Decyzja wykonawcza 2021/2058 w sprawie upoważnienia Włoch do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2021/2058 w sprawie upoważnienia Włoch do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie, z wyłączeniem prywatnej żeglugi niehandlowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.422.1

Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2021/2058
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie upoważnienia Włoch do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie, z wyłączeniem prywatnej żeglugi niehandlowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 1 , w szczególności jej art. 19,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pismem z dnia 14 września 2020 r. Włochy, zgodnie z procedurą określoną w art. 19 dyrektywy 2003/96/WE, zwróciły się z wnioskiem o upoważnienie do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na zacumowane w portach statki żeglugi morskiej i śródlądowej, z wyłączeniem prywatnej żeglugi niehandlowej (zwanej dalej "energią elektryczną pobieraną z lądu"). Pismem z dnia 12 maja 2021 r. Włochy przekazały dodatkowe informacje.

(2) Obniżając stawkę opodatkowania, Włochy zamierzają promować korzystanie z energii elektrycznej pobieranej z lądu. Korzystanie z takiej energii elektrycznej jest uważane za mniej szkodliwy dla środowiska sposób zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną statków zacumowanych w porcie niż spalanie paliw bunkrowych przez takie statki.

(3) Ponieważ korzystanie z energii elektrycznej pobieranej z lądu zapobiega emisji zanieczyszczeń powietrza wynikającej ze spalania paliw bunkrowych przez statki zacumowane w porcie, polepsza ono jakość powietrza w miastach portowych. Oczekuje się zatem, że obniżona stawka opodatkowania energii elektrycznej pobieranej z lądu przyczyni się do osiągnięcia celów polityki Unii w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia oraz przeciwdziałania zmianie klimatu.

(4) Upoważnienie Włoch do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej pobieranej z lądu nie wykracza poza to, co jest konieczne do zwiększenia wykorzystania takiej energii elektrycznej, ponieważ w większości przypadków wytwarzanie energii elektrycznej na pokładzie statku pozostanie bardziej konkurencyjną alternatywą. Z tego samego powodu oraz ze względu na obecny stosunkowo niski stopień rozpowszechnienia na rynku tej technologii, stosowanie obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej pobieranej z lądu nie spowoduje prawdopodobnie, w okresie jej obowiązywania, istotnych zakłóceń konkurencji, a zatem nie będzie miała negatywnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(5) Aby umożliwić operatorom portów i armatorom statków, a także dystrybutorom i redystrybutorom energii elektrycznej dalsze promowanie korzystania z energii elektrycznej pobieranej z lądu, należy upoważnić Włochy do zastosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej pobieranej z lądu.

(6) Zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnienia przyznawane na podstawie procedury określonej w art. 19 ust. 1 tej dyrektywy muszą być ściśle ograniczone w czasie. Aby zapewnić wystarczająco długi okres obowiązywania upoważnienia i nie zniechęcać odpowiednich podmiotów gospodarczych do dokonywania niezbędnych inwestycji, należy udzielić wnioskowanego upoważnienia na okres sześciu lat od dnia 1 stycznia 2022 r. Upoważnienie przestanie być jednak stosowane od daty rozpoczęcia stosowania przepisów ogólnych dotyczących korzyści podatkowych dotyczących energii elektrycznej pobieranej z lądu przyjętych przez Radę na podstawie art. 113 lub innego odpowiedniego postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli takie przepisy wejdą w życie przed dniem 31 grudnia 2027 r.

(7) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stosowania unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Upoważnia się Włochy do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki żeglugi morskiej i śródlądowej zacumowane w porcie, z wyłączeniem prywatnej żeglugi niehandlowej (zwanej dalej "energią elektryczną pobieraną z lądu"), pod warunkiem zachowania minimalnych poziomów opodatkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Jednakże w przypadku gdy Rada, działając na podstawie art. 113 lub innego odpowiedniego postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyjmie przepisy ogólne dotyczące korzyści podatkowych dotyczących energii elektrycznej pobieranej z lądu, niniejsza decyzja przestaje być stosowana w dniu rozpoczęcia stosowania tych przepisów ogólnych.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2021 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
G. DOVŽAN
1 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.