Decyzja wykonawcza 2021/1436 zmieniająca dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych w celu zezwolenia na określone odstępstwa krajowe

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.312.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2021 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1436
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniająca dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych w celu zezwolenia na określone odstępstwa krajowe

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6156)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 3 września 2021 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych 1 , w szczególności jej art. 6 ust. 2 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sekcja I.3 załącznika I, sekcja II.3 załącznika II oraz sekcja III.3 załącznika III do dyrektywy 2008/68/WE zawierają wykazy odstępstw krajowych, umożliwiających uwzględnienie szczególnych okoliczności krajowych. Niektóre państwa członkowskie zwróciły się o przyznanie kilku nowych odstępstw krajowych oraz wprowadzenie kilku zmian w zatwierdzonych odstępstwach.

(2) Komisja zbadała lub dokonała przeglądu tych wniosków w sprawie odstępstw i stwierdziła, że spełniają one warunki, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 2008/68/WE. Należy zatem zezwolić na te odstępstwa.

(3) Ponieważ sekcja I.3 załącznika I, sekcja II.3 załącznika II oraz sekcja III.3 załącznika III do dyrektywy 2008/68/WE wymagają w związku z tym modyfikacji, należy - w celu zapewnienia przejrzystości - zastąpić je w całości.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2008/68/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Upoważnia się państwa członkowskie wymienione w załączniku do stosowania odstępstw określonych w załączniku w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych na terytorium tych państw.

Artykuł  2

W sekcji I.3 załącznika I, sekcji II.3 załącznika II oraz sekcji III.3 załącznika III do dyrektywy 2008/68/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 sierpnia 2021 r.
W imieniu Komisji
Adina VALEAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I, II i III do dyrektywy 2008/68/WE wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik I sekcja I.3. otrzymuje brzmienie:

"I.3. Odstępstwa krajowe

Odstępstwa przyznane państwom członkowskim dotyczące transportu towarów niebezpiecznych na terytorium tych państw na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/68/WE.

Numeracja odstępstw: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = transport drogowy

a/bi/bii = art. 6 ust. 2 lit. a)/lit. b) ppkt (i)/lit. b) ppkt (ii)

MS = skrót nazwy państwa członkowskiego

nn = liczba porządkowa

Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/68/WE

BE Belgia

RO-a-BE-2

Przedmiot: Transport nieoczyszczonych pustych pojemników po produktach różnych klas.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.1.6.

Treść przepisów krajowych: wskazanie w dokumencie przewozowym: »nieoczyszczone puste opakowania po produktach różnych klas«.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Dérogation 6-97.

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

RO-a-BE-3

Przedmiot: Przyjęcie RO-a-HU-2.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: odstępstwo 4-2004.

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

RO-a-BE-4

Przedmiot: Zwolnienie ze wszystkich wymogów ADR w odniesieniu do transportu krajowego maksymalnie 1 000 zużytych jonowych czujników dymu z prywatnych gospodarstw domowych do zakładu przetwarzania w Belgii, za pośrednictwem punktów zbiórki przewidzianych w scenariuszu selektywnej zbiórki czujników dymu.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: wszystkie wymogi.

Treść przepisów krajowych: Wykorzystanie jonowych czujników dymu w gospodarstwach domowych nie podlega regulacyjnemu nadzorowi radiologicznemu, jeżeli czujnik dymu należy do homologowanego typu. Transport takich czujników dymu do użytkownika końcowego jest również zwolniony z wymogów ADR (zob. 1.7.1.4 lit. e)).

Dyrektywa 2002/96/WE (w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego) zobowiązuje do selektywnej zbiórki zużytych czujników dymu przeznaczonych do przetworzenia obwodów oraz, w przypadku jonowych czujników dymu, do usunięcia substancji radioaktywnych. W celu umożliwienia takiej selektywnej zbiórki opracowano scenariusz mający za zadanie zachęcenie gospodarstw domowych do przekazywania zużytych czujników dymu do punktów zbiórki, z których czujniki takie mogą być przewiezione do zakładu przetwarzania, niekiedy poprzez drugi punkt zbiórki lub miejsce tymczasowego składowania.

W punktach zbiórki udostępnione zostaną opakowania metalowe, w których umieścić można nie więcej niż 1 000 czujników dymu. Z punktów zbiórki jedno takie opakowanie z czujnikami dymu może zostać przetransportowane wraz z innymi odpadami do tymczasowego składowiska lub zakładu przetwarzania. Opakowanie opatruje się etykietą z napisem »czujnik dymu«.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: scenariusz selektywnej zbiórki czujników dymu objęty jest warunkami usuwania homologowanych przyrządów, przewidzianymi w art. 3.1.d.2 dekretu królewskiego z dnia 20 lipca 2001 r.: rozporządzenie w sprawie powszechnej ochrony przed promieniowaniem.

Uwagi: Odstępstwo to jest niezbędne w celu umożliwienia selektywnej zbiórki zużytych jonowych czujników dymu.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2026 r.

DK Dania

RO-a-DK-2

Przedmiot: Transport drogowy w tym samym pojeździe opakowań z materiałami wybuchowymi i opakowań z detonatorami.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 7.5.2.2.

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy dotyczące opakowań mieszanych.

Treść przepisów krajowych: W transporcie drogowym towarów niebezpiecznych należy przestrzegać zasad ADR.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Uwagi: Istnieje praktyczna potrzeba umożliwienia pakowania razem substancji wybuchowych i detonatorów w tym samym pojeździe w czasie ich transportu z miejsca ich składowania do miejsca używania i z powrotem.

Po zmianie duńskich przepisów w zakresie transportu towarów niebezpiecznych władze duńskie zezwolą na tego rodzaju transport na następujących warunkach:

1. przewozi się nie więcej niż 25 kg substancji wybuchowych w grupie D;

2. przewozi się nie więcej niż 200 sztuk detonatorów w grupie B;

3. detonatory i substancje wybuchowe muszą być pakowane oddzielnie w opakowanie z certyfikatem ONZ zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie 2000/61/WE zmieniającej dyrektywę 94/55/WE;

4. odległość między opakowaniem zawierającym detonatory i opakowaniem zawierającym substancje wybuchowe musi wynosić co najmniej 1 metr. Odległość ta musi być zachowana nawet po gwałtownym hamowaniu. Opakowania zawierające substancje wybuchowe i opakowania zawierające detonatory muszą być umieszczone w sposób pozwalający na ich szybkie usunięcie z pojazdu;

5. należy przestrzegać wszystkich innych zasad dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2026 r.

RO-a-DK-3

Przedmiot: Transport drogowy opakowań lub artykułów zawierających odpady lub pozostałości niektórych klas towarów niebezpiecznych zebranych z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w celu ich unieszkodliwienia.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: Części i działy 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 oraz 8.2.

Treść załącznika do dyrektywy: Zasady klasyfikacji, przepisy szczególne, przepisy dotyczące opakowań, procedury nadawcze, wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań, ogólne wymagania dotyczące jednostek transportowych i przewożonego wyposażenia oraz wymagania dotyczące szkoleń.

Treść przepisów krajowych: Opakowania wewnętrzne lub artykuły zawierające odpady lub pozostałości niektórych klas towarów niebezpiecznych zebranych z gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw w celu ich unieszkodliwienia mogą być umieszczane razem w określonych opakowaniach zewnętrznych lub opakowaniach zbiorczych i przewożone zgodnie ze specjalnymi procedurami nadawczymi obejmującymi szczególne ograniczenia w zakresie opakowania i oznakowania. Ilość niebezpiecznych towarów na opakowanie wewnętrzne, opakowanie zewnętrzne lub jednostkę transportową jest ograniczona.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Uwagi: Nie jest możliwe, aby podmioty gospodarujące odpadami zastosowały wszystkie przepisy sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE w przypadku, gdy odpady lub pozostałości towarów niebezpiecznych są zbierane z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w celu ich unieszkodliwienia. Odpady znajdują się zazwyczaj w opakowaniach, w których dokonano sprzedaży detalicznej.

Data utraty mocy prawnej: 1 stycznia 2025 r.

DE Niemcy

RO-a-DE-1

Przedmiot: Opakowania mieszane i ładunki mieszane części samochodowych o oznaczeniu klasyfikacyjnym 1.4G razem z niektórymi towarami niebezpiecznymi (n4).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE:

4.1.10 oraz 7.5.2.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy dotyczące opakowań mieszanych i ładunków mieszanych.

Treść przepisów krajowych: Towary o numerach UN 0431 i UN 0503 można ładować razem z niektórymi towarami niebezpiecznymi (produkty związane z produkcją samochodów) w pewnych ilościach, wymienionych w zwolnieniu. Nie wolno przekraczać wartości 1 000 (porównywalne z pkt 1.1.3.6.4).

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Uwagi: Zwolnienie jest konieczne w celu zapewnienia szybkiej dostawy części samochodowych związanych z bezpieczeństwem zależnie od miejscowego zapotrzebowania. Z powodu dużej różnorodności zakresu produktów składowanie tych produktów przez miejscowe stacje obsługi nie jest powszechne.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-DE-2

Przedmiot: Zwolnienie z wymagania posiadania dokumentu przewozowego i zgłoszenia nadania dotyczących niektórych ilości towarów niebezpiecznych określonych w podrozdziale 1.1.3.6 (n1).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE:

5.4.1.1.1 oraz 5.4.1.1.6.

Treść załącznika do dyrektywy: Treść dokumentu przewozowego.

Treść przepisów krajowych: Dotyczy wszystkich klas z wyjątkiem klasy 7: nie wymaga się dokumentu przewozowego, jeśli ilość przewożonych towarów nie przekracza ilości podanych w pkt 1.1.3.6.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Uwagi: Informację zawartą w oznaczeniach i etykietach uważa się za wystarczającą na potrzeby transportu krajowego, ponieważ dokument przewozowy nie zawsze jest właściwy w przypadkach, gdy chodzi o dystrybucję lokalną.

Odstępstwo zarejestrowane przez Komisję pod nr 22 (zgodnie z art. 6 ust. 10 dyrektywy 94/55/WE).

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-DE-3

Przedmiot: Transport wzorców miary i pomp paliwowych (pustych, nieoczyszczonych).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: Przepisy dotyczące towarów o numerach UN 1202, 1203 i 1223.

Treść załącznika do dyrektywy: Instrukcje dotyczące pakowania, oznakowania, dokumentów, transportu i przeładunku, instrukcje dla załogi pojazdu.

Treść przepisów krajowych: Specyfikacja mających zastosowanie przepisów i przepisów pomocniczych dotyczących stosowania odstępstwa; do 1 000 l: porównywalne z pustymi, nieoczyszczonymi opakowaniami; powyżej 1 000 l: zgodność z określonymi przepisami dotyczącymi cystern, transport wyłącznie pustych i nieczyszczonych.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Uwagi: Lista nr 7, 38, 38a.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-DE-5

Przedmiot: Pozwolenie na stosowanie opakowań kombinowanych.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 4.1.10.4 MP2.

Treść załącznika do dyrektywy: Zakaz stosowania opakowania kombinowanego.

Treść przepisów krajowych: Klasy 1.4S, 2, 3 oraz 6.1; pozwolenie na stosowanie opakowania kombinowanego w przypadku przedmiotów ujętych w klasie 1.4S (naboje do broni ręcznej), aerozoli (klasa 2) oraz materiałów czyszczących i do obróbki ujętych w klasach 3 i 6.1 (wymienione numery UN) stanowiących zestawy przeznaczone do sprzedaży w opakowaniu kombinowanym w grupie opakowaniowej II oraz w małych ilościach.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Uwagi: Lista nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

IE Irlandia

RO-a-IE-1

Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w rozdziale 5.4.0 ADR dotyczącego dokumentu przewozowego w związku z przewozem pestycydów klasy 3 ADR, wymienionych w pkt 2.2.3.3 jako pestycydy FT2 (temp. zapł. < 23 °C) oraz klasy 6.1 ADR, wymienionych w podrozdziale 2.2.61.3 jako pestycydy T6, płynne (temperatura zapłonu nie mniejsza niż 23 °C), gdy ilości przewożonych towarów niebezpiecznych nie przekraczają ilości określonych w podrozdziale 1.1.3.6 ADR.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymóg posiadania dokumentu przewozowego.

Treść przepisów krajowych: Dokument przewozowy nie jest wymagany do przewozu pestycydów klasy 3 oraz 6.1 ADR, gdy ilości przewożonych towarów niebezpiecznych nie przekraczają ilości określonych w podrozdziale 1.1.3.6 ADR.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Uwagi: Wymóg zbędny i uciążliwy w przypadku transportu lokalnego i dostawy takich pestycydów.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-IE-4

Przedmiot: Zwolnienie z wymagań określonych w działach 5.3, 5.4, części 7 oraz w załączniku B do ADR w odniesieniu do przewozu butli gazowych do dystrybutorów (do napojów), w przypadkach gdy przewożone są one tym samym pojazdem, co napoje (do których będą używane).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.3, 5.4, 7 oraz załącznik B.

Treść załącznika do dyrektywy: Oznaczanie pojazdów, dokumentacja do przewozu oraz przepisy dotyczące sprzętu transportowego i przewozów.

Treść przepisów krajowych: Zwolnienie z wymagań określonych w działach 5.3, 5.4, części 7 oraz w załączniku B do ADR w odniesieniu do butli gazowych używanych w dystrybutorach do napojów w przypadkach, gdy butle te przewożone są tym samym pojazdem, co napoje (do których będą używane).

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Proponowana zmiana do Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Uwagi: Główna działalność polega na dystrybucji opakowań z napojami, które nie są substancjami objętymi zakresem ADR, razem z małą liczbą niewielkich butli zawierających gazy stosowane w dystrybutorach tych napojów.

Poprzednio objęte art. 6 ust. 10 dyrektywy 94/55/WE.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-IE-5

Przedmiot: Zwolnienie w odniesieniu do transportu krajowego na terenie Irlandii z wymagań określonych w postanowieniach dotyczących konstrukcji i badania naczyń oraz ich stosowania, zawartych w działach 6.2 oraz 4.1 ADR, dotyczących butli oraz bębnów ciśnieniowych zawierających gazy klasy 2, które transportowano w sposób multimodalny, w tym drogą morską, w przypadku gdy (i) butle i bębny ciśnieniowe są konstruowane, badane i wykorzystywane zgodnie z kodeksem IMDG; (ii) butle i bębny ciśnieniowe nie są ponownie napełniane w Irlandii, ale są zwracane jako nominalnie puste do kraju pochodzenia, z którego przewieziono je w sposób multimodalny; oraz (iii) butle i bębny ciśnieniowe są rozprowadzane lokalnie w małych ilościach.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 1.1.4.2, 4.1 oraz 6.2.

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy dotyczące przewozu w ramach transportu multimodalnego, włącznie z przewozem drogą morską, wykorzystywania butli i bębnów ciśnieniowych w przypadku gazów klasy 2 ADR oraz konstrukcji i badania butli i bębnów ciśnieniowych w przypadku gazów klasy 2 ADR.

Treść przepisów krajowych: Postanowienia działu 4.1 oraz 6.2 nie stosują się do butli i bębnów ciśnieniowych zawierających gazy klasy 2, pod warunkiem że (i) butle i bębny ciśnieniowe są konstruowane i badane zgodnie z kodeksem IMDG; (ii) butle i bębny ciśnieniowe są wykorzystywane zgodnie z kodeksem IMDG; (iii) butle i bębny ciśnieniowe zostały przetransportowane do nadawcy środkami transportu multimodalnego, włącznie z przewozem drogą morską; (iv) transport butli i bębnów ciśnieniowych do użytkownika końcowego obejmuje tylko jedną podróż, od odbiorcy transportu multimodalnego (o którym mowa w ppkt (iii)), zakończoną w trakcie jednego dnia; (v) butle i bębny ciśnieniowe nie są ponownie napełniane na terytorium państwa, ale są zwracane jako nominalnie puste do kraju pochodzenia, z którego przewieziono je w sposób multimodalny (o którym mowa w ppkt (iii)); oraz (vi) butle i bębny ciśnieniowe są rozprowadzane lokalnie na terytorium państwa w małych ilościach.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Proponowana zmiana do Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Uwagi: Gazy zawarte w butlach i bębnach ciśnieniowych są zgodne ze specyfikacją określoną przez użytkowników końcowych, na skutek czego muszą być sprowadzane spoza obszaru objętego zakresem obowiązywania ADR. Po użyciu nominalnie puste butle i bębny ciśnieniowe muszą zostać zwrócone do kraju pochodzenia w celu ich ponownego napełnienia specjalnie określonymi gazami - nie mogą być one ponownie napełniane w Irlandii ani w żadnej części obszaru objętego zakresem obowiązywania ADR. Mimo że nie są one zgodne z ADR, są one zgodne z kodeksem IMDG i akceptowane do jego celów. Transport multimodalny, rozpoczynający się z obszaru nieobjętego zakresem obowiązywania ADR, powinien zakończyć się w siedzibie importera, skąd butle i bębny ciśnieniowe mają zostać przekazane użytkownikom końcowym lokalnie na terytorium Irlandii i w małych ilościach. Przewóz taki w granicach Irlandii wchodzić będzie w zakres zmienionego art. 6 ust. 9 dyrektywy 94/55/WE.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2023 r.

RO-a-IE-6

Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w niektórych przepisach sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE dotyczących opakowań, oznaczania i etykietowania małych ilości (poniżej ograniczeń określonych w pkt 1.1.3.6) przeterminowanych artykułów pirotechnicznych o kodach klasyfikacyjnych 1.3G, 1.4G oraz 1.4S klasy 1 według sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE, oznaczonych odpowiednimi numerami identyfikacyjnymi substancji UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 lub UN 0507, w przypadku przewozu do koszar lub na poligony wojskowe w celu ich unieszkodliwienia.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: części 1, 2, 4, 5 i 6.

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy ogólne. Klasyfikacja. Przepisy dotyczące opakowań. Przepisy dotyczące przesyłek. Konstrukcja i badanie opakowań.

Treść przepisów krajowych: Przepisy sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE dotyczące opakowań, oznaczania i etykietowania przeterminowanych artykułów pirotechnicznych oznaczonych odpowiednimi numerami identyfikacyjnymi UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 lub UN 0507 w przypadku przewozu do koszar lub na poligony wojskowe nie mają zastosowania pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE dotyczących opakowań oraz pod warunkiem zamieszczenia w dokumencie przewozowym informacji dodatkowych. Odstępstwo ma zastosowanie wyłącznie do transportu lokalnego do koszar lub na poligony wojskowe małych ilości przeterminowanych artykułów pirotechnicznych w celu ich bezpiecznego unieszkodliwienia.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Uwagi: Przewóz małych ilości »przeterminowanych« morskich artykułów pirotechnicznych, szczególnie dostarczanych przez właścicieli łodzi rekreacyjnych oraz dostawców okrętowych do koszar lub na poligony wojskowe w celu ich bezpiecznego unieszkodliwienia sprawiał problemy, szczególnie w związku z wymaganiami dotyczącymi opakowań. Odstępstwo to dotyczy transportu lokalnego małych ilości (poniżej ilości określonych w pkt 1.1.3.6), obejmującego wszystkie numery UN przypisane morskim artykułom pirotechnicznym.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-IE-7

Przedmiot: Przyjęcie RO-a-HU-2.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: -

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

ES Hiszpania

RO-a-ES-1

Przedmiot: Oznakowanie kontenerów.

Podstawa prawna: dyrektywa 2008/68/WE, art. 6 ust. 2 lit. a).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE:

5.3.1.2.

Treść załącznika do dyrektywy: Nalepki powinny być umieszczone na obu bokach oraz z przodu i z tyłu kontenera, MEGC, kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej.

Treść przepisów krajowych: Nalepka nie musi być umieszczana na kontenerach przewożących sztuki przesyłek, w przypadku ich używania wyłącznie w transporcie drogowym. Wyłączenie to nie ma zastosowania do klas 1 lub 7.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Uwagi: Jeżeli kontener, inny niż kontener-cysterna, jest używany wyłącznie w transporcie drogowym i nie jest powiązany z żadną operacją transportu intermodalnego, pełni on funkcje nadwozia wymiennego. Nadwozia wymienne używane do przewozu towarów pakowanych nie wymagają stosowania żadnego rodzaju nalepek ostrzegawczych, z wyjątkiem klas 1 i 7.

W związku z tym uznano, że należy wyłączyć kontenery używane jako nadwozia wymienne wyłącznie przy operacjach transportu drogowego z wymogu oznakowania, z wyłączeniem kontenerów przewożących towary klasy 1 lub 7.

W ramach tego wyłączenia w odniesieniu do warunków bezpieczeństwa kontenery są zaliczane do nadwozi wymiennych; nie ma powodów, aby nakładać więcej wymogów na kontenery niż na nadwozia wymienne, ponieważ spełniają one więcej wymogów bezpieczeństwa ze względu na ich szczególny projekt i konstrukcję. Pozostałe wymogi dotyczące oznakowania i umieszczania nalepek obowiązujące dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne muszą być zgodne z przepisami rozdziału 5.3 sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE.

Data utraty mocy prawnej: 1 stycznia 2025 r.

FR Francja

RO-a-FR-2

Przedmiot: Transport odpadów powstających na skutek działalności w zakresie opieki zdrowotnej związanej z ryzykiem zakażeń, objętych kodem UN 3291 o masie mniejszej lub równej 15 kg.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: załączniki A i B.

Treść przepisów krajowych: Zwolnienie z wymogów ADR dotyczących transportu odpadów powstających na skutek działalności w zakresie opieki zdrowotnej związanej z ryzykiem zakażeń, objętych kodem UN 3291 o masie mniejszej lub równej 15 kg.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 12.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-FR-5

Przedmiot: Transport towarów niebezpiecznych w pojazdach pasażerskich transportu publicznego (18).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 8.3.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Transport pasażerów i towarów niebezpiecznych.

Treść przepisów krajowych: Transport towarów niebezpiecznych innych niż towary należące do klasy 7, dozwolony w pojazdach transportu publicznego jako przewóz bagażu podręcznego: stosuje się jedynie przepisy odnoszące się do pakowania, znakowania i etykietowania paczek, określone w pkt 4.1, 5.2 i 3.4.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Uwagi: W bagażu podręcznym dopuszcza się jedynie przewóz towarów niebezpiecznych przeznaczonych do osobistego lub zawodowego użytku własnego. Osobom cierpiącym na zaburzenia oddechowe zezwala się na przewożenie przenośnych naczyń z gazem w ilości niezbędnej na jedną podróż.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-FR-6

Przedmiot: Transport własny małych ilości towarów niebezpiecznych (18).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Obowiązek posiadania dokumentu przewozowego.

Treść przepisów krajowych: Transport własny małych ilości towarów niebezpiecznych innych niż towary należące do klasy 7, nieprzekraczających ograniczeń określonych w pkt 1.1.3.6, nie podlega obowiązkowi posiadania dokumentu przewozowego określonemu w pkt 5.4.1.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-FR-7

Przedmiot: Transport drogowy próbek substancji chemicznych, mieszanin i wyrobów zawierających towary niebezpieczne do celów nadzoru rynku.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: Części od 1 do 9.

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy ogólne, klasyfikacja, przepisy szczególne i zwolnienia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych pakowanych w ograniczonych ilościach, przepisy dotyczące wykorzystania opakowań oraz cystern, procedury nadawcze, wymagania dotyczące konstrukcji opakowań, przepisy dotyczące warunków transportu, przeładunku, załadunku i rozładunku, wymagania dotyczące sprzętu transportowego i operacji transportowych, wymagania dotyczące konstrukcji i zatwierdzania pojazdów.

Treść przepisów krajowych: Próbki substancji chemicznych, mieszanin i wyrobów zawierających materiały niebezpieczne i przewożone do analizy w ramach nadzoru rynku muszą być zapakowane w opakowania kombinowane. Muszą być one zgodne z przepisami dotyczącymi maksymalnych ilości w odniesieniu do opakowania wewnętrznego w zależności od rodzaju przewożonych towarów niebezpiecznych. Opakowanie zewnętrzne musi spełniać wymogi dotyczące skrzyń ze sztywnego tworzywa sztucznego (4H2, rozdział 6.1 sekcja I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE). Opakowanie zewnętrzne musi zawierać oznakowanie z pkt 3.4.7 sekcja I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE oraz musi być opatrzone napisem »Próbki do analizy« (w języku francuskim: Echantillons destinés à l'analyse). Jeżeli przepisy te są przestrzegane, przewóz nie podlega przepisom sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Uwagi: Zwolnienie przewidziane w pkt 1.1.3 sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE nie obejmuje transportu próbek towarów niebezpiecznych do analizy realizowanego przez właściwe organy lub w ich imieniu. W celu zapewnienia skutecznego nadzoru rynku Francja wprowadziła procedurę opartą na systemie mającym zastosowanie do ograniczonych ilości, aby zapewnić bezpieczeństwo transportu próbek zawierających towary niebezpieczne. Z uwagi na fakt, iż stosowanie przepisów tabeli A nie zawsze jest możliwe, limit ilości dla opakowania wewnętrznego określono w bardziej funkcjonalny sposób.

Data utraty mocy prawnej: 1 stycznia 2025 r.

RO-a-FR-8

Przedmiot: Przyjęcie RO-a-HU-2. Transport niemedycznych produktów farmaceutycznych przeznaczonych dla aptek i szpitali.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: załączniki A i B.

Treść przepisów krajowych: W przypadku opakowań nie wymaga się umieszczania znaków zgodnie z sekcją I.1 pkt 6.1.3 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE ani identyfikacji, jeżeli zawierają one towary niebezpieczne w małych ilościach.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10.

Uwagi: Odstępstwo to jest ściśle ograniczone do przedsiębiorstw dostarczających produkty farmaceutyczne aptekom i szpitalom. W ramach swojej działalności przedsiębiorstwa rozpakowują towary pakowane głównie w ograniczonych ilościach. Produkty te umieszcza się następnie w zaplombowanych opakowaniach zewnętrznych (pudełka z tworzyw sztucznych lub kartonu).

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

HU Węgry

RO-a-HU-1

Przedmiot: Przyjęcie RO-a-DE-2.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belfoldi alkalmazásáról.

Data utraty mocy prawnej: 30 stycznia 2025 r.

RO-a-HU-2

Przedmiot: Dystrybucja towarów w opakowaniach wewnętrznych do detalistów lub z miejscowych składów dystrybucyjnych do detalistów lub użytkowników oraz od detalistów do użytkowników końcowych.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 6.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań.

Treść przepisów krajowych: Na opakowaniach wewnętrznych nie jest wymagane umieszczanie znaku zgodnie z pkt 6.1.3 sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE lub innego oznakowania, jeżeli zawierają one towary niebezpieczne, które zostały oryginalnie zapakowane zgodnie z rozdziałem 3.4 sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE, i są przewożone w ilości określonej w załączniku 1 do przepisów krajowych.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: A nemzeti fejlesztesi miniszter rendelete az ADR Megallapodas A es B Mellekletenek belfoldi alkalmazasaról.

Uwagi: Wymagania sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE są nieodpowiednie dla końcowych etapów przewozu ze składu dystrybucyjnego do detalisty lub użytkownika bądź od detalisty do użytkownika końcowego. Celem niniejszego odstępstwa jest umożliwienie przewozu naczyń wewnętrznych z towarami przeznaczonymi do dystrybucji lokalnej na ostatnim etapie dystrybucji lokalnej bez opakowania zewnętrznego.

Data utraty mocy prawnej: 30 stycznia 2025 r.

AT Austria

RO-a-AT-1

Przedmiot: Małe ilości wszystkich klas z wyjątkiem 1, 6.2 i 7.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 3.4.

Treść załącznika do dyrektywy: Transport towarów niebezpiecznych pakowanych w ograniczonych ilościach.

Treść przepisów krajowych: Do 30 kg lub litrów towarów niebezpiecznych nienależących do kategorii transportu 0 lub 1 w opakowaniach wewnętrznych LQ lub w opakowaniach zgodnie z ADR; w przypadku towarów w stałym stanie skupienia - możliwe jest pakowanie łączne w kartonach poddanych testom i oznaczonym literą X.

Użytkownicy końcowi mają możliwość odebrania ich ze sklepu i oddania, detaliści zaś przewożenia ich do użytkowników końcowych lub między swoimi sklepami.

Pułap na jednostkę transportową wynosi 333 kg lub litrów, a dopuszczalny zasięg to 100 km.

Kartony muszą być oznaczone w sposób jednolity i zaopatrzone w uproszczony dokument przewozowy.

Zastosowanie mają tylko nieliczne przepisy dotyczące załadunku i przeładunku.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgutbeforderungsverordnung Geringe Mengen - GGBV-GM from 5.7.2019, BGBl. II Nr. 203/2019.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2022 r.

PT Portugalia

RO-a-PT-3

Przedmiot: Przyjęcie RO-a-HU-2.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Decyzja nr 2053/2015 z dnia 9 listopada 2015 r.

Deliberaęao n.o 2053/2015, de 9 de novembro

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

FI Finlandia

RO-a-FI-1

Przedmiot: Transport pewnych ilości towarów niebezpiecznych w autobusach.

Podstawa prawna: dyrektywa 2008/68/WE, art. 6 ust. 2 lit. a).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: części 1, 4 i 5.

Treść załącznika do dyrektywy: Odstępstwa, przepisy dotyczące opakowań, oznaczania i dokumentacji.

Treść przepisów krajowych: W autobusach z pasażerami można przewozić jako ładunek niewielkie ilości towarów niebezpiecznych, tak aby ich całkowita ilość nie przekraczała 200 kilogramów. W autobusie osoba prywatna może przewozić towary niebezpieczne, o których mowa w sekcji 1.1.3, jeżeli towary te zostały zapakowane do sprzedaży detalicznej i są przeznaczone do osobistego użytku. Całkowita ilość substancji ciekłych łatwopalnych w pojemnikach do wielokrotnego napełniania nie może przekraczać 5 litrów.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Rozporządzenie fińskiej Agencji ds. Transportu i Systemów Łączności w sprawie drogowego transportu towarów niebezpiecznych i dekret rządowy w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (194/2002).

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-FI-2

Przedmiot: Opis pustych cystern w dokumencie przewozowym.

Podstawa prawna: dyrektywa 2008/68/WE, art. 6 ust. 2 lit. a).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: części 5, 5.4.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Postanowienia szczególne dotyczące przewozu w pojazdach-cysternach lub jednostkach transportowych z więcej niż jednym zbiornikiem.

Treść przepisów krajowych: W przypadku przewozu pustych, nieoczyszczonych pojazdów-cystern lub jednostek transportowych posiadających jeden zbiornik lub więcej zbiorników oznaczonych zgodnie z pkt 5.3.2.1.3 ostatnim przewożonym ładunkiem wskazanym w dokumencie przewozowym może być substancja o najniższej temperaturze zapłonu.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Rozporządzenie fińskiej Agencji ds. Transportu i Systemów Łączności w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-a-FI-3

Przedmiot: Etykietowanie i oznaczenie jednostki transportowej przewożącej materiały wybuchowe.

Podstawa prawna: dyrektywa 2008/68/WE, art. 6 ust. 2 lit. a).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.3.2.1.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Ogólne przepisy dotyczące oznaczania przy użyciu pomarańczowej tabliczki.

Treść przepisów krajowych: Jednostki transportowe (zazwyczaj furgonetki) przewożące małe ilości materiałów wybuchowych (maksymalnie 1 000 kg masy netto) do kopalni odkrywkowych i na tereny prowadzenia robót mogą być oznakowane z przodu i z tyłu za pomocą tabliczki przedstawionej w modelu nr 1.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Rozporządzenie fińskiej Agencji ds. Transportu i Systemów Łączności w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

SE Szwecja

RO-a-SE-1

Przedmiot: Przyjęcie RO-a-FR-7.

Podstawa prawna: dyrektywa 2008/68/WE, art. 6 ust. 2 lit. a) (niewielkie ilości).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: części 1-9.

Treść dyrektywy:

Odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Uwagi:

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b) ppkt (i) dyrektywy 2008/68/WE

BE Belgia

RO-bi-BE-5

Przedmiot: Transport odpadów do zakładów unieszkodliwiania odpadów.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.2, 5.4, 6.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Klasyfikacja, oznakowanie i wymogi dotyczące opakowania.

Treść przepisów krajowych: Zamiast dokonywania klasyfikacji odpadów zgodnie z ADR, odpady przypisywane są do różnych grup (palne rozpuszczalniki, farby, kwasy, akumulatory itp.) w celu zapobieżenia niebezpiecznym reakcjom w obrębie jednej grupy. Wymagania dotyczące produkcji opakowań są mniej restrykcyjne.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Uwagi: Przepis ten może być stosowany w odniesieniu do transportu małych ilości odpadów do zakładów unieszkodliwiania odpadów.

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

RO-bi-BE-6

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-SE-5.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: odstępstwo 01-2004.

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

RO-bi-BE-7

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-SE-6.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: odstępstwo 02-2003

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

RO-bi-BE-8

Przedmiot: Zwolnienie z zakazu otwierania przez kierowcę lub pomocnika kierowcy opakowań z towarami niebezpiecznymi w trakcie lokalnej dystrybucji z miejscowego składu dystrybucyjnego do detalisty lub użytkownika końcowego i od detalisty do użytkownika końcowego (z wyjątkiem klasy 7).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 8.3.3.

Treść załącznika do dyrektywy: Zakaz otwierania przez kierowcę lub pomocnika kierowcy opakowań z towarami niebezpiecznymi.

Treść przepisów krajowych: Zakaz otwierania opakowań doprecyzowany jest zastrzeżeniem: »Jeśli nie zezwolono na to obsługującemu pojazd«.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Uwagi: Jeśli potraktować dosłownie zakaz sformułowany w załączniku, może on spowodować poważne problemy w dystrybucji detalicznej.

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

RO-bi-BE-10

Przedmiot: Transport w bliskim sąsiedztwie terenów przemysłowych łącznie z transportem po drodze publicznej.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: załączniki A i B.

Treść załącznika do dyrektywy: załączniki A i B.

Treść przepisów krajowych: Odstępstwa dotyczą dokumentacji, świadectwa kierowcy, etykietowania lub oznakowania opakowań.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: odstępstwa 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 i 38-2014.

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

RO-bi-BE-11

Przedmiot: Odbiór butli gazowych propanowo-butanowych bez odpowiedniego oznakowania.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.2.2.1.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Na butlach gazowych muszą być umieszczane etykiety dotyczące zagrożeń.

Treść przepisów krajowych: W trakcie odbioru butli zawierających gazy objęte pozycją UN 1965 brakujących etykiet dotyczących zagrożeń nie trzeba zastępować, jeżeli pojazd jest prawidłowo oznakowany (model 2.1).

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: odstępstwo 14-2016.

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

RO-bi-BE-12

Przedmiot: Transport UN 3509 w kontenerach do przewozu luzem krytych opończą.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE:

7.3.2.1.

Treść załącznika do dyrektywy: UN 3509 musi być przewożony w zamkniętych kontenerach do przewozu luzem.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: odstępstwo 15-2016.

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

RO-bi-BE-13

Przedmiot: Transport butli zgodnych z zaleceniami DOT.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: Od 6.2.3.4 do 6.2.3.9.

Treść załącznika do dyrektywy: Butle gazowe muszą być produkowane i testowane zgodnie z rozdziałem 6.2 ADR.

Treść przepisów krajowych: Butle gazowe konstruowane i testowane zgodnie z zaleceniami Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych (DOT) mogą być wykorzystywane do transportu gazów ujętych w ograniczonym wykazie załączonym do odstępstwa.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: odstępstwo BWV01-2017.

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

DK Dania

RO-bi-DK-1

Przedmiot: UN 1202, 1203, 1223 i klasa 2 - dokument przewozowy nie jest wymagany.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymagany dokument przewozowy.

Treść przepisów krajowych: W transporcie produktów z ropy naftowej klasy 3, UN 1202, 1203 i 1223 oraz gazów klasy 2 w związku z dystrybucją (towary dostarczane do dwóch lub więcej odbiorców i odbiór zwróconych towarów w podobnych sytuacjach) dokument przewozowy nie jest konieczny, pod warunkiem że pisemne instrukcje, poza informacją wymaganą w ADR, podają informację o numerze UN, nazwę i klasę.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Uwagi: Powodem wprowadzenia tego odstępstwa krajowego jest rozwój urządzeń elektronicznych umożliwiających np. spółkom naftowym stosowanie w sposób ciągły urządzeń elektronicznych do przekazywania do pojazdów informacji zawierających dane o kliencie. Ponieważ informacja ta jest niedostępna na początku transportu i jest przekazywana do pojazdu w trakcie transportu, nie jest możliwe sporządzenie dokumentów przewozowych przed rozpoczęciem transportu. Ten rodzaj transportu jest ograniczony do określonych obszarów.

Odstępstwo dla Danii dotyczące podobnego przepisu na mocy art. 6 ust. 10 dyrektywy 94/55/WE.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2026 r.

RO-bi-DK-2

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-SE-6.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, ze zmianami.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2026 r.

RO-bi-DK-3

Przedmiot: Przewóz towarów niebezpiecznych między pomieszczeniami prywatnymi położonymi w bliskiej odległości od siebie.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: załączniki A i B.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych po drogach publicznych.

Treść przepisów krajowych: W odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych między co najmniej dwoma odrębnymi pomieszczeniami prywatnymi położonymi w bliskiej odległości od siebie, transport może odbywać się na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ - obowiązują określone warunki.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Uwagi: Sytuacja ta może mieć miejsce, gdy towary są przewożone między pomieszczeniami prywatnymi położonymi w bliskiej odległości od siebie, ale wciąż konieczny jest dostęp do drogi publicznej na bardzo krótki dystans (np. przejazd przez drogę). Przypadek taki nie stanowi przewozu towarów niebezpiecznych drogami publicznym w normalnym znaczeniu tego terminu i w związku z tym obowiązują wyłącznie łagodniejsze warunki.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2026 r.

RO-bi-DK-4

Przedmiot: Transport drogowy niektórych klas towarów niebezpiecznych zebranych z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do pobliskich składowisk odpadów lub zakładów przetwarzania pośredniego w celu ich unieszkodliwienia.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: Części od 1 do 9.

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy ogólne, przepisy dotyczące klasyfikacji, przepisy szczególne, przepisy dotyczące opakowań, procedury nadawcze, wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań, przepisy dotyczące warunków transportu, przeładunku, załadunku i rozładunku, wymagania dotyczące załóg, wyposażenia, eksploatacji i dokumentów pojazdów, wymagania dotyczące konstrukcji i zatwierdzania pojazdów.

Treść przepisów krajowych: Towary niebezpieczne z gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw mogą, pod pewnymi warunkami, być przewożone do pobliskich składowisk odpadów lub do zakładów przetwarzania pośredniego w celu ich unieszkodliwienia. Przepisy, które muszą być przestrzegane, zależą od charakteru transportu i związanego z nim ryzyka, np. od ilości towarów niebezpiecznych na opakowanie wewnętrzne, opakowanie zewnętrzne i/lub na jednostkę transportową, oraz od tego, czy przewóz towarów niebezpiecznych ma charakter dodatkowy w stosunku do głównej działalności przedsiębiorstwa.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Uwagi: Nie jest możliwe, aby podmioty gospodarujące odpadami i przedsiębiorstwa stosowały wszystkie przepisy sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE, w sytuacji gdy odpady, które mogą zawierać pozostałości towarów niebezpiecznych, są przewożone z gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw do pobliskich składowisk odpadów w celu ich unieszkodliwienia. Odpadami są zwykle opakowania, które były pierwotnie przewożone zgodnie z odstępstwem określonym w pkt 1.1.3.1 lit. c) w sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE lub sprzedawane w handlu detalicznym. Odstępstwo określone w pkt 1.1.3.1 lit. c) nie ma jednak zastosowania do przewozu odpadów do składowisk, a przepisy rozdziału 3.4 sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE nie są odpowiednie dla przewozu opakowań wewnętrznych będących odpadami.

Data utraty mocy prawnej: 1 stycznia 2025 r.

RO-bi-DK-5

Przedmiot: Zwolnienie pozwalające na załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych, do którego odnosi się przepis szczególny CV1 w pkt 7.5.11 lub S1 w pkt 8.5, w miejscu publicznym bez specjalnego pozwolenia uzyskanego od właściwych organów.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do niniejszej dyrektywy: 7.5.11, 8.5.

Treść załącznika do dyrektywy: Dodatkowe przepisy dotyczące załadunku, rozładunku i przeładunku.

Treść przepisów krajowych: Załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych w miejscu publicznym jest dozwolony bez specjalnego pozwolenia uzyskanego od organu właściwego w ramach odstępstwa od wymogów pkt 7.5.11 lub pkt 8.5.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Uwagi: W ramach transportu krajowego, odbywającego się w obrębie danego państwa, przepis ten jest bardzo uciążliwy dla właściwych organów, jak również dla środowiska przedsiębiorców zajmujących się danymi towarami niebezpiecznymi.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2026 r.

DE Niemcy

RO-bi-DE-1

Przedmiot: Rezygnacja z niektórych danych w dokumencie przewozowym (n2).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.1.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Treść dokumentu przewozowego.

Treść przepisów krajowych: Dotyczy wszystkich klas z wyjątkiem klas 1 (z wyjątkiem 1.4S), 5.2 i 7:

w dokumencie przewozowym nie jest wymagane wskazanie:

a) odbiorcy w przypadku dystrybucji lokalnej (z wyjątkiem pełnego ładunku i transportu na niektórych trasach);

b) liczby i typu opakowań, jeśli nie stosuje się pkt 1.1.3.6 i jeśli pojazd spełnia wszystkie wymogi przepisów załączników A i B;

c) w przypadku pustych, nieoczyszczonych cystern wystarczy dokument przewozowy dotyczący ostatniego ładunku.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Uwagi: Stosowanie wszystkich przepisów jest niewykonalne w tego rodzaju ruchu drogowym.

Odstępstwo zarejestrowane przez Komisję pod nr 22 (na mocy art. 6 ust. 10 dyrektywy 94/55/WE).

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-DE-3

Przedmiot: Transport opakowanych odpadów niebezpiecznych.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 1-5.

Treść załącznika do dyrektywy: Klasyfikacja, pakowanie i znakowanie.

Treść przepisów krajowych: Klasy od 2 do 6.1, 8 i 9: Pakowanie kombinowane i transport niebezpiecznych odpadów w pakunkach i DPPL; odpady muszą być zapakowane w opakowania wewnętrzne (w formie, w jakiej zostały zebrane) i zaklasyfikowane do określonych grup odpadów (w celu uniknięcia niebezpiecznych reakcji w obrębie grupy odpadów); wykorzystanie specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i stosowanych jako list przewozowy; zbiórka odpadów domowych i laboratoryjnych itp.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Uwagi: Lista nr 6*.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-DE-5

Przedmiot: Transport lokalny substancji o numerze UN 3343 (nitrogliceryna w mieszaninie, odczulonej, ciekłej, zapalnej, nieujętej w innych grupach, zawierającej nie więcej niż 30 % nitrogliceryny w masie) w kontenerach-cys- ternach, objęty odstępstwem od przepisów określonych w sekcji I.1 pkt 4.3.2.1.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy dotyczące wykorzystania kontenerów cystern.

Treść przepisów krajowych: Transport lokalny nitrogliceryny (UN 3343) w kontenerach-cysternach na krótkich odcinkach, z zastrzeżeniem spełniania następujących warunków:

1. Wymogi dotyczące kontenerów-cystern

1.1. Wykorzystywane mogą być wyłącznie specjalnie dopuszczone w tym celu kontenery-cysterny, które pod pozostałymi względami są zgodne z przepisami dotyczącymi konstrukcji, wyposażenia, zatwierdzenia modelu konstrukcyjnego, badań, etykietowania i eksploatacji zawartymi w rozdziale 6.8 w sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE.

1.2. Mechanizm zamykający kontener-cysternę musi składać się z systemu obniżającego ciśnienie, który - poddany ciśnieniu wewnętrznemu w wysokości 300 kPa (3 barów) powyżej ciśnienia otoczenia - otwiera skierowany w górę otwór o powierzchni uwalniającej ciśnienie wynoszącej co najmniej 135 cm2 (średnica 132 mm). Po uruchomieniu mechanizmu otwór nie może się ponownie zamykać. Jako instalację zabezpieczającą można stosować jeden element bezpieczeństwa lub więcej takich elementów posiadających taki sam mechanizm aktywacji i podobną powierzchnię uwalniającą ciśnienie. Typ konstrukcji instalacji zabezpieczającej powinien pomyślnie przejść badanie typu i homologację typu przeprowadzone przez odpowiedzialny organ.

2. Oznakowanie

Każdy kontener-cysternę należy oznakować z obu stron etykietą ostrzegającą o niebezpieczeństwie zgodnie ze wzorem 3 określonym w sekcji I.1 pkt 5.2.2.2.2 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE.

3. Przepisy dotyczące eksploatacji

3.1. Należy zapewnić, aby podczas transportu nitrogliceryna była równomiernie rozmieszczona we flegmaty- zatorze oraz aby nie dochodziło do rozdzielenia.

3.2. Podczas załadunku i rozładunku zabrania się pozostawania wewnątrz pojazdu lub na pojeździe, chyba że w celu obsługi urządzeń służących do załadunku i rozładunku.

3.3. W miejscu rozładunku należy całkowicie opróżnić kontenery-cysterny. Jeśli ich całkowite opróżnienie nie jest możliwe, po rozładunku należy je szczelnie zamknąć do czasu ich ponownego napełnienia.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: odstępstwo Nadrenia Północna-Westfalia.

Uwagi: Dotyczy lokalnego transportu drogowego w kontenerach-cysternach na krótkich odcinkach między dwoma określonymi miejscami produkcji w ramach procesu przemysłowego. W celu wytworzenia produktu farmaceutycznego roztwór żywicy, zapalny (UN 1866), grupa opakowaniowa II jest dostarczany - w ramach transportu zgodnego z przepisami - w 600-litrowych kontenerach-cysternach z miejsca produkcji A do miejsca produkcji B. Tutaj dodaje się roztwór nitrogliceryny i następuje zmieszanie, w którego wyniku powstaje kleista mieszanina zawierająca nitroglicerynę, odczulona, ciekła, zapalna, nieujęta w innych grupach, zawierająca nie wię- cej niż 30 % nitrogliceryny (UN 3343) w masie, do dalszego wykorzystania. Transport zwrotny tej substancji do miejsca produkcji A odbywa się również we wspomnianych kontenerach-cysternach, które zostały specjalnie skontrolowane i zatwierdzone przez właściwy organ na potrzeby danej operacji transportowej oraz opatrzone kodem kontenera L10DN.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2022 r.

RO-bi-DE-6

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-SE-6.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-DE-7

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-BE-10.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych:

Data utraty mocy prawnej: 31 grudnia 2022 r.

IE Irlandia

RO-bi-IE-3

Przedmiot: Zwolnienie pozwalające na załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych, do którego odnosi się przepis szczególny CV1 w pkt 7.5.11 lub S1 w pkt 8.5, w miejscu publicznym bez specjalnego pozwolenia uzyskanego od właściwych organów.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 7.5 oraz 8.5.

Treść załącznika do dyrektywy: Dodatkowe przepisy dotyczące załadunku, rozładunku i przeładunku.

Treść przepisów krajowych: Załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych w miejscu publicznym jest dozwolony bez specjalnego pozwolenia uzyskanego od organu właściwego w ramach odstępstwa od wymogów pkt 7.5.11 lub pkt 8.5.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Uwagi: W ramach transportu krajowego, odbywającego się w obrębie danego państwa, przepis ten jest bardzo uciążliwy dla właściwych organów.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-IE-6

Przedmiot: Zwolnienie z wymagania zawartego w pkt 4.3.4.2.2, zgodnie z którym elastyczne rury napełniające i spustowe, które nie są na stałe przymocowane do ścianki zbiornika pojazdu-cysterny, mają być puste w czasie transportu.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 4.3.

Treść załącznika do dyrektywy: Wykorzystanie pojazdów-cystern.

Treść przepisów krajowych: Nie wymaga się, aby zwoje elastycznych przewodów giętkich (w tym stałe przewody rurowe połączone z tymi przewodami), przymocowane do pojazdów-cystern biorących udział w dystrybucji detalicznej produktów naftowych oznaczonych numerami identyfikacyjnymi substancji UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 i UN 1978, były puste podczas przewozu drogowego, pod warunkiem że wprowadzone są odpowiednie środki w celu zapobieżenia jakimkolwiek stratom ładunku.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Uwagi: Elastyczne przewody giętkie przymocowane do pojazdów-cystern prowadzących dostawy do domów muszą być zawsze pełne, nawet podczas transportu. System spustowy znany jest jako system »mokrej linii« i wymaga, aby miernik i przewód giętki pojazdu-cysterny były zalane, co zapewnia, że klient otrzymuje odpowiednią ilość produktu.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-IE-7

Przedmiot: Zwolnienie z niektórych wymagań określonych w pkt 5.4.0, pkt 5.4.1.1.1 i pkt 7.5.11 ADR w odniesieniu do transportu luzem saletry amonowej o numerze UN 2067 z portów do odbiorców.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 oraz 7.5.11.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymóg dotyczący oddzielnego dokumentu przewozowego określającego poprawną całkowitą ilość konkretnego ładunku dla każdej podróży oraz wymóg dotyczący czyszczenia pojazdu przed każdą podróżą i po niej.

Treść przepisów krajowych: Proponowane odstępstwo mające na celu wprowadzenie modyfikacji wymagań ADR dotyczących dokumentu przewozowego oraz czyszczenia pojazdu; uwzględnienie praktycznych aspektów transportu hurtowego z portu do odbiorcy.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Proponowana zmiana do Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Uwagi: Przepisy ADR wymagają: a) odrębnego dokumentu przewozowego określającego całkowitą masę przewożonych towarów niebezpiecznych w odniesieniu do danego ładunku; oraz b) stosowania specjalnego przepisu »CV24« dotyczącego czyszczenia w odniesieniu do wszystkich ładunków przewożonych pomiędzy portem i odbiorcą podczas rozładunku statku przewożącego ładunki masowe. Ponieważ transport ten jest transportem lokalnym i ponieważ dotyczy on rozładunku statku przewożącego ładunki masowe, w tym ładunki wieloelementowe (przeładowywane tego samego dnia lub w czasie kolejnych dni) tej samej substancji pomiędzy statkiem przewożącym ładunki masowe i odbiorcą, pojedynczy dokument przewozowy określający przybliżoną całkowitą masę każdego ładunku powinien być dokumentem wystarczającym, a stosowanie specjalnego przepisu »CV24« nie powinno być wymagane.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-IE-8

Przedmiot: Transport towarów niebezpiecznych między terenami prywatnymi i innym pojazdem w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów lub pomiędzy dwiema częściami terenów prywatnych położonych w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, ale oddzielonych drogą publiczną.

Odniesienie do załącznika do dyrektywy: sekcja I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: załączniki A i B.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymogi dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Treść przepisów krajowych: Zaprzestanie stosowania regulacji, w przypadku gdy pojazd jest używany do przewozu towarów niebezpiecznych

a) między terenami prywatnymi i innym pojazdem w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów; lub

b) pomiędzy dwiema częściami terenów prywatnych położonych w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, które mogą być oddzielone drogą publiczną,

pod warunkiem że transportu dokonuje się najbardziej bezpośrednią drogą.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Uwagi: W przypadku gdy towary są przewożone między dwoma częściami terenów prywatnych lub między terenami prywatnymi i powiązanym pojazdem, które są oddzielone drogą publiczną, mogą wystąpić różne sytuacje. Ta forma transportu nie stanowi przewozu towarów niebezpiecznych w zwykłym znaczeniu, a w związku z tym regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych nie muszą być stosowane. Zob. również RO-bi-SE-3 i RO - bi-DK-3.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

EL Grecja

RO-bi-EL-1

Przedmiot: Odstępstwo w zakresie wymagań bezpieczeństwa dotyczących cystern stałych (pojazdów-cystern) o masie brutto poniżej 4 ton wykorzystywanych w transporcie lokalnym oleju napędowego (UN 1202), po raz pierwszy zarejestrowanych w Grecji między dniem 1 stycznia 1991 r. a dniem 31 grudnia 2002 r.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymogi dotyczące konstrukcji, urządzeń, homologacji typu, kontroli i badań oraz oznaczania cystern stałych (pojazdów-cystern), cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern i cystern typu »nad- nadwozie wymienne«, ze ściankami zbiornika wykonanymi z metali oraz pojazdów baterii i wieloelementowych kontenerów gazowych (MEGC).

Treść przepisów krajowych: Przepis przejściowy: Cysterny stałe (pojazdy-cysterny) o masie brutto poniżej 4 ton wykorzystywane w transporcie lokalnym oleju napędowego (UN 1202), zarejestrowane po raz pierwszy w Grecji między dniem 1 stycznia 1991 r. a dniem 31 grudnia 2002 r., których grubość ścianki zbiornika jest mniejsza niż 3 mm, mogą być nadal używane. Ma on odnosić się do transportu lokalnego pojazdami zarejestrowanymi w tym okresie. Ten przepis przejściowy będzie obowiązywał w odniesieniu do pojazdów-cystern tylko wtedy, gdy są one przekształcane zgodnie z pkt 6.8.2.1.20 i dostosowane zgodnie z:

1. Przepisami ADR w zakresie kontroli i badań: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5

2. Cysterny muszą spełniać wymagania pkt 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 i 6.8.2.2.2.

W polu »Uwagi« w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wpisuje się: »WAŻNY DO 30.06.2021 r.«

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμε- νές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Wymagania w zakresie konstrukcji, urządzeń, kontroli i badania cystern stałych (pojazdów-cystern) i odejmowalnych będących w eksploatacji, w odniesieniu do niektórych kategorii towarów niebezpiecznych).

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2023 r.

ES Hiszpania

RO-bi-ES-2

Przedmiot: Specjalny sprzęt do dystrybucji bezwodnego amoniaku.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE:

6.8.2.2.2.

Treść załącznika do dyrektywy: W celu uniknięcia jakichkolwiek strat w ładunku w przypadku uszkodzenia osprzętu zewnętrznego (rur, bocznych urządzeń odcinających) wewnętrzny zawór odcinający i jego gniazdo muszą być chronione przed niebezpieczeństwem ich skręcenia w wyniku naprężeń zewnętrznych lub powinny być tak skonstruowane, aby były odporne na działanie takich naprężeń. Musi istnieć możliwość zabezpieczenia urządzeń napełniających i spustowych (w tym kołnierzy lub korków gwintowanych) oraz ochronnych zaślepek (jeżeli występują) przed przypadkowym otwarciem.

Treść przepisów krajowych: Cysterny stosowane w rolnictwie do dystrybucji i stosowania bezwodnego amoniaku, które zostały wprowadzone do użytku przed dniem 1 stycznia 1997 r., mogą być wyposażone w zewnętrzny, zamiast wewnętrznego, osprzęt bezpieczeństwa, pod warunkiem że osprzęt ten zapewnia przynajmniej taką samą ochronę, jak ściana cysterny.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Uwagi: Przed dniem 1 stycznia 1997 r. typ cysterny wyposażonej w zewnętrzny osprzęt bezpieczeństwa był stosowany wyłącznie w rolnictwie do dawkowania bezwodnego amoniaku bezpośrednio do gleby. Obecnie nadal używane są różne cysterny tego rodzaju. Cysterny te w stanie załadowanym rzadko poruszają się po drogach, są natomiast wykorzystywane wyłącznie do rozrzucania nawozów w dużych gospodarstwach.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

FR Francja

RO-bi-FR-1

Przedmiot: Stosowanie dokumentów z transportu morskiego jako dokumentów przewozowych w przewozach na krótkich odcinkach po rozładunku statku.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Informacja podawana w dokumentach stosowanych jako dokumenty przewozowe dotyczące towarów niebezpiecznych.

Treść przepisów krajowych: Dokumentu z transportu morskiego używa się jako dokumentu przewozowego w promieniu 15 km.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 23-4.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-FR-3

Przedmiot: Transport stałych zbiorników zasobnikowych LPG (18).

Przedmiot: Transport stałych zbiorników zasobnikowych LPG (18).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: załączniki A i B.

Treść przepisów krajowych: Transport stałych zbiorników zasobnikowych LPG podlega zasadom szczególnym.

Stosowany tylko na krótkich odcinkach.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 30.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-FR-4

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-BE-8.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-FR-5

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-BE-5.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: -

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2024 r.

RO-bi-FR-6

Przedmiot: Transport odpadów zawierających wolny azbest.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE:

4.1.4.

Treść załącznika do dyrektywy: Instrukcja pakowania P002.

Treść przepisów krajowych: Transport odpadów zawierających wolny azbest (UN 2212 AZBEST AMFIBOLOWY (amozyt, tremolit, aktynolit, antofilit, krokidolit) lub UN 2590 AZBEST CHRYZOTYLOWY) z terenów budowy:

– odpady są transportowane w wywrotkach,

– odpady są zapakowane w worki kontenerowe - składane worki o wymiarze koryta wywrotki, szczelnie zamknięte w sposób zapobiegający uwalnianiu włókien azbestu podczas transportu,

– worki kontenerowe są zaprojektowane tak, aby mogły wytrzymać obciążenia związane z normalnymi warunkami transportu oraz z rozładowaniem na składowisku,

– spełnione są pozostałe warunki, które mają zastosowanie w ramach ADR.

– Wydaje się, że warunki te są szczególnie dostosowane do transportu dużych ilości odpadów powstałych w wyniku robót drogowych lub usuwania azbestu z budynków. Warunki te są również dostosowane do ostatecznego składowania odpadów na zatwierdzonych składowiskach i zapewniają większą łatwość załadunku, a tym samym lepszą ochronę pracowników przed azbestem w porównaniu z warunkami mającymi zastosowanie zgodnie z instrukcją pakowania P002 w rozdziale 4.1.4 ADR.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: -

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2024 r.

HU Węgry

RO-bi-HU-1

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-SE-3.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: A nemzeti fejlesztesi miniszter rendelete az ADR Megallapodas A es B Mellekletenek belfoldi alkalmazasaról.

Data utraty mocy prawnej: 30 stycznia 2025 r.

NL Niderlandy

RO-bi-NL-13

Przedmiot: Program transportu domowych odpadów niebezpiecznych 2015.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 oraz 9.

Treść załącznika do dyrektywy: Zwolnienia dotyczące określonych ilości; przepisy szczególne; użycie opakowań; użycie opakowań zbiorczych; dokumentacja; konstrukcja i badanie opakowań; załadunek, rozładunek i przeładunek; obsada; wyposażenie; eksploatacja; pojazdy i dokumentacja; konstrukcja i homologacja pojazdów.

Treść przepisów krajowych: Przepisy odnoszące się do transportu niewielkich ilości zebranych domowych odpadów niebezpiecznych, jak również krajowych odpadów niebezpiecznych od przedsiębiorstw, które są dostarczone we właściwym opakowaniu o maksymalnej pojemności 60 litrów. Biorąc pod uwagę niewielkie ilości w każdym przypadku oraz zróżnicowany charakter różnorodnych substancji, nie jest możliwe prowadzenie operacji transportowych w pełnej zgodności z zasadami ADR. W związku z tym w ramach wymienionego wyżej programu proponuje się wersję uproszczoną, odbiegającą od niektórych przepisów ADR.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Program transportu domowych odpadów niebezpiecznych 2015.

Uwagi: Program ustanowiono w celu umożliwienia osobom fizycznym oddawania niewielkich ilości odpadów chemicznych w jednym miejscu. Przedmiotowe substancje obejmują pozostałości, takie jak odpady farb. Poziom zagrożenia minimalizuje się przez wybór środków transportu, uwzględniając między innymi stosowanie specjalnych elementów do transportu i tabliczek »Zakaz palenia« oraz żółtej migającej lampy, dobrze widocznych dla ludności. Kwestią zasadniczą w odniesieniu do transportu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa. Można to osiągnąć, np. transportując przedmiotowe substancje w szczelnych opakowaniach, co pozwoli uniknąć rozproszenia bądź ryzyka wycieku toksycznych oparów lub ich gromadzenia się w pojeździe. Pojazd jest na stałe wyposażony w przedziały odpowiednie do przechowywania różnych kategorii odpadów i zapewniające ochronę przed przetaczaniem się oraz przypadkowym przemieszczeniem, a także niezamierzonym otwarciem. Jednocześnie, bez względu na niewielkie ilości przewożonych odpadów, w związku ze zróżnicowanym charakterem odnośnych substancji obsługujący transport musi posiadać świadectwo stwierdzające jego kompetencje zawodowe. Ze względu na brak wiedzy ze strony osób prywatnych w zakresie poziomów zagrożenia związanych z takimi substancjami, należy zapewnić instrukcje na piśmie, zgodnie z wymogami załącznika do programu.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

PT Portugalia

RO-bi-PT-1

Przedmiot: Dokumentacja transportowa dla UN 1965.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymogi dotyczące dokumentacji przewozowej.

Treść przepisów krajowych: Właściwą nazwę przewozową podaną w dokumencie przewozowym, zgodnie z sekcją 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), w przypadku przemysłowych gazów butanu i propanu objętych pozycją grupową »UN 1965 Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych, bez innych określeń«, przewożonych w butlach, można zastąpić następującymi innymi nazwami handlowymi:

»UN 1965 Butan« w przypadku mieszanin A, A01, A02 oraz A0, zgodnie z podsekcją 2.2.2.3 RPE, przewożonych w butlach;

»UN 1965 Propan« w przypadku mieszaniny C, zgodnie z podsekcją 2.2.2.3 RPE, przewożonej w butlach.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Despacho DGTT 7560/2004 z dnia 16 kwietnia 2004, zgodnie z art. 5, nr 1 Decreto-Lei nr 267-A/2003 z dnia 27 października.

Uwagi: Uznaje się znaczenie ułatwienia podmiotom gospodarczym wypełniania dokumentów przewozowych dotyczących towarów niebezpiecznych, pod warunkiem, że takie ułatwienie nie narusza bezpieczeństwa prowadzonych działań.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-PT-2

Przedmiot: Dokumentacja transportowa dotycząca pustych nieoczyszczonych cystern i kontenerów.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymogi dotyczące dokumentacji przewozowej.

Treść przepisów krajowych: W przypadku powrotnego przewozu pustych cystern i kontenerów, w których przewożono towary niebezpieczne, dokument przewozowy określony w sekcji 5.4.1 RPE można zastąpić dokumentem przewozowym wydanym dla bezpośrednio poprzedzającego go przewozu dokonanego w celu dostawy tych towarów.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Despacho DGTT 15162/2004 z dnia 28 lipca 2004, zgodnie z art. 5, nr 1 Decreto-Lei nr 267-A/2003 z dnia 27 października.

Uwagi: Obowiązek polegający na posiadaniu przy przewozie pustych cystern i kontenerów, które zawierały towary niebezpieczne, dokumentu przewozowego zgodnego z RPE powoduje w niektórych przypadkach praktyczne trudności, które można ograniczyć do minimum bez naruszania bezpieczeństwa.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-PT-3

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-BE-8.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: -

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

FI Finlandia

RO-bi-FI-1

Przedmiot: Zmiana informacji w dokumencie przewozowym dotyczącym substancji wybuchowych.

Podstawa prawna: dyrektywa 2008/68/WE, art. 6 ust. 2 lit. a).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.2.1 lit. a).

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy szczególne dla klasy 1.

Treść przepisów krajowych: W dokumencie przewozowym dozwolone jest podawanie liczby detonatorów (1 000 detonatorów odpowiada 1 kg materiałów wybuchowych) zamiast rzeczywistej masy substancji wybuchowych.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Rozporządzenie fińskiej Agencji ds. Transportu i Systemów Łączności w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Uwagi: Informacja uznawana jest za wystarczającą dla transportu krajowego. Odstępstwo to jest stosowane głównie na potrzeby przemysłu materiałów wybuchowych w odniesieniu do małych ilości materiałów przewożonych w transporcie lokalnym.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-FI-3

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-DE-1.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Rozporządzenie fińskiej Agencji ds. Transportu i Systemów Łączności w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-FI-4

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-SE-6.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Dekret rządowy w sprawie świadectwa dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (401/2011).

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

SE Szwecja

RO-bi-SE-1

Przedmiot: Transport odpadów niebezpiecznych do zakładów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: części 5 i 6.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymogi dotyczące konstrukcji i badania opakowań.

Treść przepisów krajowych: Przewozu opakowań zawierających towary niebezpieczne jako odpady dokonuje się zgodnie z przepisami ADR, od których dozwolone są tylko nieliczne wyjątki. Zwolnienia są dozwolone nie dla wszystkich typów substancji i artykułów.

Główne wyjątki to:

Małe opakowania (mniej niż 30 kg) towarów niebezpiecznych stanowiących odpady mogą być umieszczane w opakowaniach, w tym DPPL i dużych opakowaniach, z pominięciem przepisów podsekcji 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 oraz 6.6.5.4.3 sekcji I.1 załącznika I do niniejszej dyrektywy. Opakowania, w tym DPPL i duże opakowania, nie muszą być badane pod kątem przygotowania do przewozu przy użyciu reprezentatywnej próby małych opakowań wewnętrznych.

Jest to dozwolone pod warunkiem że:

– opakowania, DPPL i duże opakowania są zgodne z typem, który został poddany badaniom i homologowany zgodnie z grupą opakowaniową I lub II stosownych przepisów pkt 6.1, 6.5 lub 6.6 sekcji I.1 załącznika I do niniejszej dyrektywy,

– małe opakowania są pakowane z użyciem materiału pochłaniającego, który zatrzymuje wszelkie płyny, które mogą przedostać się do zewnętrznych opakowań, DPPL lub dużych opakowań podczas przewozu, oraz

– masa brutto opakowań, DPPL lub dużych opakowań zbiorczych przygotowanych do przewozu nie może przekraczać dopuszczalnej masy brutto wskazanej w oznaczeniach UN typu dla I lub II grupy opakowaniowej w odniesieniu do opakowań, DPPL i dużych opakowań, oraz

– w dokumencie przewozowym dodaje się następujące zdanie: »zapakowane zgodnie z częścią 16 ADR-S«.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Dodatek S - Szczegółowe przepisy dotyczące drogowego transportu krajowego towarów niebezpiecznych wydane zgodnie z ustawą dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych.

Uwagi: Podpunkty 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 i 6.6.5.4.3 sekcji I.1 załącznika I do niniejszej dyrektywy są trudne do zastosowania, ponieważ opakowania, DPPL i duże opakowania należy testować przy użyciu reprezentatywnej próby odpadów, które trudno przewidzieć z wyprzedzeniem.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-2

Przedmiot: Nazwa i adres nadawcy w dokumencie przewozowym.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Informacje ogólne wymagane w dokumencie przewozowym.

Treść przepisów krajowych: Przepisy krajowe stanowią, że nazwa i adres nadawcy nie są wymagane, jeśli zwraca się w ramach systemu dystrybucji puste, nieoczyszczone opakowanie.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Uwagi: W większości przypadków zwracane puste, nieoczyszczone opakowanie zawiera jeszcze małe ilości towarów niebezpiecznych.

Niniejsze odstępstwo jest stosowane głównie przy zwrotach przez branże pustych, nieoczyszczonych pojemników na gaz, które wymienia się na pełne pojemniki.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-3

Przedmiot: Transport towarów niebezpiecznych w bliskim sąsiedztwie obiektu przemysłowego obiektów przemysłowych), w tym transport drogami publicznymi między różnymi częściami obiektu (obiektów).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: załączniki A i B.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymagania dotyczące transportu towarów niebezpiecznych po drogach publicznych.

Treść przepisów krajowych: Transport w bliskim sąsiedztwie obiektu przemysłowego (obiektów przemysłowych), w tym transport drogami publicznymi między różnymi częściami obiektu (obiektów). Odstępstwa dotyczą etykietowania i oznaczania opakowań, dokumentów przewozowych, świadectwa kierowcy i świadectwa homologacji zgodnie z częścią 9.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Uwagi: Istnieje szereg sytuacji, w których towary niebezpieczne są przewożone między terenami położonymi po przeciwnych stronach drogi publicznej. Ta forma transportu nie stanowi przewozu towarów niebezpiecznych drogą prywatną i dlatego powinna być związana z odpowiednimi wymaganiami. Por. również z art. 6 ust. 14 dyrektywy 96/49/WE.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-4

Przedmiot: Transport towarów niebezpiecznych zajętych przez organy władzy publicznej.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: Załącznik A i B.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymagania dotyczące transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Treść przepisów krajowych: Odstępstwa od przepisów są dopuszczalne w przypadkach uzasadnionych względami ochrony pracy, zagrożeniami związanymi z rozładunkiem, koniecznością przedstawienia dowodów itp.

Odstępstwa od przepisów są dopuszczalne jedynie przy zachowaniu zadowalającego poziomu bezpieczeństwa w warunkach normalnego przewozu.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Uwagi: Odstępstwa te mogą być stosowane jedynie przez organy zajmujące towary niebezpieczne.

Niniejsze odstępstwo odnosi się do transportu lokalnego, może nim być np. przewóz towarów zajętych przez policję, takich jak materiały wybuchowe lub skradziona własność. Problemem przy tego typu towarach jest brak pewności co do klasyfikacji. Poza tym towary te często nie są opakowane ani oznaczone, ani opatrzone etykietą zgodnie z ADR. Każdego roku policja dokonuje kilkuset tego rodzaju przewozów. W przypadku przemycanego alkoholu wysokoprocentowego musi on być przewieziony z miejsca konfiskaty do miejsca składowania w celach dowodowych, a następnie do miejsca zniszczenia, przy czym te dwa ostatnie miejsca mogą być znacznie od siebie oddalone. Dopuszczalne są następujące odstępstwa:

a) opakowania nie muszą posiadać etykiet; oraz

b) nie muszą być stosowane opakowania homologowane. Jednakże każda paleta zawierająca tego rodzaju opakowania musi mieć odpowiednią etykietę. Wszystkie pozostałe wymagania muszą być spełnione. Każdego roku ma miejsce około 20 tego rodzaju przewozów.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-5

Przedmiot: Transport towarów niebezpiecznych w obrębie i w bezpośredniej bliskości portów.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE:

8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Treść załącznika do dyrektywy: dokumenty przewożone w jednostkach transportowych; każda jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne musi być wyposażona w określone urządzenia; homologacja pojazdów.

Treść przepisów krajowych: Dokumenty (z wyjątkiem świadectwa kierowcy) nie muszą być przewożone w jednostce transportowej.

Jednostka transportowa nie musi być wyposażona w urządzenia określone w rozdziale 8.1.5.

Ciągniki nie muszą posiadać świadectwa homologacji.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Uwagi: Por. art. 6 ust. 14 dyrektywy 96/49/WE.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-6

Przedmiot: Świadectwo szkolenia kontrolera w zakresie ADR.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 8.2.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Kierowcy pojazdów muszą mieć ukończone kursy szkoleniowe.

Treść przepisów krajowych: Kontrolerzy dokonujący rocznych kontroli technicznych pojazdu nie muszą uczęszczać na kursy szkoleniowe wymienione w dziale 8.2 lub posiadać świadectwa szkolenia w zakresie ADR.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Uwagi: W niektórych przypadkach kontrolowane pojazdy podczas kontroli technicznej mogą posiadać jako ładunek towary niebezpieczne, np. nieoczyszczone puste cysterny.

Wymagania pkt 1.3 i 8.2.3 nadal mają zastosowanie.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-7

Przedmiot: Dystrybucja lokalna towarów o numerach UN 1202, 1203 i 1223 w pojazdach-cysternach.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Treść załącznika do dyrektywy: W przypadku pustych, nieoczyszczonych cystern i kontenerów-cystern opis powinien być zgodny z pkt 5.4.1.1.6. Nazwę i adres wielu odbiorców można podać w innych dokumentach.

Treść przepisów krajowych: W przypadku pustych, nieoczyszczonych cystern i kontenerów-cystern opis w dokumencie przewozowym zgodnie z pkt 5.4.1.1.6 nie jest wymagany, jeśli w planie załadunku ilość substancji zaznaczono jako »0«. Nazwa i adres odbiorców nie są wymagane w żadnym dokumencie znajdującym się w pojeździe.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-9

Przedmiot: Transport lokalny dotyczący obszarów rolniczych lub placów budowy.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4, 6.8 oraz 9.1.2.

Treść załącznika do dyrektywy: dokument przewozowy; konstrukcja cystern; świadectwo homologacji.

Treść przepisów krajowych: Transport lokalny dotyczący obszarów rolniczych lub placów budowy nie musi spełniać niektórych przepisów:

a) nie jest wymagane zgłoszenie towarów niebezpiecznych;

b) starsze cysterny/pojemniki zbudowane niezgodnie z przepisami działu 6.8, lecz zgodnie ze starszymi przepisami krajowymi i zamontowane w barakowozach mogą być nadal używane;

c) starsze pojazdy-cysterny, które nie spełniają wymagań zawartych w dziale 6.7 bądź 6.8, przeznaczone do transportu substancji o numerach UN 1268, 1999, 3256 i 3257, z urządzeniami do układania nawierzchni drogowej lub bez takich urządzeń, mogą nadal być używane do transportu lokalnego i w bliskim sąsiedztwie robót drogowych;

d) nie jest wymagane świadectwo homologacji dotyczące barakowozów i pojazdów cystern z urządzeniami do kładzenia nawierzchni drogowej lub bez takich urządzeń.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Uwagi: Barakowóz jest rodzajem przyczepy kempingowej przeznaczonej dla załogi, wyposażonej w pomieszczenie dla załogi oraz w niehomologowaną cysternę/niehomologowany kontener z olejem napędowym przeznaczonym dla ciągników leśnych.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-10

Przedmiot: Transport materiałów wybuchowych w cysternach.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 4.1.4.

Treść załącznika do dyrektywy: Materiały wybuchowe mogą być pakowane tylko zgodnie z pkt 4.1.4.

Treść przepisów krajowych: Właściwy organ krajowy zatwierdzi pojazdy przeznaczone do transportu materiałów wybuchowych w cysternach. Transport w cysternach dopuszczalny jest tylko w odniesieniu do materiałów wybuchowych wymienionych w przepisach lub na mocy specjalnego pozwolenia uzyskanego od właściwego organu.

Pojazd załadowany materiałami wybuchowymi w cysternach musi być oznakowany i etykietowany zgodnie z 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. i 5.3.1.4. Tylko jeden pojazd w jednostce transportowej może zawierać towary niebezpieczne.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Dodatek S - Szczegółowe przepisy dotyczące drogowego transportu krajowego towarów niebezpiecznych wydane zgodnie z ustawą dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych i szwedzkimi przepisami SÄIFS 1993:4.

Uwagi: Ma zastosowanie tylko do transportu krajowego i jeżeli transport ten ma głównie charakter lokalny. Omawiane przepisy obowiązywały przed przystąpieniem Szwecji do Unii Europejskiej.

Tylko dwie firmy prowadzą transport materiałów wybuchowych w pojazdach-cysternach. W nieodległej przyszłości planowane jest przejście na emulsje.

Stare odstępstwo nr 84.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-11

Przedmiot: Prawo jazdy

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: 8.2.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymagania dotyczące szkolenia załogi pojazdu.

Treść przepisów krajowych: Szkolenie kierowców nie jest dozwolone w przypadku pojazdów, o których mowa w pkt 8.2.1.1.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Dodatek S - Szczegółowe przepisy dotyczące drogowego transportu krajowego towarów niebezpiecznych wydane zgodnie z ustawą dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych.

Uwagi: Transport lokalny.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-12

Przedmiot: Przewóz sztucznych ogni o numerze UN 0335.

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: Załącznik B, 7.2.4, V2 (1).

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy dotyczące użytkowania pojazdów EX/II i EX/III.

Treść przepisów krajowych: Przy przewozie sztucznych ogni o numerze UN 0335 przepis szczególny V2 (1) w ppkt 7.2.4 ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy zawartość materiałów wybuchowych netto przekracza 3 000 kg (4 000 kg z przyczepą), pod warunkiem że sztuczne ognie zostały zaklasyfikowane jako UN 0335 zgodnie z domyślną klasyfikacją sztucznych ogni w tabeli ppkt 2.1.3.5.5, zawartą w czternastym zmienionym wydaniu Zaleceń ONZ dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Klasyfikacji takiej dokonuje się za zgodą właściwego urzędu. Kontrola klasyfikacji odbywa się na jednostce transportowej.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Dodatek S - Szczegółowe przepisy dotyczące drogowego transportu krajowego towarów niebezpiecznych wydane zgodnie z ustawą dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych.

Uwagi: Przewóz sztucznych ogni jest ograniczony do dwóch krótkich okresów w ciągu roku, na przełomie roku oraz na przełomie kwietnia i maja. Przewóz od nadawców do terminali może odbywać się bez większych problemów przy użyciu istniejącego parku pojazdów z homologacją EX. Jednak przewóz sztucznych ogni z terminali do punktów sprzedaży oraz nadwyżki towarów z powrotem do terminali jest ograniczony ze względu na brak pojazdów z homologacją EX. Przewoźnicy nie są zainteresowani inwestowaniem w tego rodzaju homologację, ponieważ nie mogą otrzymać zwrotu poniesionych nakładów. Stanowi to zagrożenie dla działalności nadawców przesyłek ze sztucznymi ogniami, którzy nie mogą wprowadzić swoich produktów na rynek.

Przy stosowaniu tego odstępstwa klasyfikacji sztucznych ogni należy dokonywać na podstawie domyślnej listy przedstawionej w zaleceniach ONZ, celem uzyskania jak najbardziej aktualnej klasyfikacji.

Podobny rodzaj wyjątku dotyczy sztucznych ogni o numerze UN 0336 i został włączony do przepisu szczególnego 651 w pkt 3.3.1 ADR 2005.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RO-bi-SE-13

Przedmiot: Przyjęcie RO-bi-DK-4.

Podstawa prawna: dyrektywa 2008/68/WE, art. 6 ust. 2 lit. b) ppkt (i) (transport lokalny na krótkich odcinkach).

Odniesienie do sekcji I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE: części 1-9.

Treść załącznika do dyrektywy:

Odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Uwagi:

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.";

2)
załącznik II sekcja II.3. otrzymuje brzmienie:

"II.3. Odstępstwa krajowe

Odstępstwa przyznane państwom członkowskim dotyczące transportu towarów niebezpiecznych na terytorium tych państw na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/68/WE.

Numeracja odstępstw: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = transport kolejowy

a/bi/bii = art. 6 ust. 2 lit. a)/lit. b) ppkt (i)/lit. b) ppkt (ii)

MS = skrót nazwy państwa członkowskiego

nn = liczba porządkowa

Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/68/WE

DE Niemcy

RA-a-DE-2

Przedmiot: Pozwolenie na stosowanie opakowań kombinowanych.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE:

4.1.10.4 MP2.

Treść załącznika do dyrektywy: Zakaz stosowania opakowania kombinowanego.

Treść przepisów krajowych: Klasy 1.4S, 2, 3 oraz 6.1; pozwolenie na stosowanie opakowania kombinowanego w przypadku przedmiotów ujętych w klasie 1.4S (naboje do broni ręcznej), aerozoli (klasa 2) oraz materiałów czyszczących i do obróbki ujętych w klasach 3 i 6.1 (wymienione numery UN) stanowiących zestawy przeznaczone do sprzedaży w opakowaniu kombinowanym w grupie opakowaniowej II oraz w małych ilościach.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Uwagi: Lista nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

FR Francja

RA-a-FR-3

Przedmiot: Transport na potrzeby przewoźnika kolejowego.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE:

5.4.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Informacja dotycząca materiałów niebezpiecznych podawana w liście przewozowym.

Treść przepisów krajowych: Transport na potrzeby przewoźnika kolejowego w ilościach nieprzekraczających limitów określonych w pkt 1.1.3.6 nie podlega obowiązkowi zgłoszenia ładunku.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Article 20.2.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RA-a-FR-4

Przedmiot: Zwolnienie z etykietowania niektórych wagonów pocztowych.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE: 5.3.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Obowiązek umieszczania etykiet na ścianach wagonów.

Treść przepisów krajowych: W etykiety muszą być zaopatrzone tylko wagony pocztowe przewożące ponad 3 t materiału w tej samej klasie (oprócz klas 1, 6.2 lub 7).

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Article 21.1.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

SE Szwecja

RA-a-SE-1

Przedmiot: Wagon kolejowy przewożący towary niebezpieczne jako towary ekspresowe nie musi być oznakowany etykietami.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE: 5.3.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Wagony kolejowe przewożące towary niebezpieczne muszą posiadać etykiety.

Treść przepisów krajowych: Wagon kolejowy przewożący towary niebezpieczne jako towary ekspresowe nie musi być oznakowany etykietami.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Uwagi: RID określa ograniczenia ilościowe dla towarów oznaczonych jako towary ekspresowe. Dlatego jest to kwestia niewielkich ilości.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b) ppkt (i) dyrektywy 2008/68/WE

DK Dania

RA-bi-DK-1

Przedmiot: Przewóz towarów niebezpiecznych w tunelach.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE:

7.5.

Treść załącznika do dyrektywy: Załadunek, wyładunek i odległości ochronne.

Treść przepisów krajowych: W aktach prawnych ustanowiono przepisy alternatywne wobec przepisów zawartych w sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE w odniesieniu do przewozu przez tunel kolejowy w cieśninie Wielki Bełt i Øresund. Wspomniane alternatywne przepisy odnoszą się jedynie do objętości ładunku oraz odległości między ładunkami towarów niebezpiecznych.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Uwagi:

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RA-bi-DK-2

Przedmiot: Przewóz towarów niebezpiecznych w tunelach.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE: 7.5.

Treść załącznika do dyrektywy: Załadunek, wyładunek i odległości ochronne.

Treść przepisów krajowych: W aktach prawnych ustanowiono przepisy alternatywne wobec przepisów zawartych w sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE w odniesieniu do przewozu przez tunel kolejowy w cieśninie Øresund. Wspomniane alternatywne przepisy odnoszą się jedynie do objętości ładunku oraz odległości między ładunkami towarów niebezpiecznych.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Uwagi:

Data utraty mocy prawnej: 28 lutego 2022 r.

DE Niemcy

RA-bi-DE-2

Przedmiot: Transport opakowanych odpadów niebezpiecznych.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE: 1-5.

Treść załącznika do dyrektywy: Klasyfikacja, pakowanie i znakowanie.

Treść przepisów krajowych: Klasy od 2 do 6.1, 8 i 9: Pakowanie kombinowane i transport niebezpiecznych odpadów w pakunkach i DPPL; odpady muszą być zapakowane w opakowania wewnętrzne (w formie, w jakiej zostały zebrane) i zaklasyfikowane do określonych grup odpadów (w celu uniknięcia niebezpiecznych reakcji w obrębie grupy odpadów); wykorzystanie specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i stosowanych jako list przewozowy; zbiórka odpadów domowych i laboratoryjnych itp.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Uwagi: Lista nr 6*.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

RA-bi-DE-3

Przedmiot: Transport lokalny towarów kategorii UN 1381 (fosfor, żółty, w wodzie), klasa 4.2, grupa pakowania I, w kolejowych cysternach wagonowych.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE: 6.8, 6.8.2.3.

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy dotyczące konstrukcji cystern i wagonów cystern. Przepisy rozdziału 6.8 podrozdział 6.8.2.3 wymagają homologacji typu dla cystern przewożących substancje o numerze UN 1381 (fosfor, żółty, w wodzie).

Treść przepisów krajowych: Transport lokalny substancji o numerze UN 1381 (fosfor, żółty, w wodzie), klasa 4.2, grupa opakowaniowa I, na niewielkich odległościach (z Sassnitz-Mukran do Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz i Bitterfeld) w kolejowych wagonach-cysternach skonstruowanych zgodnie z rosyjskimi normami. Transport towarów podlega dodatkowym przepisom eksploatacyjnym określonym przez właściwe organy ds. bezpieczeństwa.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data utraty mocy prawnej: 30 stycznia 2025 r.

SE Szwecja

RA-bi-SE-1

Przedmiot: Transport odpadów niebezpiecznych do zakładów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE: części 5 i 6.

Treść załącznika do dyrektywy: Wymogi dotyczące konstrukcji i badania opakowań.

Treść przepisów krajowych: Przewozu opakowań zawierających towary niebezpieczne jako odpady dokonuje się zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, od których dozwolone są tylko nieliczne wyjątki. Zwolnienia są dozwolone nie dla wszystkich typów substancji i artykułów.

Główne wyjątki to:

Małe opakowania (mniej niż 30 kg) towarów niebezpiecznych jako odpadów mogą być umieszczane w opakowaniach, w tym DPPL i dużych opakowaniach, z pominięciem przepisów podsekcji 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 i 6.6.5.4.3 sekcji II.1 załącznika II do niniejszej dyrektywy. Opakowania, w tym DPPL i duże opakowania, nie muszą być badane pod kątem przygotowania do przewozu przy użyciu reprezentatywnej próby małych opakowań wewnętrznych.

Jest to dozwolone pod warunkiem że:

– opakowania, DPPL i duże opakowania są zgodne z typem, który został poddany badaniom i homologowany zgodnie z grupą opakowaniową I lub II stosownych przepisów pkt 6.1, 6.5 lub 6.6 sekcji II.1 załącznika II do niniejszej dyrektywy,

– małe opakowania są pakowane z użyciem materiału pochłaniającego, który zatrzymuje wszelkie płyny, które mogą przedostać się do zewnętrznych opakowań, DPPL lub dużych opakowań podczas przewozu, oraz

– masa brutto opakowań, DPPL lub dużych opakowań zbiorczych przygotowanych do przewozu nie może przekraczać dopuszczalnej masy brutto wskazanej w oznaczeniach UN typu dla I lub II grupy opakowaniowej w odniesieniu do opakowań, DPPL i dużych opakowań, oraz

– w dokumencie przewozowym dodaje się następujące zdanie: »zapakowane zgodnie z częścią 16 RID-S«.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Dodatek S - Szczegółowe przepisy dotyczące drogowego transportu krajowego towarów niebezpiecznych wydane zgodnie z ustawą dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych.

Uwagi: Podpunkty 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 i 6.6.5.4.3 sekcji II.1 załącznika II do niniejszej dyrektywy są trudne do zastosowania, ponieważ opakowania, DPPL i duże opakowania należy testować przy użyciu reprezentatywnej próby odpadów, które trudno przewidzieć z wyprzedzeniem.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) dyrektywy 2008/68/WE

DE Niemcy

RA-bii-DE-1

Przedmiot: Transport lokalny substancji o numerze UN 1051 (cyjanowodór, stabilizowany, ciekły, zawierający mniej niż 1 % wody), w wagonach-cysternach, objęty odstępstwem od przepisów sekcji II.1 podsekcja 1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Zakaz transportu substancji o numerze UN 1051 (cyjanowodór, stabilizowany, ciekły, zawierający mniej niż 1 % wody) koleją w wagonach-cysternach, zbiornikach zgodnych z RID.

Treść przepisów krajowych: Lokalny transport kolejowy na dokładnie wyznaczonych trasach w ramach określonego procesu przemysłowego i pod ścisłą kontrolą, w jasno określonych warunkach. Transport odbywa się w wagonach-cysternach specjalnie dopuszczonych w tym celu, których konstrukcja i wyposażenie są stale dostosowywane zgodnie z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa. Operacja transportowa jest regulowana szczegółowo poprzez dodatkowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji w porozumieniu z odpowiednimi organami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz jest monitorowana przez właściwe organy nadzoru.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Data utraty mocy prawnej: 1 stycznia 2023 r.

RA-bii-DE-2

Przedmiot: Transport lokalny na wyznaczonych trasach substancji oznaczonej numerem UN 1402 (węglik wapnia), grupa opakowaniowa I, w pojemnikach na wagonach.

Odniesienie do sekcji II.1 załącznika II do dyrektywy 2008/68/WE: 3.2, 7.3.1.1.

Treść załącznika do dyrektywy: Przepisy ogólne dotyczące transportu luzem. Dział 3.2 tabela A nie zezwala na przewóz węglika wapnia luzem.

Treść przepisów krajowych: Lokalny transport kolejowy substancji oznaczonej numerem UN 1402 (węglik wapnia), grupa opakowaniowa I, na ściśle wyznaczonych trasach, w ramach określonego procesu przemysłowego i pod ścisłą kontrolą, w jasno określonych warunkach. Ładunki są przewożone w specjalnie skonstruowanych pojemnikach umieszczanych w wagonach. Transport towarów podlega dodatkowym przepisom eksploatacyjnym określonym przez właściwe organy ds. bezpieczeństwa.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data utraty mocy prawnej: 15 stycznia 2024 r.";

3)
załącznik III sekcja III.3 otrzymuje brzmienie:

"III.3. Odstępstwa krajowe

Odstępstwa przyznane państwom członkowskim dotyczące transportu towarów niebezpiecznych na terytorium tych państw na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/68/WE.

Numeracja odstępstw: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW = Inland Waterways

a/bi/bii = art. 6 ust. 2 lit. a)/lit. b) ppkt (i)/lit. b) ppkt (ii)

MS = skrót nazwy państwa członkowskiego

nn = liczba porządkowa

Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) dyrektywy 2008/68/WE

DE Niemcy

IW-bi-DE-1

Przedmiot: Transport opakowanych odpadów niebezpiecznych.

Odniesienie do sekcji III.1 załącznika III do dyrektywy 2008/68/WE: 1-5.

Treść załącznika do dyrektywy: Klasyfikacja, pakowanie i znakowanie.

Treść przepisów krajowych: Klasy od 2 do 6.1, 8 i 9: Pakowanie kombinowane i transport niebezpiecznych odpadów w pakunkach i DPPL; odpady muszą być zapakowane w opakowania wewnętrzne (w formie, w jakiej zostały zebrane) i zaklasyfikowane do określonych grup odpadów (w celu uniknięcia niebezpiecznych reakcji w obrębie grupy odpadów); wykorzystanie specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i stosowanych jako list przewozowy; zbiórka odpadów domowych i laboratoryjnych itp.

Początkowe odniesienie do przepisów krajowych: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Uwagi: Lista nr 6*.

Data utraty mocy prawnej: 30 czerwca 2027 r.".

1 Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.