Decyzja wykonawcza 2020/1765 niezatwierdzająca chlorofenu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.397.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1765
z dnia 25 listopada 2020 r.
niezatwierdzająca chlorofenu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 1 , w szczególności jego art. 89 ust. 1 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2014 2  ustanowiono wykaz istniejących substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie na potrzeby ich ewentualnego zatwierdzenia do stosowania w produktach biobójczych. Wykaz ten obejmuje chlorofen (nr WE: 204-385-8, nr CAS: 120-32-1).

(2) Chlorofen został oceniony pod kątem stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2 (środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt) opisanej w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(3) Norwegia została wyznaczona jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy i w dniu 22 grudnia 2016 r. jej właściwy organ oceniający przedstawił Europejskiej Agencji Chemikaliów ("Agencja") sprawozdanie z oceny wraz z wnioskami.

(4) Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w dniu 4 marca 2020 r. Komitet ds. Produktów Biobójczych przyjął opinię Agencji 3 , uwzględniając wnioski właściwego organu oceniającego.

(5) Zgodnie z tą opinią nie można oczekiwać, że produkty biobójcze należące do grupy produktowej 2 i zawierające chlorofen spełnią kryteria ustanowione w art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, gdyż w ramach oceny ryzyka dla zdrowia ludzi stwierdzono niedopuszczalne rodzaje ryzyka.

(6) Biorąc pod uwagę opinię Agencji, nie należy zatwierdzać chlorofenu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Nie zatwierdza się chlorofenu (nr WE: 204-385-8, nr CAS: 120-32-1) jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 294 z 10.10.2014, s. 1).
3 Opinia Komitetu ds. Produktów Biobójczych w sprawie wniosku o zatwierdzenie substancji czynnej: chlorofen, grupa produktowa: 2, ECHA/BPC/238/2020, przyjęta w dniu 4 marca 2020 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.