Decyzja wykonawcza 2020/1674 upoważniająca Szwecję do stosowania zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.378.3

Akt indywidualny
Wersja od: 12 listopada 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2020/1674
z dnia 29 października 2020 r.
upoważniająca Szwecję do stosowania zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 1 , w szczególności jej art. 19,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Rady z dnia 2014/725/UE 2  upoważniono Szwecję do stosowania do dnia 25 czerwca 2020 r. obniżonej stawki opodatkowania w odniesieniu do energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie (zwanej dalej "energią elektryczną pobieraną z lądu") zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE.

(2) Pismem z dnia 15 sierpnia 2019 r. Szwecja zwróciła się o upoważnienie do dalszego stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej pobieranej z lądu zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE. Władze szwedzkie przekazały dodatkowe informacje w piśmie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

(3) Dzięki zastosowaniu planowanej obniżonej stawki opodatkowania Szwecja zamierza dalej wspierać wykorzystanie energii elektrycznej pobieranej z lądu. Korzystanie z energii elektrycznej z tego źródła jest uznawane za mniej szkodliwy dla środowiska sposób zaopatrywania w energię elektryczną statków zacumowanych w porcie niż spalanie przez nie paliw bunkrowych.

(4) Ponieważ korzystanie z energii elektrycznej pobieranej z lądu zapobiega emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku spalania paliw bunkrowych przez statki zacumowane w porcie, polepsza ono lokalną jakość powietrza w miastach portowych i zmniejsza hałas. Oczekuje się zatem, że środek ten przyczyni się do osiągnięcia celów polityki Unii w dziedzinie środowiska, zdrowia oraz klimatu.

(5) Upoważnienie Szwecji do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej pobieranej z lądu nie wykracza poza to, co jest konieczne do zwiększenia wykorzystania takiej energii elektrycznej, ponieważ w większości przypadków wytwarzanie energii elektrycznej na pokładzie statku pozostanie bardziej konkurencyjną alternatywą. Z tego samego powodu oraz ze względu na obecny stosunkowo niski stopień rozpowszechnienia na rynku odpowiedniej technologii stosowanie tej obniżonej stawki opodatkowania nie spowoduje prawdopodobnie, w okresie jej obowiązywania, istotnych zakłóceń konkurencji, a zatem nie będzie miało negatywnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(6) Zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE każde upoważnienie przyznawane na podstawie art. 19 ust. 1 tej dyrektywy musi być ściśle ograniczone w czasie. W celu zapewnienia odpowiednio długiego okresu, na który zatwierdza się środek, aby nie zniechęcić odpowiednich podmiotów gospodarczych do dokonywania niezbędnych inwestycji, uzasadnione jest przyznanie wnioskowanego upoważnienia do dnia 31 grudnia 2023 r. Upoważnienie to powinno jednak wygasnąć z datą rozpoczęcia stosowania dowolnych przepisów ogólnych dotyczących korzyści podatkowych w odniesieniu do energii elektrycznej pobieranej z lądu przyjętych przez Radę na podstawie art. 113 lub innego odpowiedniego postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli takie przepisy będą miały zastosowanie przed dniem 31 grudnia 2023 r.

(7) Ze względu na utrudnienia spowodowane przez pandemię COVID-19 proces odnowienia odstępstwa trwał dłużej niż zakładano i nie został zakończony przed 25 czerwca 2020 r. W celu zapewnienia pewności prawa operatorom portów i armatorom statków oraz w celu uniknięcia potencjalnego zwiększenia obciążeń administracyjnych dla dystrybutorów i redystrybutorów energii elektrycznej wynikających ze zmian stawki podatku od energii elektrycznej pobieranej z lądu należy zapewnić możliwość stosowania przez Szwecję w sposób nieprzerwany obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej pobieranej z lądu. Należy zatem udzielić wnioskowanego upoważnienia ze skutkiem od dnia 26 czerwca 2020 r., w celu zachowania ciągłości w stosunku do wcześniejszych uregulowań na mocy decyzji wykonawczej 2014/725/UE.

(8) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stosowania unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Upoważnia się Szwecję do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie (zwanej dalej "energią elektryczną pobieraną z lądu"), z wyłączeniem prywatnej żeglugi niehandlowej, pod warunkiem zachowania minimalnych poziomów opodatkowania, o których mowa w art. 10 dyrektywy 2003/96/WE.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednakże w przypadku gdy Rada, działając na podstawie art. 113 lub innego odpowiedniego postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyjmie przepisy ogólne dotyczące korzyści podatkowych w odniesieniu do energii elektrycznej pobieranej z lądu, niniejsza decyzja przestaje obowiązywać w dniu rozpoczęcia stosowania tych przepisów ogólnych.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2020 r.
W imieniu Rady
M. ROTH
Przewodniczący
1 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51.
2 Decyzja wykonawcza Rady 2014/725/UE z dnia 14 października 2014 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE (Dz.U. L 301 z 21.10.2014, s. 27).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.