Decyzja wykonawcza 2020/1630 zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych, przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń, elektrycznych urządzeń oświetleniowych i podobnych urządzeń, urządzeń multimedialnych oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.366.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1630
z dnia 3 listopada 2020 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych, przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń, elektrycznych urządzeń oświetleniowych i podobnych urządzeń, urządzeń multimedialnych oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE 2  w przypadku urządzeń elektrycznych zgodnych z normami zharmonizowanymi (lub ich częściami), do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania objęte tymi normami lub ich częściami określone w załączniku I do tej dyrektywy.

(2) Komisja zwróciła się - w formie decyzji wykonawczej C(2016) 7641 3  - do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) z wnioskiem o opracowanie i zmianę norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE.

(3) Na podstawie wniosku zawartego w decyzji wykonawczej C(2016) 7641 CEN i CENELEC zmieniły następujące normy zharmonizowane, do których odniesienie opublikowano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 4 : EN 55011:2009, EN 55014-1:2006, EN 55015:2013 oraz EN 55032:2012. Doprowadziło to do przyjęcia, odpowiednio, następujących norm zharmonizowanych i zmian do nich: EN 55011:2016, EN 55011:2016/A1:2017 i EN 55011:2016/A11:2020 w odniesieniu do urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych; EN 550141:2017 i EN 55014-1:2017/A11:2020 w odniesieniu do przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń; EN IEC 55015:2019 i EN IEC 55015:2019/A11:2020 w odniesieniu do elektrycznych urządzeń oświetleniowych i podobnych urządzeń; oraz EN 55032:2015 i EN 55032:2015/A11:20 w odniesieniu do urządzeń multimedialnych.

(4) Na podstawie wniosku zawartego w decyzji wykonawczej C(2016) 7641 CEN i CENELEC zmieniły normę zharmonizowaną EN 62026-2:2013, do której odniesienie opublikowano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 5 . Doprowadziło to do przyjęcia normy zharmonizowanej EN 62026-2:2013/A1:2019.

(5) Komisja wraz z CEN i CENELEC oceniła te normy zharmonizowane pod kątem ich zgodności z wnioskiem zawartym w decyzji wykonawczej C(2016) 7641.

(6) Normy zharmonizowane: EN 55011:2016 (zmieniona normami EN 55011:2016/A1:2017 i EN 55011:2016/A11:2020), EN 55014-1:2017 (zmieniona normą EN 55014-1:2017/A11:2020), EN IEC 55015:2019 (zmieniona normą EN IEC 55015:2019/A11:2020), EN 55032:2015 (zmieniona normą EN 55032:2015/A11:2020) oraz EN 62026-2:2013 (zmieniona normą EN 62026-2:2013/A1:2019) spełniają zasadnicze wymagania, które mają obejmować i które zostały określone w dyrektywie 2014/30/UE. Odniesienia do tych norm zharmonizowanych wraz z odniesieniami do odpowiednich norm, którymi zmieniono wspomniane normy, należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7) Załącznik I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1326 6  zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/30/UE. W celu zapewnienia, aby odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/30/UE były wymienione w jednym akcie prawnym, odniesienia do tych norm wraz z odniesieniami do odpowiednich norm, którymi zmieniono wspomniane normy, należy włączyć do tego załącznika.

(8) Z serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej należy zatem wycofać odniesienia do następujących norm zharmonizowanych wraz z odniesieniami do odpowiednich norm, którymi zmieniono lub poprawiono wspomniane normy: EN 55011:2009 (zmienionej normą EN 55011:2009/A1:2010), EN 55014-1:2006 (zmienionej normami EN 55014-1:2006/A1:2009 i EN 55014-1:2006/A2:2011), EN 55015:2013, EN 55032:2012 (poprawionej normą EN 55032:2012/AC:2013) oraz EN 62026-2:2013.

(9) Załącznik II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/30/UE, które wycofuje się z serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Te odniesienia wraz z odniesieniami do odpowiednich norm, którymi zmieniono lub poprawiono wspomniane normy, należy zatem włączyć do tego załącznika.

(10) Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania norm zharmonizowanych: EN 55011:2016 (zmienionej normami EN 55011:2016/A1:2017 i EN 55011:2016/A11:2020), EN 55014-1:2017 (zmienionej normą EN 55014-1:2017/A11:2020), EN IEC 55015:2019 (zmienionej normą EN IEC 55015:2019/A11:2020), EN 55032:2015 (zmienionej normą EN 55032:2015/A11:2020) oraz EN 62026-2:2013 (zmienionej normą EN 62026-2:2013/A1:2019), należy odroczyć wycofanie odniesień do następujących norm zharmonizowanych, w tym do odpowiednich norm, którymi zmieniono lub poprawiono wspomniane normy: EN 55011:2009 (zmienionej normą EN 55011:2009/A1:2010), EN 55014-1:2006 (zmienionej normami EN 55014- 1:2006/A1:2009 i EN 55014-1:2006/A2:2011), EN 55015:2013, EN 55032:2012 (poprawionej normą EN 55032:2012/AC:2013) oraz EN 62026-2:2013.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326.

(12) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 dodaje się pozycje w brzmieniu:
NrOdniesienie do normy
"10.EN 55011:2016

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne - Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

EN 55011:2016/A1:2017

EN 55011:2016/A11:2020

11.EN 55014-1:2017

Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja

EN 55014-1:2017/A11:2020

12.EN IEC 55015:2019

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

EN IEC 55015:2019/A11:2020

13.EN 55032:2015

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych - Wymagania dotyczące emisji

EN 55032:2015/A11:2020

14.EN 62026-2:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Interfejsy sterowników (CDI) - Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)

EN 62026-2:2013/A1:2019"

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 dodaje się pozycje w brzmieniu:
NrOdniesienie do normyData wycofania
"7.EN 55011:2009

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne - Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

EN 55011:2009/A1:2010

4 maja 2022 r.
8.EN 55014-1:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja

EN 55014-1:2006/A1:2009

EN 55014-1:2006/A2:2011

4 maja 2022 r.
9.EN 55015:2013

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

4 maja 2022 r.
10.EN 55032:2012

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych - Wymagania dotyczące emisji

EN 55032:2012/AC:2013

4 maja 2022 r.
11.EN 62026-2:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Interfejsy sterowników (CDI) - Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)

4 maja 2022 r."
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79).
3 Decyzja wykonawcza Komisji C(2016) 7641 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wniosku o normalizację do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
4 Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.
5 Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1326 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (Dz.U. L 206 z 6.8.2019, s. 27).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.