Decyzja wykonawcza 2020/1594 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.360.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1594
z dnia 29 października 2020 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7607)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 30 października 2020 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 3 , w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE 4  ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gdzie wystąpiły potwierdzone przypadki tej choroby u świń domowych lub zdziczałych ("zainteresowane państwa członkowskie"). W częściach I-IV załącznika do tej decyzji wykonawczej wyznaczono i wymieniono niektóre obszary zainteresowanych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby. Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE był kilkakrotnie zmieniany w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Unii, które należało odzwierciedlić w tym załączniku. Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE został ostatnio zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1568 5  w następstwie zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby w Polsce.

(2) Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2020/1568 w Rumunii odnotowano nowy przypadek afrykańskiego pomoru świń u świń domowych.

(3) Pod koniec października 2020 r. odnotowano ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w okręgu Suczawa w Rumunii na obszarze wymienionym obecnie w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. To ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych oznacza wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniany obszar Rumunii wymieniony obecnie w części II tego załącznika, na którym ostatnio wystąpiło to ognisko afrykańskiego pomoru świń, należy teraz ująć w części III tego załącznika, a nie w jego części II.

(4) W następstwie niedawnego ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w Rumunii oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Unii, dokonano ponownej oceny i aktualizacji podziału na obszary w tym państwie członkowskim. Ponadto ponownie oceniono i zaktualizowano również wprowadzone środki zarządzania ryzykiem. Zmiany te należy uwzględnić w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(5) Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz aby proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby, w Rumunii należy wyznaczyć nowy obszar podwyższonego ryzyka o odpowiedniej wielkości oraz uwzględnić go w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(6) Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2020 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1. Belgia

Następujące obszary w Belgii:

dans la province de Luxembourg:

– la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

– Frontière avec la France,

– Rue Mersinhat à Florenville,

– La N818 jusque son intersection avec la N83,

– La N83 jusque son intersection avec la N884,

– La N884 jusque son intersection avec la N824,

– La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

– Le Routeux,

– Rue d'Orgéo,

– Rue de la Vierre,

– Rue du Bout-d'en-Bas,

– Rue Sous l'Eglise,

– Rue Notre-Dame,

– Rue du Centre,

– La N845 jusque son intersection avec la N85,

– La N85 jusque son intersection avec la N40,

– La N40 jusque son intersection avec la N802,

– La N802 jusque son intersection avec la N825,

– La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

– La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

– N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

– Rue du Tombois,

– Rue Du Pierroy,

– Rue Saint-Orban,

– Rue Saint-Aubain,

– Rue des Cottages,

– Rue de Relune,

– Rue de Rulune,

– Route de l'Ermitage,

– N87: Route de Habay,

– Chemin des Ecoliers,

– Le Routy,

– Rue Burgknapp,

– Rue de la Halte,

– Rue du Centre,

– Rue de l'Eglise,

– Rue du Marquisat,

– Rue de la Carrière,

– Rue de la Lorraine,

– Rue du Beynert,

– Millewée,

– Rue du Tram,

– Millewée,

– N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

– Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

– Frontière avec la France, jusque son intersection avec la Rue Mersinhat à Florenville.

2. Estonia

Następujące obszary w Estonii:

– Hiiu maakond.

3. Węgry

Następujące obszary na Węgrzech:

– Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kôdszâmû vadgazdâlkodâsi egységeinek teljes területe,

– Bâcs-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kôdszâmû vadgazdâlkodâsi egységeinek teljes területe,

– Budapest 1 kôdszâmû, vadgazdâlkodâsi tevékenységre nem alkalmas területe,

– Csongrâd-Csanâd megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kôdszâmû vadgazdâl- kodâsi egységeinek teljes területe,

– Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kôdszâmû vadgazdâlkodâsi egységeinek teljes területe,

– Jâsz-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kôdszâmû vadgazdâlkodâsi egységeinek teljes területe,

– Komârom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kôdszâmû vadgazdâlkodâsi egységeinek teljes területe,

– Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575 050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kôdszâmû vadgazdâlkodâsi egységeinek teljes területe.

4. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

– Pavilostas novada Vërgales pagasts,

– Stopinu novada dala, kas atrodas uz rietumiem no autocela V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Dau- gulupïtes,

– Grobinas novads,

– Rucavas novada Dunikas pagasts.

5. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

– Klaipédos rajono savivaldybés: Agluonén^, Priekulés, Veivirzény, Judrény, Endriejavo ir Vézaiciy seniünijos,

– Kretingos rajono savivaldybés: Darbény, Kretingos ir Zalgirio seniünijos,

– Plungés rajono savivaldybés: Nausodzio sen dalis nuo kelio 166 j pietrycius ir Kuliy seniünija,

– Skuodo rajono savivaldybés: Lenkimy, Mosédzio, Skuodo, Skuodo miesto seniünijos.

6. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

– gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

– gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki - Kownatki - Gardyny w powiecie nidzickim,

– powiat działdowski,

– gmina Dąbrówno w powiecie ostródzkim,

– gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

– gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim,

w województwie podlaskim:

– gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

– gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

– gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

– powiat ostrołęcki,

– powiat miejski Ostrołęka,

– gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

– powiat miejski Płock,

– powiat sierpecki,

– powiat żuromiński,

– gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

– gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

– powiat przasnyski,

– powiat makowski,

– gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

– gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

– gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

– powiat miejski Radom,

– powiat szydłowiecki,

– powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

– gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

– gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

– powiat miejski Przemyśl,

– gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

– powiat łańcucki,

– gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

– gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

– gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

– powiat opatowski,

– powiat sandomierski,

– gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

– gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

– powiat ostrowiecki,

– gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

– gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

– gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,

– powiat skierniewicki,

– powiat miejski Skierniewice,

– gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

– gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

– gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

– gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

– gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

– powiat gdański,

– Miasto Gdańsk,

– powiat tczewski,

– powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

– gminy Międzyrzecz, Pszczew, część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

– część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łagów położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2w powiecie świebodzińskim,

– gmina Ośno Lubuskie powiecie słubickim,

– gminy Krzeszyce, Sulęcin i część gminy Torzym położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

– gminy Bogdaniec, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

– gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

– gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

– gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

– gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

– gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

– gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

– część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkim,

– gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowo- tomyskim,

– gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

– gminy Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

– powiat miejski Poznań,

– gminy Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północnowschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

– gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

– gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno- wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

– gminy Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowowschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo oraz część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice - Gorszewice - Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) - Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

– gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

– gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

– gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

– gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

– gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

– gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

– gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

– gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

– powiat miejski Kalisz,

– gminy Ceków - Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,

– gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim,

– gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

– część gminy Boleszkowice położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 i część gminy Dębno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Sarbinowo, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Sarbinowo przez miejscowość Krześnica do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

– gmina Mieszkowice w powiecie gryfińskim.

7. Słowacja

Następujące obszary na Słowacji:

– the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II,

– the whole district of Humenné,

– the whole district of Snina,

– the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III,

– in the district of Michalovce municipality Strážske,

– in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda,

– in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, and Červenica,

– Dulova Ves, Záborské, Kokošovce, Abranovce, Lesíček, Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Podhradník, Okružná, Trnkov,Vyšná Šebastová and Šarišská Poruba,

– in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica,

– Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma and Betliar,

– in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása,

– in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,

– in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II,

– in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša,

– in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kle- ňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada.

8. Grecja

Następujące obszary w Grecji:

– in the regional unit of Drama:

– the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropo- tamo (in Drama municipality),

– the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

– the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

– the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Pota- moi (in Kato Nevrokopi municipality),

– in the regional unit of Xanthi:

– the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

– the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

– the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

– in the regional unit of Rodopi:

– the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

– the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

– the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

– the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

– in the regional unit of Evros:

– the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

– the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

– the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

– in the regional unit of Serres:

– the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promaho- nas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achla- dochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

– the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

– the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pod- ismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

CZĘŚĆ II

1. Belgia

Następujące obszary w Belgii:

dans la province de Luxembourg:

– la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

– La Rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,

– La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,

– La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

– La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,

– Hosseuse,

– La Roquignole,

– Les Chanvières,

– La Fosse du Loup,

– Le Sart,

– La N801 jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

– La rue de l'Accord,

– La rue du Fet,

– La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

– La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

– La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

– La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

– La N88 jusque son intersection avec la N811,

– La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

– La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

– La N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gerouville, Route de Meix) jusque son intersection avec la N981,

– La N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,

– La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d'Arlon) jusque son intersection avec la N85 (Rue de la Station) a Florenville.

2. Bułgaria

Następujące obszary w Bułgarii:

– the whole region of Haskovo,

– the whole region of Yambol,

– the whole region of Stara Zagora,

– the whole region of Pernik,

– the whole region of Kyustendil,

– the whole region of Plovdiv,

– the whole region of Pazardzhik,

– the whole region of Smolyan,

– the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3. Estonia

Następujące obszary w Estonii:

– Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Węgry

Następujące obszary na Węgrzech:

– Bekes megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 es 956750 kódszamu vadgazdalkodasi egysegei- nek teljes területe,

– Borsod-Abauj-Zemplen megye valamennyi vadgazdalkodasi egysegenek teljes területe,

– Fejer megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 es 407050 kódszamu vadgazdalkodasi egysegeinek teljes területe,

– Hajdu-Bihar megye valamennyi vadgazdalkodasi egysegenek teljes területe,

– Heves megye valamennyi vadgazdalkodasi egysegenek teljes területe,

– Jasz-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 es 755750 kódszamu vadgazdalkodasi egysegeinek teljes területe,

– Komarom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 es 253550 kódszamu vadgazdalkodasi egysegeinek teljes területe,

– Nógrad megye valamennyi vadgazdalkodasi egysegeinek teljes területe,

– Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 es 580150 kódszamu vadgazdalkodasi egysegeinek teljes területe,

– Szabolcs-Szatmar-Bereg megye valamennyi vadgazdalkodasi egysegenek teljes területe.

5. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

– Ädazu novads,

– Aizputes novada Aizputes, Gravas un Lazas pagasts, Kalvenes pagasta dala uz rietumiem no cela pie Värtäjas upes lidz autocelam A9, uz dienvidiem no autocela A9, uz rietumiem no autocela V1200, Kazdangas pagasta dala uz rietumiem no cela V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilseta,

– Aglonas novads,

– Aizkraukles novads,

– Aknistes novads,

– Alojas novads,

– Alsungas novads,

– Alüksnes novads,

– Amatas novads,

– Apes novads,

– Auces novads,

– Babites novads,

– Baldones novads,

– Baltinavas novads,

– Balvu novads,

– Bauskas novads,

– Beverinas novads,

– Brocenu novads,

– Burtnieku novads,

– Carnikavas novads,

– Cesu novads

– Cesvaines novads,

– Ciblas novads,

– Dagdas novads,

– Daugavpils novads,

– Dobeles novads,

– Dundagas novads,

– Durbes novads,

– Engures novads,

– Erglu novads,

– Garkalnes novads,

– Gulbenes novads,

– Iecavas novads,

– Ikskiles novads,

– Ilükstes novads,

– Incukalna novads,

– Jaunjelgavas novads,

– Jaunpiebalgas novads,

– Jaunpils novads,

– Jekabpils novads,

– Jelgavas novads,

– Kandavas novads,

– Kärsavas novads,

– Keguma novads,

– Kekavas novads,

– Kocenu novads,

– Kokneses novads,

– Kräslavas novads,

– Krimuldas novads,

– Krustpils novads,

– Kuldigas novada, Laidu pagasta dala uz ziemeliem no autocela V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Värmes, Pelcu, Edoles, Ivandes, Kurmäles, Turlavas, Gudenieku un Snepeles pagasts, Kuldigas pilseta,

– Lielvärdes novads,

– Ligatnes novads,

– Limbazu novads,

– Livänu novads,

– Lubänas novads,

– Ludzas novads,

– Madonas novads,

– Mälpils novads,

– Märupes novads,

– Mazsalacas novads,

– Mersraga novads,

– Nauksenu novads,

– Neretas novads,

– Ogres novads,

– Olaines novads,

– Ozolnieku novads,

– Pärgaujas novads,

– Pävilostas novada Sakas pagasts, Pävilostas pilseta,

– Plavinu novads,

– Preilu novads,

– Priekules novads,

– Priekulu novads,

– Raunas novads,

– republikas pilseta Daugavpils,

– republikas pilseta Jelgava,

– republikas pilseta Jekabpils,

– republikas pilseta Jurmala,

– republikas pilseta Rezekne,

– republikas pilseta Valmiera,

– Rezeknes novads,

– Riebinu novads,

– Rojas novads,

– Ropažu novads,

– Rugäju novads,

– Rundäles novads,

– Rûjienas novads,

– Salacgnvas novads,

– Salas novads,

– Salaspils novads,

– Saldus novads,

– Saulkrastu novads,

– Sejas novads,

– Siguldas novads,

– Skrivení novads,

– Skrundas novada Ranku pagasta dala uz ziemeliem no autocela V1272 lidz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta dala no Skrundas uz ziemeliem no autocela A9 un austrumiem no Ventas upes,

– Smiltenes novads,

– Stopinu novada dala, kas atrodas uz austrumiem no autocela V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Dau- gulupites,

– Strenču novads,

– Talsu novads,

– Tervetes novads,

– Tukuma novads,

– Vainodes novada Vainodes pagasts un Embûtes pagasta dala uz dienvidiem autocela P116, P106,

– Valkas novads,

– Varaklänu novads,

– Värkavas novads,

– Vecpiebalgas novads,

– Vecumnieku novads,

– Ventspils novads,

– Viesites novads,

– Vilakas novads,

– Vilänu novads,

– Zilupes novads.

6. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

– Alytaus miesto savivaldybé,

– Alytaus rajono savivaldybé,

– Anykščiy rajono savivaldybé,

– Akmenés rajono savivaldybé,

– Birštono savivaldybé,

– Biržy miesto savivaldybé,

– Biržy rajono savivaldybé,

– Druskininky savivaldybé,

– Elektróny savivaldybé,

– Ignalinos rajono savivaldybé,

– Jonavos rajono savivaldybé,

– Joniškio rajono savivaldybé,

– Jurbarko rajono savivaldybé: Eržvilko, Girdžiy, Jurbarko miesto, Jurbarky, Raudonés, Šimkaičiy, Skirsnemunés, Smalininky, Veliuonos ir Viešvilés seniünijos,

– Kaišiadoriy rajono savivaldybé,

– Kalvarijos savivaldybé,

– Kauno miesto savivaldybé,

– Kauno rajono savivaldybé: Akademijos, Alšény, Batniavos, Ežerélio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkiy, Karmélavos, Kulautuvos, Lapiy, Linksmakalnio, Neveroniy, Raudondvario, Ringaudy, Roky, Samyly, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžiy, Vilkijos, ir Zapyškio seniünijos, Babty seniünijos dalis j rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apy- linkiy seniünijos dalis j vakarus nuo kelio Nr. 1907,

– Kazly rüdos savivaldybé,

– Kelmés rajono savivaldybé,

– Kédainiy rajono savivaldybé: Dotnuvos, Gudžffiny, Kédainiy miesto, Krakiy, Pelédnagiy, Surviliškio, Šétos, Truska- vos, Vilainiy ir Josvainiy seniünijos dalis j siaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

– Kupiškio rajono savivaldybé,

– Kretingos rajono savivaldybé: Imbarés, Külupény ir Kartenos seniünijos,

– Lazdijy rajono savivaldybé,

– Marijampolés savivaldybé,

– Mažeikiy rajono savivaldybé,

– Moléty rajono savivaldybé: Alantos seniünijos dalis j vakarus nuo kelio 119 ir j siaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninky, Dubingiy, Giedraičiy, Joniškio ir Videniškiy seniünijos,

– Pagégiy savivaldybé,

– Pakruojo rajono savivaldybé,

– Panevéžio rajono savivaldybé,

– Panevéžio miesto savivaldybé,

– Pasvalio rajono savivaldybé,

– Radviliskio rajono savivaldybé,

– Rietavo savivaldybé,

– Prieny rajono savivaldybé,

– Plungés rajono savivaldybé: Žlibiny, Stalgény, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 j siaurés vakarus, Plungés miesto ir Šateikiy seniünijos,

– Raseiniy rajono savivaldybé: Betygalos, Girkalnio, Kalnujy, Nemaksčiy, Pagojuky, Paliepiy, Raseiniy miesto, Rasei- niy, Šiluvos, Viduklés seniünijos,

– Rokiskio rajono savivaldybé,

– Skuodo rajono savivaldybés: Aleksandrijos ir Ylakiy seniünijos,

– Śakią rajono savivaldybe,

– Śalćininką rajono savivaldybe,

– Śiaulią miesto savivaldybe,

– Śiaulią rajono savivaldybe,

– Śilutes rajono savivaldybe,

– Śirvint.Lj rajono savivaldybe,

– Śilales rajono savivaldybe,

– ŚvenćioniLj rajono savivaldybe,

– Taurages rajono savivaldybe,

– Tclśią rajono savivaldybe,

– Traką rajono savivaldybe,

– Ukmerges rajono savivaldybe,

– Utenos rajono savivaldybe,

– Varenos rajono savivaldybe,

– Vilniaus miesto savivaldybe,

– Vilniaus rajono savivaldybe,

– Vilkaviskio rajono savivaldybe,

– Visagino savivaldybe,

– Zarasą rajono savivaldybe.

7. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

– gminy Kalinowo, Stare Juchy, część gminy Prostki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Żelazki - Dąbrowskie - Długosze do południowej granicy gminy i część gminy wiejskiej Ełk położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 667 biegnącą od miejscowości Bajtkowo do miejscowości Nowa Wieś Ełcka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk biegnącą od miejscowości Nowa Wieś Ełcka do wschodniej granicy gminy w powiecie ełckim,

– powiat elbląski,

– powiat miejski Elbląg,

– powiat gołdapski,

– gminy Orzysz, Pisz, Ruciane - Nida oraz część gminy Biała Piska położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 667 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Biała Piska, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 biegnącą od miejscowości Biała Piska do wschodniej granicy gminy w powiecie piskim,

– gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

– gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki - Mycyny - Ameryka w powiecie olsztyńskim,

– gmina Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na południe od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie ostródzkim,

– powiat giżycki,

– powiat braniewski,

– powiat kętrzyński,

– gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

– gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki - Kownatki - Gardyny w powiecie nidzickim,

– gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

– powiat mrągowski,

– gmina Zalewo w powiecie iławskim,

– powiat węgorzewski,

w województwie podlaskim:

– powiat bielski,

– gminy Radziłów, Rajgród Wąsosz, część gminy wiejskiej Grajewo położona na południe o linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości: Mareckie - Łękowo - Kacprowo - Ruda, a następnie od miejscowości Ruda na południe od rzeki Binduga uchodzącej do rzeki Ełk i następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk od ujścia rzeki Binduga do wschodniej granicy gminy w powiecie grajewskim,

– powiat moniecki,

– powiat sejneński,

– gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

– powiat miejski Łomża,

– powiat siemiatycki,

– powiat hajnowski,

– gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

– gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

– powiat kolneński z miastem Kolno,

– powiat białostocki,

– gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

– powiat miejski Suwałki,

– powiat augustowski,

– powiat sokólski,

– powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

– powiat siedlecki,

– powiat miejski Siedlce,

– gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

– powiat węgrowski,

– powiat łosicki,

– powiat ciechanowski,

– powiat sochaczewski,

– gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

– powiat kozienicki,

– gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

– gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,

– gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

– powiat nowodworski,

– powiat płoński,

– gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

– powiat wołomiński,

– część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

– gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

– gminy Boguty - Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

– gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

– powiat miński,

– powiat otwocki,

– powiat warszawski zachodni,

– powiat legionowski,

– powiat piaseczyński,

– powiat pruszkowski,

– powiat grójecki,

– powiat grodziski,

– powiat żyrardowski,

– powiat białobrzeski,

– powiat przysuski,

– powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

– powiat bialski,

– powiat miejski Biała Podlaska,

– gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

– gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

– gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

– gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

– powiat lubelski,

– powiat miejski Lublin,

– gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

– powiat łęczyński,

– powiat świdnicki,

– gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

– gminy Chełm, Ruda - Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

– powiat miejski Chełm,

– powiat kraśnicki,

– powiat opolski,

– powiat parczewski,

– gminy Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od południowej granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

– powiat radzyński,

w województwie podkarpackim:

– powiat stalowowolski,

– gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

– część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

– gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

– gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

– gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

– powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

– gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

– gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

– gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

– gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

– część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

– powiat wschowski,

– gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

– gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

– gminy Cybinka, Górzyca, Rzepin i Słubice powiecie słubickim,

– gmina Słońsk i część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

– gminy Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

– gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

– powiat żarski,

– gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

– część gminy Lubrza położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łagów położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

– gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

– gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

– gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,

– gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

– gminy Wijewo, część gminy Włoszakowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

– część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy w powiecie kościańskim,

– powiat obornicki,

– część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północnowschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim,

– gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północnowschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzysz- kowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

– część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowowschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.

w województwie łódzkim:

– gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

– gmina Sadkowice w powiecie rawskim,

w województwie zachodniopomorskim:

– część gminy Boleszkowice położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 i część gminy Dębno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Sarbinowo, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Sarbinowo przez miejscowość Krześnica do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim.

8. Słowacja

Następujące obszary na Słowacji:

– in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník,

– In the district of Košice-okolie the municipalities of Opátka, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Čižatice, Krá- ľovce, Ploské, Nová Polhora, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce, Herľany, Rankovce, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Opiná, Bunetice,

– the whole city of Košice,

– in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, and Pusté Čemerné,

– in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kla- dzany and Tovarnianska Polianka,

– in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice,

– in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce and Žíp,

– in the district of Prešov, the whole municipalities of Tuhrina and Lúčina.

9. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

– Județ ul Bistriț a-Năsăud, without localities mentioned in Part III:

– Locality Dealu Ș tefăniț ei;

– Locality Romuli.

CZĘŚĆ III

1. Bułgaria

Następujące obszary w Bułgarii:

– the whole region of Blagoevgrad,

– the whole region of Dobrich,

– the whole region of Gabrovo,

– the whole region of Kardzhali,

– the whole region of Lovech,

– the whole region of Montana,

– the whole region of Pleven,

– the whole region of Razgrad,

– the whole region of Ruse,

– the whole region of Shumen,

– the whole region of Silistra,

– the whole region of Sliven,

– the whole region of Sofia city,

– the whole region of Sofia Province,

– the whole region of Targovishte,

– the whole region of Vidin,

– the whole region of Varna,

– the whole region of Veliko Tarnovo,

– the whole region of Vratza,

– in Burgas region:

– the whole municipality of Burgas,

– the whole municipality of Kameno,

– the whole municipality of Malko Tarnovo,

– the whole municipality of Primorsko,

– the whole municipality of Sozopol,

– the whole municipality of Sredets,

– the whole municipality of Tsarevo,

– the whole municipality of Sungurlare,

– the whole municipality of Ruen,

– the whole municipality of Aytos.

2. Łotwa

Następujące obszary na Łotwie:

– Aizputes novada Kalvenes pagasta dala uz austrumiem no cela pie Värtäjas upes lidz autocelam A9, uz ziemeliem no autocela A9, uz austrumiem no autocela V1200, Kazdangas pagasta dala uz austrumiem no cela V1200, P115, P117, V1296,

– Kuldigas novada, Laidu pagasta dala uz dienvidiem no autocela V1296,

– Skrundas novada Rudbäržu, Nikräces pagasts, Ranku pagasta dala uz dienvidiem no autocela V1272 lidz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (iznemot pagasta dala no Skrundas uz ziemeliem no autocela A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilseta,

– Vainodes novada Embûtes pagasta dala uz ziemeliem autocela P116, P106.

3. Litwa

Następujące obszary na Litwie:

– Jurbarko rajono savivaldybé: Seredziaus ir Juodaićiy seniünijos,

– Kauno rajono savivaldybé, Cekiskés seniünija, Babty seniünijos dalis j vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkiy seniünijos dalis j rytus nuo kelio Nr. 1907,

– Kédainiy rajono savivaldybé: Pernaravos seniünija ir Josvainiy seniünijos pietvakariné dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

– Moléty rajono savivaldybé: Alantos seniünijos dalis j rytus nuo kelio Nr. 119 ir j pietus nuo kelio Nr. 2828, Ciulény, Inturkés, Luokesos, Mindüny ir Suginćiy seniünijos,

– Plungés rajono savivaldybé: Alsédziy, Babrungo, Paukstakiy, Plateliy ir Zemaićiy Kalvarijos seniünijos,

– Raseiniy rajono savivaldybé: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniünijos,

– Skuodo rajono savivaldybés: Barstyćiy, Notény ir Saćiy seniünijos.

4. Polska

Następujące obszary w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

– gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

– gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

– gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, część gminy Małdyty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na północ od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie ostródzkim,

– powiat olecki,

– gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki - Mycyny - Ameryka w powiecie olsztyńskim,

– powiat miejski Olsztyn,

– część gminy Prostki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Żelazki - Dąbrowskie - Długosze do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Ełk położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 667 biegnącą od miejscowości Bajtkowo do miejscowości Nowa Wieś Ełcka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk biegnącą od miejscowości Nowa Wieś Ełcka do wschodniej granicy gminy w powiecie ełckim,

– część gminy Biała Piska położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 667 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Biała Piska, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 biegnącą od miejscowości Biała Piska do wschodniej granicy gminy w powiecie piskim,

w województwie podlaskim:

– część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy- zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

– gmina Szczuczyn, część gminy wiejskiej Grajewo położona na północ o linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącej miejscowości: Mareckie - Łękowo - Kacprowo - Ruda, a następnie od miejscowości Ruda na północ od rzeki Binduga uchodzącej do rzeki Ełk i następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk od ujścia rzeki Binduga do wschodniej granicy gminy i miasto Grajewo w powiecie grajewskim,

w województwie mazowieckim:

– gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

– część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

– gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

– gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

– powiat tomaszowski,

– gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

– gminaRudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

– powiat zamojski,

– powiat miejski Zamość,

– powiat biłgorajski,

– powiat hrubieszowski,

– gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,

– gminy Hanna, Wyryki i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od linii wyznaczonej przez północną granicę miasta Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim,

– gmina Serokomla w powiecie łukowskim,

– gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrówek w powiecie lubartowskim,

– gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,

– gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

– gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

– gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

– gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

– gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

– gmina Stubno w powiecie przemyskim,

– część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

– gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

– gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosol- skim,

– gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

– część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

– powiat miejski Zielona Góra,

– gminy Skąpe, Szczaniec i Zbąszynek w powiecie świebodzińskim,

– gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

– część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

w województwie wielkopolskim:

– gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, część gminy Komorniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na północny - zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 w powiecie poznańskim,

– część gminy Duszniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na południe i na wschód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice - Gorszewice - Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) - Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

– gminy Lipno, Osieczna, część gminy Włoszakowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy w powiecie leszczyńskim,

– powiat miejski Leszno,

– część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

– gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

– gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,

– część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

– gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

– część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie konińskim,

– gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim,

w województwie dolnośląskim:

– gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

– gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

– część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

5. Rumunia

Następujące obszary w Rumunii:

– Zona oraș ului Bucureș ti,

– Județ ul Constanț a,

– Județ ul Satu Mare,

– Județ ul Tulcea,

– Județ ul Bacău,

– Județ ul Bihor,

– The following localities from Județ ul Bistriț a Năsăud:

– Dealu Ș tefăniț ei,

– Romuli,

– Județ ul Brăila,

– Județ ul Buzău,

– Județ ul Călăraș i,

– Județ ul Dâmboviț a,

– Județ ul Galaț i,

– Județ ul Giurgiu,

– Județ ul Ialomiț a,

– Județ ul Ilfov,

– Județ ul Prahova,

– Județ ul Sălaj,

– Județ ul Suceava

– Județ ul Vaslui,

– Județ ul Vrancea,

– Județ ul Teleorman,

– Județ ul Mehedinț i,

– Județ ul Gorj,

– Județ ul Argeș ,

– Județ ul Olt,

– Județ ul Dolj,

– Județ ul Arad,

– Județ ul Timiș ,

– Județ ul Covasna,

– Județ ul Braș ov,

– Județ ul Botoș ani,

– Județ ul Vâlcea,

– Județ ul Iaș i,

– Județ ul Hunedoara,

– Județ ul Alba,

– Județ ul Sibiu,

– Județ ul Caraș -Severin,

– Județ ul Neamț ,

– Județ ul Harghita,

– Județ ul Mureș ,

– Județ ul Cluj,

– Județ ul Maramureș .

6. Słowacja

– the whole district of Trebišov,

– in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part II,

– Region Sobrance - municipalities Lekárovce, Pinkovce, Záhor, Bežovce,

– the whole district of Košice - okolie, except municipalities included in part II,

– In the district Rožnava, the municipalities of Bôrka, Lúčka, Jablonov nad Turňou, Drnava, Kováčová, Hrhov, Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie, Lipovník, Silická Jablonica, Brzotín, Jovice, Kružná, Pača, Rožňava, Rudná, Vidová and Čučma,

– in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník and Úhorná.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary we Włoszech:

– tutto il territorio della Sardegna."

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1568 z dnia 27 października 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 358 z 28.10.2020, s. 69).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.