Decyzja wykonawcza 2020/1358 w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE w odniesieniu do kontroli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych normalnie przebywających w Bośni i Hercegowinie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.314.66

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1358
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE w odniesieniu do kontroli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych normalnie przebywających w Bośni i Hercegowinie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności 1 , w szczególności jej art. 2 lit. b) w związku z art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2009/103/WE pojazdy normalnie przebywające w państwie trzecim są traktowane - jeśli chodzi o dokumenty potwierdzające obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych - jak pojazdy normalnie przebywające na terytorium Unii, jeśli krajowe biura wszystkich państw członkowskich zagwarantują - każde zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego o obowiązkowym ubezpieczeniu - rozliczenie szkód w stosunku do wypadków zachodzących na ich terytorium, a spowodowanych przez takie pojazdy.

(2) Art. 2 dyrektywy 2009/103/WE uzależnia stosowanie art. 8 tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów normalnie przebywających w państwie trzecim od zawarcia porozumienia pomiędzy krajowymi biurami ubezpieczeniowymi państw członkowskich a krajowym biurem ubezpieczeniowym danego państwa trzeciego. Ponadto, aby art. 8 tej dyrektywy miał zastosowanie do takich pojazdów, Komisja musi ustalić datę rozpoczęcia stosowania tego przepisu w odniesieniu do tych pojazdów oraz rodzaje pojazdów, do których przepis ten ma mieć zastosowanie, po upewnieniu się w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi, że takie porozumienie zostało zawarte.

(3) W dniu 30 maja 2002 r. krajowe biura ubezpieczeniowe państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych stowarzyszonych państw zawarły porozumienie, na mocy którego zagwarantowane jest rozliczenie szkód powstałych w stosunku do wypadków zachodzących na ich terytorium, a spowodowanych przez pojazdy normalnie przebywające na terytorium innych stron tego porozumienia, niezależnie od tego, czy pojazdy takie są ubezpieczone ("Porozumienie").

(4) W dniu 13 czerwca 2019 r. krajowe biura ubezpieczeniowe państw członkowskich oraz Andory, Islandii, Norwegii, Serbii i Szwajcarii podpisały aneks nr 2 do Porozumienia w celu włączenia krajowego biura ubezpieczeniowego Bośni i Hercegowiny. W dodatku tym przewidziano praktyczne rozwiązania umożliwiające zniesienie kontroli ubezpieczenia w przypadku pojazdów wymienionych w Porozumieniu, które normalnie przebywają na terytorium Bośni i Hercegowiny, obejmujące wszystkie typy pojazdów, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju.

(5) Spełnione są zatem wszystkie warunki konieczne do zniesienia kontroli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zgodnie z dyrektywą 2009/103/WE w stosunku do pojazdów normalnie przebywających w Bośni i Hercegowinie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Od dnia 19 października 2020 r. państwa członkowskie powstrzymują się od przeprowadzania kontroli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do wszystkich typów pojazdów normalnie przebywających na terytorium Bośni i Hercegowiny, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju, przy ich wjeździe na terytorium Unii.

Artykuł  2

Państwa członkowskie informują niezwłocznie Komisję o środkach wprowadzonych w celu stosowania niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.