Decyzja wykonawcza 2019/896 zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów wyrobów do wewnętrznych ścian działowych pełniących funkcję ścian nienośnych, systemów elastycznych wodoszczelnych arkuszy dachowych mocowanych mechanicznie, cienkich arkuszy z metalowych materiałów kompozytowych, pustych w środku elastycznych mikrokulek stosowanych jako domieszka do betonu, zestawów do mocowania pokryć oraz samonośnych półprzezroczystych systemów dachowych z pokryciami wykonanymi z arkuszy z tworzyw sztucznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.142.69

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/896
z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów wyrobów do wewnętrznych ścian działowych pełniących funkcję ścian nienośnych, systemów elastycznych wodoszczelnych arkuszy dachowych mocowanych mechanicznie, cienkich arkuszy z metalowych materiałów kompozytowych, pustych w środku elastycznych mikrokulek stosowanych jako domieszka do betonu, zestawów do mocowania pokryć oraz samonośnych półprzezroczystych systemów dachowych z pokryciami wykonanymi z arkuszy z tworzyw sztucznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 1 , w szczególności jego art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 jednostki ds. oceny technicznej powinny stosować metody i kryteria określone w europejskich dokumentach oceny, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do celów oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych objętych tymi dokumentami w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk.

(2) Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 w następstwie szeregu wniosków o wydanie europejskich ocen technicznych, złożonych przez producentów, organizacja jednostek ds. oceny technicznej sporządziła i przyjęła kilka europejskich dokumentów oceny.

(3) Te europejskie dokumenty oceny dotyczą zestawów wyrobów do wewnętrznych ścian działowych pełniących funkcję ścian nienośnych, systemów elastycznych wodoszczelnych arkuszy dachowych mocowanych mechanicznie, cienkich arkuszy z metalowych materiałów kompozytowych, pustych w środku elastycznych mikrokulek stosowanych jako domieszka do betonu, zestawów do mocowania pokryć oraz samonośnych półprzezroczystych systemów dachowych z pokryciami wykonanymi z arkuszy z tworzyw sztucznych. Europejskie dokumenty oceny zawierają ogólny opis wyrobu budowlanego, wykaz zasadniczych charakterystyk istotnych z uwagi na zamierzone zastosowanie wyrobu przewidziane przez producenta i uzgodnione między producentem i organizacją jednostek ds. oceny technicznej, a także metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do tych zasadniczych charakterystyk.

(4) Europejskie dokumenty oceny dotyczące zestawów wyrobów do wewnętrznych ścian działowych pełniących funkcję ścian nienośnych, systemów elastycznych wodoszczelnych arkuszy dachowych mocowanych mechanicznie oraz samonośnych półprzezroczystych systemów dachowych z pokryciami wykonanymi z arkuszy z tworzyw sztucznych zostały wydane w celu zastąpienia odpowiednich wcześniej stosowanych wytycznych dotyczących europejskich aprobat technicznych, natomiast europejskie dokumenty oceny dotyczące cienkich arkuszy z metalowych materiałów kompozytowych, pustych w środku elastycznych mikrokulek stosowanych jako domieszka do betonu oraz zestawów do mocowania pokryć zostały wydane wyłącznie na podstawie indywidualnych wniosków producentów dotyczących europejskich ocen technicznych.

(5) Komisja oceniła, czy europejskie dokumenty oceny opracowane przez organizację jednostek ds. oceny technicznej spełniają wymagania w odniesieniu do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(6) Europejskie dokumenty oceny opracowane przez organizację jednostek ds. oceny technicznej spełniają wymagania w odniesieniu do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 305/2011, ponieważ we właściwy sposób uwzględniono w nich elementy wymienione w motywie 3 niniejszej decyzji. Należy zatem opublikować odniesienia do tych europejskich dokumentów oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7) Wykaz europejskich dokumentów oceny opublikowano decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/450 2 . Dla zachowania przejrzystości odniesienia do nowych europejskich dokumentów oceny należy dodać do tego wykazu.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/450.

(9) Aby umożliwić jak najszybsze stosowanie europejskich dokumentów oceny, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/450 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/45 dodaje się wiersze w brzmieniu:
"030351-00-0402Systemy elastycznych wodoszczelnych arkuszy dachowych mocowanych mechanicznie (zastępuje specyfikację techniczną »ETAG 006«)
210005-00-0505Zestawy wyrobów do wewnętrznych ścian działowych pełniących funkcję ścian nienośnych (zastępuje specyfikację techniczną »ETAG 003«)
210046-00-1201Cienkie arkusze z metalowych materiałów kompozytowych
220089-00-0401Samonośne półprzezroczyste systemy dachowe z pokryciami wykonanymi z arkuszy z tworzyw sztucznych

(zastępuje specyfikację techniczną »ETAG 010«)

260017-00-0301Puste w środku elastyczne mikrokulki stosowane jako domieszka do betonu
331924-00-0602Zestawy do mocowania pokryć"
1 Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/450 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie publikacji europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych, sporządzonych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 77 z 20.3.2019, s. 78).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.