Decyzja wykonawcza 2019/1282 uchylająca decyzję wykonawczą 2014/246/UE w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Argentyny... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2019/1282 uchylająca decyzję wykonawczą 2014/246/UE w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Argentyny za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.201.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1282
z dnia 29 lipca 2019 r.
uchylająca decyzję wykonawczą 2014/246/UE w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Argentyny za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 upoważniono Komisję do przyjęcia decyzji w sprawie równoważności, stwierdzającej, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego gwarantują, że agencje ratingowe, które uzyskały zezwolenie lub zostały zarejestrowane w tym państwie trzecim, spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne z wymogami określonymi w tym rozporządzeniu oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu wymogów w tym państwie trzecim. Aby ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego można było uznać za równoważne, muszą one spełniać co najmniej trzy warunki określone w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

(2) W dniu 28 kwietnia 2014 r. Komisja przyjęła decyzję wykonawczą 2014/246/UE 2 , w której stwierdziła, że te trzy warunki są spełnione, i uznała ramy prawne i nadzorcze Argentyny dotyczące agencji ratingowych za równoważne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w obowiązującym wówczas brzmieniu.

(3) Ramy prawne i nadzorcze Argentyny nadal spełniają trzy warunki określone pierwotnie w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 3  wprowadzono jednak dodatkowe wymogi dla agencji ratingowych zarejestrowanych w Unii, zaostrzając tym samym ramy prawne i nadzorcze, którym podlegają. Te dodatkowe wymogi obejmują prawnie wiążące przepisy mające zastosowanie do agencji ratingowych i dotyczące perspektyw ratingowych, zarządzania konfliktami interesów, wymogów w zakresie poufności, jakości metod ratingowych oraz prezentacji i ujawniania ratingów kredytowych.

(4) Zgodnie z art. 2 akapit drugi pkt 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 462/2013 te dodatkowe wymogi mają zastosowanie do celów oceny równoważności ram prawnych i nadzorczych państwa trzeciego od dnia 1 czerwca 2018 r.

(5) W tym kontekście w dniu 13 lipca 2017 r. Komisja zwróciła się o poradę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych między innymi Argentyny z tymi dodatkowymi wymogami wprowadzonymi rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 oraz o jego opinię co do istotności ewentualnych różnic.

(6) W swojej opinii technicznej z dnia 17 listopada 2017 r. ESMA stwierdził, że ramy prawne i nadzorcze Argentyny nie zawierają wystarczających przepisów, które wypełniałyby cele, jakie przyświecają dodatkowym wymogom wprowadzonym rozporządzeniem (UE) nr 462/2013.

(7) Rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 wprowadzono - w art. 3 ust. 1 lit. w) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 - definicję "perspektywy ratingowej" i rozszerzono zakres stosowania niektórych wymogów mających zastosowanie do ratingów kredytowych na perspektywy ratingowe. Chociaż perspektywy ratingowe stanowią element rynku ratingów kredytowych, w ramach prawnych i nadzorczych Argentyny nie uwzględniono tego rodzaju przepisów. Perspektywy ratingowe nie wchodzą w zakres prowadzonego przez "Commission Nacional de Valores" (CNV) nadzoru nad agencjami ratingowymi i CNV nie może zwracać się o jakiekolwiek informacje dotyczące perspektyw ratingowych.

(8) W celu wzmocnienia postrzegania niezależności agencji ratingowych wobec ocenianych podmiotów rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 rozszerzono - w art. 6 ust. 4, art. 6a i art. 6b rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 - zakres stosowania przepisów dotyczących konfliktów interesów na konflikty powodowane przez akcjonariuszy lub wspólników posiadających znaczący udział w kapitale agencji ratingowej. Ramy prawne i nadzorcze Argentyny przewidują wymóg ustanowienia przez agencje ratingowe odpowiednich i skutecznych procedur organizacyjnych i administracyjnych w celu zapobiegania wszelkim konfliktom interesów, ich wykrywania, eliminowania, korygowania i ujawniania. W ramach prawnych i nadzorczych Argentyny nie wymaga się jednak wprost, aby agencje ratingowe uwzględniały konflikty interesów dotyczące akcjonariuszy. W rezultacie nie istnieją żadne wymogi, które zakazywałyby agencji ratingowej wystawiania ratingu kredytowego dla podmiotu, który posiada ponad 10 % udziałów w jej kapitale, lub świadczenia usług konsultingowych lub doradczych na rzecz podmiotu, który posiada ponad 5 % udziałów w jej kapitale.

(9) Rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 wprowadzono nowe przepisy mające na celu zapewnienie, aby informacje poufne wykorzystywano wyłącznie do celów związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego i chroniono przed oszustwem, kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem. W tym celu w art. 10 ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 zobowiązano agencje ratingowe do traktowania wszystkich ratingów kredytowych, perspektyw ratingowych i dotyczących ich informacji jako informacji wewnętrznych do czasu ich upublicznienia. W ramach prawnych i nadzorczych Argentyny określono szczegółowe wymogi dotyczące działań, które agencje ratingowe muszą podejmować w celu ochrony posiadanych przez nie informacji poufnych na temat emitentów. Wdrożono zatem wiarygodne ramy służące ochronie przed niewłaściwym wykorzystaniem informacji poufnych.

(10) Rozporządzenie (UE) nr 462/2013 ma na celu zwiększenie poziomu przejrzystości i jakości metod ratingowych. Rozporządzeniem tym wprowadzono - w sekcji D podsekcja I pkt 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 - obowiązek, zgodnie z którym agencje ratingowe muszą zapewnić ocenianemu podmiotowi możliwość wskazania ewentualnych błędów merytorycznych przed publikacją ratingu kredytowego lub perspektywy ratingowej. Ramy prawne i nadzorcze Argentyny nie zobowiązują agencji ratingowych do umożliwienia ocenianemu podmiotowi przeprowadzenia merytorycznej kontroli ratingu kredytowego przed jego publikacją. Rating musi zostać opublikowany niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez komitet ratingowy ze względu na ochronę inwestorów oraz aby zadbać o to, by rynek natychmiast dysponował informacjami o wszelkich zmianach ratingu kredytowego.

(11) Rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 wprowadzono - w art. 8 ust. 5a, ust. 6 lit. aa) i ab) i ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 - odpowiednie gwarancje mające zapewnić, by jakiekolwiek zmiany metod ratingowych nie skutkowały mniej rygorystycznymi metodami. Między ramami prawnymi i nadzorczymi Argentyny a unijnymi ramami istnieją pewne istotne różnice. Chociaż ramy prawne i nadzorcze Argentyny przewidują wymogi, zgodnie z którymi ratingi kredytowe wystawia się jedynie zgodnie z opublikowanymi metodami, a metody te podlegają okresowym przeglądom, brak jest w nich wyraźnego wymogu zobowiązującego agencje ratingowe do konsultowania zmian lub korygowania błędów w ich metodach. Nie istnieje również wymóg informowania wszystkich zainteresowanych ocenianych podmiotów o błędach w metodzie ratingowej.

(12) Rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 zaostrzono wymogi dotyczące prezentacji i ujawniania ratingów kredytowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i sekcją D podsekcja I pkt 2a w załączniku I do tego rozporządzenia do ujawnionych metod ratingowych, modeli i podstawowych założeń ratingowych agencja ratingowa dołącza jasne i łatwo zrozumiałe wytyczne wyjaśniające założenia, parametry, ograniczenia i niewiadome dotyczące modeli i metod ratingowych stosowanych w ratingach kredytowych. Ramy prawne i nadzorcze Argentyny zawierają przepisy mające zagwarantować, że agencje ratingowe przekazują wystarczające wytyczne, aby umożliwić użytkownikom ratingów kredytowych ich zrozumienie. Nie istnieje jednak wyraźny wymóg zobowiązujący agencje ratingowe do uwzględniania w ratingu kredytowym wyłącznie informacji istotnych dla oceny kredytowej danego podmiotu. Nie istnieje również wymóg zobowiązujący agencję ratingową do zawarcia w ratingu kredytowym zastrzeżenia, że rating jest opinią agencji i że można na nim polegać wyłącznie w ograniczonym stopniu.

(13) W celu wzmocnienia konkurencji i ograniczenia zakresu konfliktów interesów w sektorze agencji ratingowych rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 wprowadzono - w sekcji E podsekcja II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 - wymóg, zgodnie z którym opłaty pobierane przez agencje ratingowe za ratingi kredytowe i usługi dodatkowe powinny być niedyskryminujące i oparte na rzeczywistych kosztach. Agencje ratingowe zobowiązano w nim do ujawniania niektórych informacji finansowych. Ramy prawne i nadzorcze Argentyny zobowiązują agencje ratingowe jedynie do przekazywania organowi regulacyjnemu informacji na temat opłat pobieranych za usługi ratingowe świadczone przez nie na rzecz poszczególnych klientów, z rozróżnieniem według podmiotu lub instrumentu i papieru wartościowego. Agencje ratingowe mają obowiązek ujawniać na swoich stronach internetowych minimalne i maksymalne opłaty za świadczone przez nie usługi ratingowe, aby zapewnić uczciwe traktowanie klientów, przy czym jednak nie istnieje wymóg, by opłaty pobierane od klientów były oparte na kosztach i były niedyskryminujące.

(14) W świetle przeanalizowanych czynników ramy prawne i nadzorcze Argentyny dotyczące agencji ratingowych nie spełniają wszystkich warunków równoważności określonych w art. 5 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. Nie można ich zatem uznać za równoważne z ramami prawnymi i nadzorczymi ustanowionymi tym rozporządzeniem.

(15) Należy zatem uchylić decyzję wykonawczą 2014/246/UE.

(16) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Decyzja wykonawcza 2014/246/UE traci moc.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/246/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Argentyny za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. U. L 132 z 3.5.2014, s. 68).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 146 z 31.5.2013, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.