Decyzja wykonawcza 2019/1280 w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Meksyku za równoważne z wymogami rozporządzenia... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2019/1280 w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Meksyku za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.201.30

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1280
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Meksyku za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 upoważniono Komisję do przyjęcia decyzji w sprawie równoważności, w przypadku gdy ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego gwarantują, że agencje ratingowe, które uzyskały zezwolenie lub zostały zarejestrowane w tym państwie trzecim, spełniają prawnie wiążące wymogi wynikające z tego rozporządzenia oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu wymogów w tym państwie trzecim.

(2) Niniejsza decyzja w sprawie równoważności ma na celu umożliwienie agencjom ratingowym z Meksyku - o ile nie mają one znaczenia systemowego dla stabilności finansowej lub integralności rynków finansowych w jednym państwie członkowskim lub większej ich liczbie - ubiegania się o certyfikację w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Niniejsza decyzja w sprawie równoważności daje ESMA możliwość oceny tych agencji ratingowych indywidualnie w każdym przypadku oraz przyznania im zwolnienia z niektórych wymogów organizacyjnych mających zastosowanie do agencji ratingowych działających w Unii Europejskiej, w tym z wymogu fizycznej obecności w Unii Europejskiej.

(3) Aby ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego można było uznać za równoważne, muszą one spełniać co najmniej trzy warunki określone w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

(4) W dniu 28 kwietnia 2014 r. Komisja przyjęła decyzję wykonawczą 2014/247/UE 2 , w której stwierdziła, że te trzy warunki są spełnione, i uznała ramy prawne i nadzorcze Meksyku dotyczące agencji ratingowych za równoważne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w obowiązującym wówczas brzmieniu.

(5) Zgodnie z pierwszym warunkiem określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 agencje ratingowe w państwie trzecim muszą podlegać wymogowi uzyskania zezwolenia lub rejestracji oraz skutecznemu bieżącemu nadzorowi i egzekwowaniu wymogów. Meksykańskie ramy zawierają wymóg, zgodnie z którym agencja ratingowa musi uzyskać zezwolenie Meksykańskiej Komisji ds. Bankowości i Papierów Wartościowych (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV) oraz podlegać jej nadzorowi, aby móc prowadzić działalność i świadczyć usługi w zakresie ratingu kredytowego. CNBV jest uprawniona do badania wszelkich działań lub kwestii, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie prawa. CNBV ma prawo zażądać wszelkiego rodzaju informacji i dokumentów, przeprowadzać kontrole na miejscu i wezwać do stawiennictwa każdą osobę, która może wnieść wkład w dochodzenie. Agencje ratingowe mogą zostać na stałe lub tymczasowo wykluczone lub zawieszone; możliwe jest też cofnięcie ich licencji. CNBV jest uprawniona do nakładania kar administracyjnych. CNBV przeprowadza coroczne przeglądy zgodności zarejestrowanych agencji ratingowych z wymogami oraz w razie potrzeby nakłada sankcje. Ustalenia o współpracy zawarte pomiędzy ESMA a CNBV przewidują wymianę informacji w zakresie środków egzekwowania prawa i środków nadzorczych zastosowanych wobec agencji ratingowych prowadzących działalność transgraniczną.

(6) Zgodnie z drugim warunkiem określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 agencje ratingowe w państwie trzecim muszą podlegać prawnie wiążącym przepisom, które są równoważne z przepisami określonymi w art. 6-12 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i w załączniku I do tego rozporządzenia. Ramy prawne i nadzorcze Meksyku dotyczące ładu korporacyjnego zobowiązują agencje ratingowe do posiadania rady dyrektorów składającej się z maksymalnie 21 członków, spośród których co najmniej 25 % musi spełniać wymogi niezależności. Niezależni dyrektorzy są między innymi odpowiedzialni za opracowanie polityki ratingowej oraz metod, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej oraz monitorowanie procesów służących zapewnieniu zgodności z przepisami i ładu korporacyjnego. Konflikty interesów muszą być wykrywane i eliminowane, a o wszelkich potencjalnych konfliktach interesów, które mogłyby wpłynąć na ratingi, należy, w stosownych przypadkach, informować pracownika odpowiedzialnego za kwestie zgodności z przepisami. W przypadku wykrycia przez agencję ratingową konfliktów interesów, które mogłyby mieć wpływ na wystawiane przez nią ratingi, musi ona powstrzymać się od świadczenia usług. Ramy prawne i nadzorcze Meksyku zawierają obszerne wymogi organizacyjne dotyczące prowadzenia rejestrów i poufności oraz stanowią, że agencje ratingowe ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności zlecane na zasadzie outsourcingu. Podmioty świadczące na rzecz agencji ratingowych usługi na zasadzie outsourcingu również podlegają nadzorowi CNBV. Agencje ratingowe są zobowiązane do ustanowienia formalnej komórki ds. przeglądu metod i modeli ratingowych, ponadto meksykańskie ramy zawierają szeroki zakres wymogów dotyczących ujawniania informacji w odniesieniu do ratingów i działalności w zakresie ratingu. Ramy prawne i nadzorcze Meksyku uznaje się zatem za równoważne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do zarządzania konfliktami interesów, wymogów organizacyjnych, jakości ratingów i metod ratingowych, wymogu ujawniania ratingów kredytowych oraz obowiązku powszechnego i okresowego ujawniania informacji na temat działalności w zakresie ratingu kredytowego. Zapewniają one zatem równoważną ochronę, jeśli chodzi o rzetelność i przejrzystość agencji ratingowych, prawidłowe zarządzanie nimi oraz wiarygodność ich działalności w zakresie ratingu kredytowego.

(7) Zgodnie z trzecim warunkiem określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 system regulacyjny państwa trzeciego musi zapobiegać ingerencji organów nadzoru i innych organów publicznych w tym państwie w treść ratingów kredytowych i w metody ratingowe. Konstytucja Meksyku stanowi, że organy administracji mogą działać tylko wówczas, gdy posiadają wyraźne upoważnienie lub uprawnienia określone na mocy obowiązujących przepisów. Nie istnieją przepisy prawne, które upoważniałyby CNBV lub jakikolwiek inny organ publiczny do wpływania na treść ratingów kredytowych lub metody ratingowe.

(8) Ramy prawne i nadzorcze Meksyku nadal spełniają trzy warunki określone pierwotnie w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 3  wprowadzono jednak dodatkowe wymogi dla agencji ratingowych zarejestrowanych w Unii, zaostrzając tym samym ramy prawne i nadzorcze, którym podlegają. Te dodatkowe wymogi obejmują prawnie wiążące przepisy mające zastosowanie do agencji ratingowych i dotyczące perspektyw ratingowych, zarządzania konfliktami interesów, wymogów w zakresie poufności, jakości metod ratingowych oraz prezentacji i ujawniania ratingów kredytowych.

(9) Zgodnie z art. 2 akapit drugi pkt 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 462/2013 te dodatkowe wymogi mają zastosowanie do celów oceny równoważności ram prawnych i nadzorczych państwa trzeciego od dnia 1 czerwca 2018 r.

(10) W tym kontekście w dniu 13 lipca 2017 r. Komisja zwróciła się o poradę do ESMA w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych między innymi Meksyku z tymi dodatkowymi wymogami wprowadzonymi rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 oraz o jego opinię co do istotności ewentualnych różnic.

(11) W swojej opinii technicznej z dnia 17 listopada 2017 r. ESMA stwierdził, że ramy prawne i nadzorcze Meksyku dotyczące agencji ratingowych zawierają wystarczające przepisy, które spełniają dodatkowe wymogi wprowadzone rozporządzeniem (UE) nr 462/2013.

(12) Rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 wprowadzono - w art. 3 ust. 1 lit. w) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 - definicję "perspektywy ratingowej" i rozszerzono zakres stosowania niektórych wymogów mających zastosowanie do ratingów kredytowych na perspektywy ratingowe. Ramy prawne i nadzorcze Meksyku nie uznają wprost perspektyw ratingowych za pozycję odrębną i różną od ratingu kredytowego, jednakże w przypadku sformułowania przez agencję ratingową perspektywy ratingowej, CNBV oczekuje, że agencja ta będzie przestrzegać tych samych wymogów w zakresie przejrzystości, niezależności i ujawniania informacji, jakie mają zastosowanie do ratingów kredytowych. Ponadto w ramach swoich działań nadzorczych CNBV monitoruje adekwatność perspektyw ratingowych w powiązaniu z odnośnymi ratingami kredytowymi.

(13) W celu wzmocnienia postrzegania niezależności agencji ratingowych wobec ocenianych podmiotów rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 rozszerzono - w art. 6 ust. 4, art. 6a i art. 6b rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 -zakres stosowania przepisów dotyczących konfliktów interesów na konflikty powodowane przez akcjonariuszy lub wspólników posiadających znaczący udział w kapitale agencji ratingowej. Ramy prawne i nadzorcze Meksyku zawierają ogólny zakaz posiadania przez akcjonariuszy i członków zarządu, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek udziałów w ocenianym podmiocie. Ponadto agencje ratingowe nie mogą świadczyć żadnych usług na rzecz klientów, którzy posiadają ponad 5-proc. udział w ich kapitale.

(14) Rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 wprowadzono nowe przepisy mające na celu zapewnienie, aby informacje poufne wykorzystywano wyłącznie do celów związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego i chroniono przed oszustwem, kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem. W tym celu w art. 10 ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 zobowiązano agencje ratingowe do traktowania wszystkich ratingów kredytowych, perspektyw ratingowych i dotyczących ich informacji jako informacji wewnętrznych do czasu ich upublicznienia. W ramach prawnych i nadzorczych Meksyku określono szczegółowe wymogi dotyczące działań, które agencje ratingowe muszą podejmować w celu ochrony informacji poufnych na temat emitentów. Wdrożono zatem wiarygodne ramy służące ochronie przed niewłaściwym wykorzystaniem informacji poufnych.

(15) Rozporządzenie (UE) nr 462/2013 ma na celu zwiększenie poziomu przejrzystości i jakości metod ratingowych. Rozporządzeniem tym wprowadzono - w sekcji D podsekcja I pkt 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 - obowiązek, zgodnie z którym agencje ratingowe muszą zapewnić ocenianemu podmiotowi możliwość wskazania ewentualnych błędów merytorycznych przed publikacją ratingu kredytowego lub perspektywy ratingowej. W ramach prawnych i nadzorczych Meksyku zobowiązano agencję ratingową do informowania ocenianego podmiotu o ratingu kredytowym przed jego publikacją. Zezwolono w nich, aby agencja ratingowa i oceniany podmiot same między sobą uzgodniły, czy agencja ratingowa musi z wyprzedzeniem powiadomić klienta, a jeżeli tak - w jakim terminie klient powinien przekazać uwagi przed publikacją ratingu.

(16) Rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 wprowadzono - w art. 8 ust. 5a, ust. 6 lit. aa) i ab) i ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 - odpowiednie gwarancje mające zapewnić, by jakiekolwiek zmiany metod ratingowych nie skutkowały mniej rygorystycznymi metodami. Ramy prawne i nadzorcze Meksyku zobowiązują agencje ratingowe do publikowania na swoich stronach internetowych metod i procedur stosowanych do badania, analizy, opiniowania, oceny i rozpatrywania jakości kredytowej, zanim zostaną wykorzystane, oraz do ujawniania wszelkich istotnych zmian swoich metod, aby umożliwić ogółowi inwestorów zapoznanie się z nimi. Podobnie agencje ratingowe mają obowiązek dokonywania przeglądu swoich metod i modeli, chociaż nie ma wyraźnego wymogu zobowiązującego agencje ratingowe do prowadzenia konsultacji z uczestnikami rynku przed dokonaniem zmiany w stosowanych przez nie metodach, ani korygowania wykrytych w nich błędów. W przypadku gdy agencja ratingowa wprowadzi istotne zmiany w metodach ratingowych, musi jednak powiadomić CNBV o wprowadzonych zmianach oraz podać te zmiany do wiadomości publicznej bez konieczności ujawniania powodów tych zmian. W przypadku zmiany modeli i metod ratingowych stosowanych przez agencję ratingową, agencja ta musi dokonać przeglądu wszystkich wcześniej wystawionych ratingów.

(17) Rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 zaostrzono wymogi dotyczące prezentacji i ujawniania ratingów kredytowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i sekcją D podsekcja I pkt 2a w załączniku I do tego rozporządzenia do ujawnionych metod ratingowych, modeli i podstawowych założeń ratingowych agencja ratingowa dołącza jasne i łatwo zrozumiałe wytyczne wyjaśniające założenia, parametry, ograniczenia i niewiadome dotyczące modeli i metod ratingowych stosowanych w ratingach kredytowych. Ramy prawne i nadzorcze Meksyku zawierają wymóg, zgodnie z którym agencja ratingowa musi zawrzeć w ratingu kredytowym zastrzeżenie, że rating jest opinią agencji, oraz przewidują gwarancje mające zapewnić, by w ratingach kredytowych przedstawiano wyłącznie informacje istotne z punktu widzenia ratingu kredytowego. Istnieją także wymogi mające zagwarantować, że agencje ratingowe przekazują wystarczające wytyczne, aby umożliwić użytkownikom ratingów kredytowych ich zrozumienie.

(18) W celu wzmocnienia konkurencji i ograniczenia zakresu konfliktów interesów w sektorze agencji ratingowych rozporządzeniem (UE) nr 462/2013 wprowadzono - w sekcji E podsekcja II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 - wymóg, zgodnie z którym opłaty pobierane przez agencje ratingowe za ratingi kredytowe i usługi dodatkowe powinny być niedyskryminujące i oparte na rzeczywistych kosztach. Agencje ratingowe zobowiązano w nim do ujawniania niektórych informacji finansowych. Ramy prawne i nadzorcze Meksyku zobowiązują agencję ratingową do przekazywania CNBV informacji na temat opłat pobieranych od poszczególnych klientów ze wskazaniem dochodów uzyskanych z tytułu współpracy z każdym z nich i z wyszczególnieniem wszystkich usług świadczonych na rzecz każdego z nich w poprzednim roku. Agencje ratingowe mają obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji, czy otrzymały od tego samego ocenianego podmiotu opłaty z tytułu usług innych niż usługi ratingowe, oraz informacji na temat tego, jaki odsetek opłat z tytułu usług ratingowych stanowią opłaty za te inne usługi. Ponadto istnieje ogólny wymóg, zgodnie z którym CNBV ma gwarantować uczciwe traktowanie wszystkich klientów agencji ratingowych.

(19) W ocenie systemu regulacyjnego państwa trzeciego Komisja kieruje się zasadą proporcjonalności i podejściem opartym na analizie ryzyka. W świetle przeanalizowanych czynników ramy prawnie i nadzorcze Meksyku dotyczące agencji ratingowych spełniają warunki określone w art. 5 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i nadal należy je uznawać za równoważne z ramami prawnymi i nadzorczymi ustanowionymi tym rozporządzeniem.

(20) Ze względu na pewność prawa należy przyjąć nową decyzję wykonawczą i w związku z tym należy uchylić decyzję wykonawczą 2014/247/UE.

(21) Komisja, wspomagana przez ESMA, powinna nadal regularnie monitorować zmiany ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do agencji ratingowych, zmiany na rynku oraz skuteczność współpracy w zakresie nadzoru w odniesieniu do monitorowania i egzekwowania przepisów w Meksyku w celu zapewnienia stałego przestrzegania odnośnych wymogów.

(22) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 ramy prawne i nadzorcze Meksyku dotyczące agencji ratingowych uznaje się za równoważne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza 2014/247/UE traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/247/UE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Meksyku za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. U. L 132 z 3.5.2014, s. 71).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 146 z 31.5.2013, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.