Decyzja wykonawcza 2019/1253 w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy administracyjnej... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2019/1253 w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy administracyjnej określonych w decyzji Rady 2001/470/WE ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.195.40

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1253
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy administracyjnej określonych w decyzji Rady 2001/470/WE ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE ("rozporządzenie w sprawie IMI") 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) System wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("IMI"), ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1024/2012, jest aplikacją dostępną za pośrednictwem internetu, którą Komisja opracowała we współpracy z państwami członkowskimi, aby wesprzeć je w praktycznym wdrażaniu określonych w aktach Unii wymogów w zakresie wymiany informacji, poprzez udostępnienie scentralizowanego mechanizmu komunikacji służącego usprawnieniu wymiany informacji i świadczeniu wzajemnej pomocy w wymiarze transgranicznym.

(2) W decyzji Rady 2001/470/WE 2  określono obowiązki w zakresie współpracy punktów kontaktowych wyznaczonych przez państwa członkowskie. Punkty kontaktowe są zobowiązane do komunikowania się przy użyciu najbardziej odpowiednich dostępnych rozwiązań technologicznych, aby jak najszybciej i jak najskuteczniej odpowiadać na wnioski o współpracę.

(3) Zgodnie z art. 8 ust. 3 decyzji 2001/470/WE Komisja ma prowadzić zabezpieczony elektroniczny rejestr o ograniczonym dostępie, oparty na informacjach przekazanych przez punkty kontaktowe. System IMI pozwala na wypełnianie tego obowiązku, umożliwiając właściwym organom przetwarzanie wniosków o współpracę i odpowiedzi. Takie wnioski powinny dotyczyć dostępu do prawa obcego i instrumentów unijnych dotyczących współpracy w sprawach cywilnych i handlowych odnoszących się do przeprowadzania dowodu i doręczania dokumentów.

(4) IMI mógłby stanowić skuteczne narzędzie we wdrażaniu przepisów wykonawczych dotyczących współpracy określonych w decyzji 2001/470/WE. Konieczne jest zatem zrealizowanie projektu pilotażowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012.

(5) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczyła w przyjmowaniu decyzji 2001/470/WE i nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Z tego powodu określenie "państwo członkowskie" należy rozumieć jako wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Danii.

(6) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę wyników projektu pilotażowego. Należy określić datę, do której należy przedstawić taką ocenę.

(7) Informacje na temat danych statystycznych dotyczących wniosków o współpracę i odpowiedzi przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 ust. 4 decyzji 2001/470/WE powinny obejmować wykorzystanie IMI w projekcie pilotażowym.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Projekt pilotażowy

Art. 5 ust. 2 lit. b)-e) oraz art. 8 decyzji 2001/470/WE podlegają projektowi pilotażowemu mającemu na celu ocenę, czy system wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("IMI") byłby skutecznym narzędziem wdrażania przepisów dotyczących współpracy administracyjnej określonych w tych artykułach.

Artykuł  2

Właściwe organy

Do celów projektu pilotażowego za właściwe organy uznaje się punkty kontaktowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2001/470/WE.

Do celów niniejszej decyzji określenie "państwo członkowskie" oznacza wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Danii.

Artykuł  3

Współpraca administracyjna między właściwymi organami

Do celów współpracy określonej w art. 5 ust. 2 lit. b)-e) oraz art. 8 decyzji 2001/470/WE IMI zapewnia następujące podstawowe funkcje techniczne:

a)
wysyłanie wniosku o udzielenie informacji potrzebnych do prawidłowej współpracy;
b)
odpowiadanie na wnioski;
c)
ułatwianie koordynacji przetwarzania wniosków o współpracę w danym państwie członkowskim.
Artykuł  4

Rola europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Komisja konsultuje się z europejską siecią sądową w sprawie:

a)
instrumentów unijnych dotyczących współpracy w sprawach cywilnych i handlowych, w odniesieniu do których wymienia się informacje w ramach projektu pilotażowego;
b)
struktury i kategorii danych, które mają być wymieniane w ramach projektu pilotażowego;
c)
formularzy, które mają być wdrożone w systemie IMI w odniesieniu do wniosków o udzielenie informacji i odpowiedzi na te wnioski;
d)
oceny projektu pilotażowego przed jego przedłożeniem Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Artykuł  5

Wymiana danych statystycznych

Do celów niniejszej decyzji Komisja udostępnia europejskiej sieci sądowej dane statystyczne i informacje dotyczące korzystania z systemu IMI oraz funkcjonowania projektu pilotażowego.

Artykuł  6

Ocena

Ocenę wyników projektu pilotażowego, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012, przedkłada się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1.
2 Decyzja Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. L 174 z 27.6.2001, s. 25).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.