Decyzja wykonawcza 2018/911 ustanawiająca tymczasowe środki ochronne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy w Bułgarii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.161.67

Akt indywidualny
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/911
z dnia 25 czerwca 2018 r.
ustanawiająca tymczasowe środki ochronne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4071)

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 26 czerwca 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pomór małych przeżuwaczy jest poważną chorobą wirusową małych przeżuwaczy, tj. owiec i kóz, przenoszoną głównie poprzez bezpośredni kontakt. Zachorowalność i umieralność w przypadku pomoru małych przeżuwaczy mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza na obszarach, gdzie choroba ta pojawia się po raz pierwszy, i mogą mieć poważne skutki gospodarcze dla sektora rolnego. Pomór małych przeżuwaczy nie przenosi się na ludzi. Choroba ta jest endemiczna w wielu krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji i stanowi poważny powód do obaw, jeśli chodzi o zdrowie i dobrostan zwierząt.

(2) Dyrektywą Rady 92/119/EWG 3  ustanowiono ogólne środki zwalczania niektórych chorób i zwierząt, w tym pomoru małych przeżuwaczy. Są to m.in. środki kontroli, które należy zastosować w przypadku podejrzenia i potwierdzenia wystąpienia w gospodarstwie pomoru małych przeżuwaczy. Obejmują one również ustanowienie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wokół ognisk choroby oraz inne dodatkowe środki kontroli nad rozprzestrzenianiem się choroby.

(3) Zgodnie z art. 14.7.7. Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych ("kodeks"), wydanego w 2017 r. przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) 4 , w przypadku wystąpienia ogniska pomoru małych przeżuwaczy lub zakażenia wirusem tej choroby w kraju lub strefie wolnych od pomoru małych przeżuwaczy i w przypadku gdy stosuje się politykę likwidacji stad, odzyskanie statusu kraju lub strefy wolnej od tej choroby następuje sześć miesięcy po uboju ostatniego przypadku, pod warunkiem spełnienia wymogów art. 14.7.32 kodeksu.

(4) W dniu 23 czerwca 2018 r. Bułgaria powiadomiła Komisję i pozostałe państwa członkowskie o trzech ogniskach pomoru małych przeżuwaczy w gospodarstwach w gminie Bolarowo w obwodzie Jamboł w Bułgarii.

(5) Bułgaria zastosowała środki zwalczania przewidziane w dyrektywie 92/119/EWG, a w szczególności likwidację zakażonych stad oraz ustanowienie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wokół ognisk choroby zgodnie z przepisami tej dyrektywy. Zintensyfikowano również nadzór w gminach sąsiadujących z obszarami dotkniętymi chorobą, a także w gminach leżących wzdłuż granicy Unii z państwami trzecimi, które nie są wolne od pomoru małych przeżuwaczy.

(6) Oprócz stosowania środków przewidzianych w dyrektywie 92/119/EWG należy zastosować przejściowe środki ochronne zapobiegające rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy. W związku z tym w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy na inne obszary Bułgarii oraz do innych państw członkowskich i do państw trzecich, w szczególności poprzez handel małymi przeżuwaczami i ich materiałem biologicznym, należy objąć kontrolą wysyłanie przesyłek z małymi przeżuwaczami oraz wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzących od małych przeżuwaczy.

(7) W oczekiwaniu na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz oraz we współpracy z zainteresowanym państwem członkowskim Komisja powinna przyjąć tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do pomoru małych przeżuwaczy w Bułgarii.

(8) Sytuacja zostanie poddana ocenie na kolejnym posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz i w razie potrzeby środki zostaną odpowiednio dostosowane,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszą decyzją ustanawia się tymczasowy środek ochronny w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy w Unii.

Ma on zastosowanie do małych przeżuwaczy oraz do nasienia, komórek jajowych i zarodków tych zwierząt, a także do niektórych produktów pochodzących od tych zwierząt.

Artykuł  2
1. 
Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:
a)
"małe przeżuwacze" oznaczają wszystkie zwierzęta z gatunków owiec lub kóz;
b)
"nieprzetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego" oznaczają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodne z definicją w art. 3 pkt 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 5 ;
2. 
Ponadto zastosowanie mają definicje określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 6 .
Artykuł  3

Bułgaria zakazuje wysyłki następujących towarów z obwodu Jamboł do innych części Bułgarii, do innych państw członkowskich oraz do państw trzecich:

a)
małe przeżuwacze;
b)
nasienie, komórki jajowe i zarodki małych przeżuwaczy.
Artykuł  4
1. 
Bułgaria zakazuje wprowadzania do obrotu poza obwodem Jamboł następujących towarów uzyskanych z małych przeżuwaczy pochodzących z obwodu Jamboł:
a)
świeżego mięsa;
b)
mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych wyprodukowanych z mięsa, o którym mowa w lit. a);
c)
produktów mięsnych i przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi, wyprodukowanych z mięsa, o którym mowa w lit. a), innych niż te, które poddano zabiegowi w celu wyeliminowania niektórych zagrożeń dla zdrowia zwierząt zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy Rady 2002/99/WE 7 ;
d)
mleka surowego i produktów mleczarskich, innych niż te, które poddano obróbce termicznej w hermetycznie zamkniętych pojemnikach przy wartości F0 wynoszącej 3,00 lub większej zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2002/99/WE;
e)
produktów zawierających towary, o których mowa w lit. a) - d);
f)
nieprzetworzonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od zakazu określonego w ust. 2 lit. f) właściwy organ może zezwolić na wysyłkę nieprzetworzonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pod nadzorem urzędowym z przeznaczeniem do przetworzenia lub unieszkodliwienia w zakładzie zatwierdzonym przez ten organ do tego celu na terytorium Bułgarii zgodnie z przepisami art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.
Artykuł  5

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 23 grudnia 2018 r.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 czerwca 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).
6 Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).
7 Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.