Decyzja wykonawcza 2018/2077 zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/53/UE upoważniającą Królestwo Belgii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.331.222

Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2018/2077
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/53/UE upoważniającą Królestwo Belgii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji wykonawczej Rady 2013/53/UE 2  Królestwo Belgii zostało upoważnione do dnia 31 grudnia 2015 r. do stosowania szczególnego środka służącego zwolnieniu z VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza 25 000 EUR. Upoważnienie to zostało następnie przedłużone decyzją wykonawczą Rady (UE) 2015/2348 3  do dnia 31 grudnia 2018 r.

(2) W piśmie, które wpłynęło do Komisji w dniu 12 września 2018 r., Belgia wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie stosowania szczególnego środka na ograniczony okres.

(3) Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE, pismem z dnia 14 września 2018 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Belgię. Pismem z dnia 17 września 2018 r. Komisja powiadomiła Belgię, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

(4) Zdaniem Belgii szczególny środek zmniejsza obciążenie administracyjne i koszty przestrzegania przepisów dla małych przedsiębiorstw i organów podatkowych, a zatem przyczynia się do uproszczenia poboru podatków. Szczególny środek jest i pozostanie dla podatników w pełni fakultatywny.

(5) Biorąc pod uwagę, że ten szczególny środek może mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie obciążenia administracyjnego oraz kosztów przestrzegania przepisów dla małych przedsiębiorstw i organów podatkowych, nie wywierając jakiegokolwiek większego wpływu na całkowite dochody z tytułu VAT, proponuje się przedłużenie okresu stosowania szczególnego środka na kolejny ograniczony okres do dnia 31 grudnia 2021 r.

(6) Ponieważ trwa przegląd art. 281-294 dyrektywy 2006/112/WE regulujących procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw, możliwe jest, że jeszcze przed upływem okresu obowiązywania odstępstwa, przypadającym na dzień 31 grudnia 2021 r., wejdzie w życie dyrektywa zmieniająca te artykuły oraz ustanawiająca datę, od której państwa członkowskie będą zobowiązane do stosowania przepisów krajowych. W takim przypadku niniejsza decyzja powinna przestać obowiązywać.

(7) Odstępstwo nie ma wpływu na środki własne Unii z tytułu VAT, ponieważ Belgia dokona obliczenia rekompensaty zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 4 .

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/53/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 2 decyzji wykonawczej 2013/53/UE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. do wcześniejszego z poniższych dni:

a) 31 grudnia 2021 r.;

b) dnia, od którego państwa członkowskie będą stosować przepisy krajowe, do przyjęcia których będą zobowiązane w przypadku przyjęcia dyrektywy zmieniającej art. 281-294 dyrektywy 2006/112/WE regulujące procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Rady 2013/53/UE z dnia 22 stycznia 2013 r. upoważniająca Królestwo Belgii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 22 z 25.1.2013, s. 13).
3 Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2348 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/53/UE upoważniającą Królestwo Belgii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 51).
4 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.