Decyzja wykonawcza 2018/1842 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.298.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1842
z dnia 22 listopada 2018 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7911)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 23 listopada 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 3  została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w kilku państwach członkowskich ("zainteresowane państwa członkowskie") oraz ustanowieniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2005/94/WE 4 .

(2) W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 stanowi również, że środki, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, przewidziane w art. 29 ust. 1 i art. 31 dyrektywy 2005/94/WE, muszą być utrzymane przynajmniej do dat określonych w odniesieniu do tych obszarów w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(3) Od daty jej przyjęcia decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 była kilkakrotnie zmieniana w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do grypy ptaków. W szczególności decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 została zmieniona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/696 5  w celu ustanowienia zasad wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247. Wprowadzając tę zmianę, uwzględniono fakt, że w porównaniu z innymi produktami drobiowymi jednodniowe pisklęta stwarzają bardzo niskie ryzyko rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(4) Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 została następnie zmieniona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1841 6  w celu wzmocnienia środków zwalczania choroby mających zastosowanie tam, gdzie istnieje podwyższone ryzyko rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z tym decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 przewiduje obecnie ustanowienie na poziomie unijnym obszarów buforowych (dalszych stref zamkniętych) w zainteresowanych państwach członkowskich, o których mowa w art. 16 ust. 4 dyrektywy 2005/94/WE, w związku z wystąpieniem ogniska lub ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz okres obowiązywania środków, które mają być stosowane na tych obszarach. Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 określa obecnie również zasady dotyczące wysyłania żywego drobiu, piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych z obszarów buforowych do innych państw członkowskich, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

(5) Ponadto załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 był wielokrotnie zmieniany głównie w celu uwzględnienia zmian granic obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez zainteresowane państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE.

(6) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 został ostatnio zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1652 7  po powiadomieniu przez Bułgarię o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach drobiarskich zlokalizowanych w obwodach Płowdiw i Chaskowo tego państwa członkowskiego. Bułgaria powiadomiła także Komisję o tym, że w następstwie wystąpienia tych ognisk należycie wprowadziła niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiła obszary zapowietrzone i zagrożone wokół zakażonych gospodarstw drobiarskich.

(7) Od czasu ostatniej zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadzonej decyzją wykonawczą (UE) 2018/1652 Bułgaria powiadomiła Komisję o wystąpieniu nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w gospodarstwach drobiarskich w obwodach Chaskowo i Stara Zagora tego państwa członkowskiego.

(8) Bułgaria powiadomiła także Komisję o tym, że w następstwie wystąpienia tych nowych ognisk wprowadziła niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiła obszary zapowietrzone i zagrożone wokół zakażonych gospodarstw drobiarskich w tym państwie członkowskim.

(9) Komisja we współpracy z Bułgarią zbadała te środki i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wyznaczone przez właściwy organ Bułgarii znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw drobiarskich, w których potwierdzono wystąpienie nowych ognisk choroby.

(10) W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Bułgarią, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w Bułgarii, zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w następstwie wystąpienia nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w tym państwie członkowskim.

(11) Należy zatem zaktualizować decyzję wykonawczą (UE) 2017/247, aby uwzględnić uaktualnioną sytuację epidemiologiczną w Bułgarii w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków. W szczególności w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 należy dodać wpisy dotyczące nowo utworzonych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w Bułgarii, które to obszary obecnie podlegają ograniczeniom zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE.

(12) Należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w Bułgarii zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w następstwie wystąpienia nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w tym państwie członkowskim oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

(13) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/247.

(14) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części A wpis dotyczący Bułgarii otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Bułgaria

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
Plovdiv region:
Municipality of Sadovo:28.11.2018
- Ahmatovo
- Bogdanitsa
- Seltsi
Municipality of Rodopi:12.11.2018
- Krumovo
- Yagodovo
Haskovo region:
Municipality of Haskovo:2.12.2018
- Elena
Municipality of Dimitrovgrad:30.11.2018
- Chernogorovo
- Voden
- Brod
Municipality of Dimitrovgrad:28.11.2018
- Varbitsa
- Bodrovo
Municipality of Haskovo:28.11.2018
- Konush
- Manastir
- Voyvodovo
Municipality of Haskovo:21.11.2018
- Malevo
- Garvanovo
Stara Zagora region:
Municipality of Bratya Daskalovi:29.11.2018"
- Pravoslav
- Veren
2)
w części B wpis dotyczący Bułgarii otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Bułgaria

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
Plovdiv region:
Municipality of Brezovo:8.12.2018
- Tyurkmen
- Choba
- Zelenikovo
Municipality of Sadovo:Od 29.11.2018 do 7.12.2018
- Ahmatovo
- Bogdanitsa
- Seltsi
Municipality of Asenovgrad:7.12.2018
- Boyantsi
- Izbeglii
- Konush
- Kozanovo
- Zlatovrah
Municipality of Parvomay:7.12.2018
- Vinitsa
- Tatarevo
Municipality of Sadovo:7.12.2018
- Bolyartsi
- Cheshnegirovo
- Karadzhovo
- Kochevo
- Milevo
- Mominsko
- Popovitsa
- Sadovo
Municipality of Parvomay:7.12.2018
- Byala reka
- Dobri dol
- Ezerovo
- Karadzhalovo
- Voden
Municipality of Rodopi:Od 13.11.2018 do 22.11.2018
- Krumovo
- Yagodovo
Municipality of Rodopi:22.11.2018
- Brestnik
- Belashtitsa
- Markovo
- Branipole
- Municipality of Sadovo:
- Katunitsa
- Municipality of Kuklen:
- Kuklen
- Ruen
- Municipality of Asenovgrad:
- Asenovgrad
- Municipality of Plovdiv:
- Plovdiv
Municipality of Maritsa:22.11.2018
- Rogosh
- Skutare
Haskovo region:
Municipality of Haskovo:Od 3.12.2018 do 11.12.2018
- Elena
Municipality of Haskovo:11.12.2018
- Bolyarski izvor
- Krivo pole
- Momino
- Dinevo
- Lyubenovo
- Rodopi
- Bryagovo
Municipality of Harmanli:11.12.2018
- Ivanovo
- Leshnikovo
- Smirnentsi
- Slavyanovo
- Ostar kamak
Municipality of Dimitrovgrad:Od 1.12.2018 do 9.12.2018
- Chernogorovo
- Voden
- Brod
Municipality of Dimitrovgrad:9.12.2018
- Dolno Belevo
- Zlatopole
- Raynovo
- Krepost
- Dobrich
- Dimitrovgrad
- Radievo
- Bryast
- Golyamo Asenovo
- Malko Asenovo
Municipality of Haskovo:9.12.2018
- Aleskandrovo
- Uzundzhovo
- Nova Nadezhda
Municipality of Dimitrovgrad:Od 29.11.2018 do 7.12.2018
- Varbitsa
- Bodrovo
Municipality of Dimitrovgrad:7.12.2018
- Gorski izvor
- Svetlina
- Skobelevo
- Stalevo
- Yabalkovo
Municipality of Mineralni bani:7.12.2018
- Susam
Municipality of Haskovo:Od 29.11.2018 do 7.12.2018
- Konush
- Manastir
- Voyvodovo
Municipality of Haskovo:7.12.2018
- Galabets
- Kozlets
- Mandra
- Teketo
- Trakiets
- Vaglarovo
- Stamboliyski
- Knizhovnik
- Dolno Voyvodino
- Gorno Voyvodino
- Orlovo
Municipality of Stambolovo:7.12.2018
- Zhalti Bryag
Municipality of Haskovo:Od 22.11.2018 do 7.12.2018
- Malevo
Municipality of Haskovo:Od 22.11.2018 do 1.12.2018
- Garvanovo
Municipality of Haskovo:1.12.2018
- Haskovo
- Staykovo
- Klokotnica
Municipality of Stambolovo:1.12.2018
- Stambolovo
- Kralevo
Municipality of Dimitrovgrad:1.12.2018
- Kasnakovo
- Dobrich
- Gorski izvor
- Svetlina
Municipality of Mineralni bani:1.12.2018
- Mineralni bani
- Tatarevo
Stara Zagora region:
Municipality of Bratya Daskalovi:Od 30.11.2018 do 8.12.2018
- Pravoslav
- Veren
Municipality of Bratya Daskalovi:8.12.2018
- Medovo
- Markovo
- Malak dol
- Golyam dol
- Bratya Daskalovi
- Granit
- Kolyu Marinovo
- Naydenovo
- Gorno Belevo
Municipality of Chirpan:7.12.2018"
- Zlatna Livada
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 62).
4 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 101 z 13.4.2017, s. 80).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1841 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 261 z 11.10.2017, s. 26).
7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1652 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 275 I z 6.11.2018, s. 1.).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.