Decyzja wykonawcza 2017/1197 zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/340/UE w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia na... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2017/1197 zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/340/UE w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do inspekcji polowej pod nadzorem urzędowym dla elitarnego materiału siewnego i materiału siewnego wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.172.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1197
z dnia 3 lipca 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/340/UE w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do inspekcji polowej pod nadzorem urzędowym dla elitarnego materiału siewnego i materiału siewnego wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4442)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 5 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych 1 , w szczególności jej art. 13a,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych 2 , w szczególności jej art. 13a,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka 3 , w szczególności jej art. 19,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw 4 , w szczególności jej art. 33,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych 5 , w szczególności jej art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji 2012/340/UE 6  określono organizację - do dnia 31 grudnia 2017 r. -tymczasowego doświadczenia, w którym uczestniczyć może każde państwo członkowskie, wprowadzającego możliwość wyboru między urzędowymi inspekcjami polowymi a inspekcjami polowymi pod nadzorem urzędowym w odniesieniu do elitarnego materiału siewnego i materiału siewnego wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny na podstawie dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE.

(2) Ocena, czy możliwość wyboru między urzędowymi inspekcjami polowymi a inspekcjami polowymi pod nadzorem urzędowym może stanowić korzystne alternatywne rozwiązanie wobec stosowania wymogu urzędowych inspekcji polowych elitarnego materiału siewnego i materiału siewnego wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny, nie została jeszcze ukończona, ponieważ aby zakończyć eksperyment, należy zgromadzić więcej danych, w szczególności na najniższym szczeblu testowania nadzoru urzędowego. Konieczne jest zatem przedłużenie czasu trwania tymczasowego doświadczenia.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 7 decyzji wykonawczej 2012/340/UE datę "31 grudnia 2017 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2019 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66.
2 Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66.
3 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 12.
4 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.
5 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74.
6 Decyzja Komisji 2012/340/UE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do inspekcji polowej pod nadzorem urzędowym dla elitarnego materiału siewnego i materiału siewnego wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny (Dz.U. L 166 z 27.6.2012, s. 90).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.