Decyzja wykonawcza 2015/2049 w sprawie rozpoczęcia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.300.15

Akt indywidualny
Wersja od: 18 listopada 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2015/2049
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie rozpoczęcia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 1 , w szczególności jej art. 33,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 2 , 3

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW dostarczanie danych osobowych przewidziane w tej decyzji nie może się rozpocząć, dopóki przepisy ogólne o ochronie danych określone w rozdziale 6 tej decyzji nie zostaną wdrożone do prawa krajowego obowiązującego na terytoriach państw członkowskich uczestniczących w dostarczaniu tych danych.

(2) Art. 20 decyzji Rady 2008/616/WSiSW 4 przewiduje, że weryfikacja, czy powyższy warunek został spełniony w odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 2008/615/WSiSW, ma nastąpić na podstawie sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu, wizycie ewaluacyjnej i operacji pilotażowej.

(3) Zgodnie z rozdziałem 4 pkt 1.1 załącznika do decyzji 2008/616/WSiSW kwestionariusz opracowany przez odpowiednią grupę roboczą Rady dotyczy każdej z zautomatyzowanych metod wymiany danych i musi być wypełniony przez państwo członkowskie w momencie uznania przez to państwo, że spełnia ono wymogi dotyczące wymiany danych w odpowiedniej kategorii danych.

(4) Szwecja wypełniła kwestionariusz dotyczący ochrony danych i kwestionariusz dotyczący wymiany danych daktyloskopijnych.

(5) Szwecja przeprowadziła udaną operację pilotażową z Austrią.

(6) W Szwecji przeprowadzono wizytę ewaluacyjną, a austriacki zespół oceniający sporządził sprawozdanie z tej wizyty, które przekazano odpowiedniej grupie roboczej Rady.

(7) Radzie przedstawiono ogólne sprawozdanie z oceny podsumowujące wyniki kwestionariusza, wizytę ewaluacyjną i operację pilotażową dotyczące wymiany danych daktyloskopijnych.

(8) W dniu 13 lipca 2015 r. Rada stwierdziła, że Szwecja w pełni wdrożyła przepisy ogólne o ochronie danych określone w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW.

(9) W związku z tym, do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych daktyloskopijnych, Szwecja powinna być uprawniona do otrzymywania oraz przekazywania danych osobowych zgodnie z art. 9 decyzji 2008/615/WSiSW.

(10) Dania jest związana decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW.

(11) Irlandia jest związana decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW.

(12) Zjednoczone Królestwo nie jest związane decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW, i nie jest nią związane ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych daktyloskopijnych Szwecja jest uprawniona do otrzymywania oraz przekazywania danych osobowych zgodnie z art. 9 decyzji 2008/615/WSiSW od dnia 15 listopada 2015 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

P. GRAMEGNA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.
2 Opinia z dnia 27 października 2015 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)
3 Umocowanie zmienione przez sprostowanie z dnia 27 listopada 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.312.26/2).
4 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.