Decyzja wykonawcza 2015/1735 w sprawie dokładnego umiejscowienia ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej na torebkach z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.252.49

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1735
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie dokładnego umiejscowienia ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej na torebkach z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6455)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 29 września 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 2014/40/UE ustanowiono nowe przepisy dotyczące ostrzeżeń zdrowotnych, które należy umieszczać na wyrobach tytoniowych do palenia, w tym ostrzeżeń ogólnych i wiadomości informacyjnych, oraz w szczególności określono, że wspomniane ostrzeżenia i wiadomości mają zajmować 50 % płaszczyzny, na której są wydrukowane. Należy określić dokładne umiejscowienie tych ostrzeżeń na torebkach z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów. Torebki mogą mieć formę prostokątnej kieszeni z klapką przykrywającą zamknięcie ("torebka prostokątna") lub stojącej torebki.

(2) Torebki prostokątne mogą mieć formę torebki z zawijaną klapką otwieranej zwykle w dwóch etapach lub torebki o płaskim dnie z zaginaną klapką, otwieranej zwykle w jednym etapie. Wiele tego rodzaju torebek składa się z przezroczystej osłony z tworzywa sztucznego i papierowej wkładki, na której można nadrukować ostrzeżenia zdrowotne. W niektórych przypadkach torebki z zawijaną klapką są produkowane z polietylenu, polipropylenu lub laminatu i w opinii przedstawicieli przemysłu należałoby je ponownie zaprojektować, aby umożliwić nadruk po obu stronach klapki, w szczególności jeśli dana torebka nie jest wielowarstwowa.

(3) Aby ostrzeżenia zdrowotne znajdowały się w tym samym miejscu na wszystkich prostokątnych torebkach oraz aby ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjna były dobrze widoczne, należy je nadrukowywać na płaszczyznach, które stają się widoczne po całkowitym otwarciu opakowania jednostkowego.

(4) W odniesieniu do opakowań z polietylenu, polipropylenu lub laminatu, w przypadku gdy istnieje ryzyko migracji tuszu z pokrytej drukiem wewnętrznej części zawijanej klapki, należy przewidzieć okres przejściowy w celu zmiany umiejscowienia ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej, aby uniknąć nadrukowywania na płaszczyznach mających bezpośredni kontakt z tytoniem. Powinno to dać przemysłowi czas na dostosowanie procesu produkcji do nowych zasad. Kosztów związanych z tymi dostosowaniami nie uznaje się za nieproporcjonalne ze względu na korzyści wynikające z lepszej widoczności ostrzeżeń po całkowitym otwarciu opakowania.

(5) W przypadku stojącej torebki najodpowiedniejszym miejscem dla ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej jest spodnia płaszczyzna, w szczególności dlatego, że płaszczyzny wewnętrzne są zasłonięte przez zawartość torebki.

(6) Rozmiary ostrzeżeń należy obliczyć w stosunku do rozmiaru danej płaszczyzny przy opakowaniu zamkniętym, zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy 2014/40/UE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 25 dyrektywy 2014/40/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszej decyzji ustanawia się przepisy dotyczące dokładnego umiejscowienia ostrzeżeń ogólnych i wiadomości informacyjnych na torebkach z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów.

Artykuł  2

Umiejscowienie ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej na torebkach prostokątnych

1.
W przypadku tytoniu do samodzielnego skręcania w prostokątnych kieszeniach z klapką przykrywającą zamknięcie ("torebki prostokątne") ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną nadrukowuje się na dwóch płaszczyznach, które stają się widoczne po całkowitym otwarciu opakowania, jak przedstawiono w sekcjach 1 i 2 załącznika.

Ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjna są zamieszczone przy górnej krawędzi i zajmują 50 % odpowiednich płaszczyzn, na których są nadrukowane, jak przedstawiono w sekcjach 1 i 2 załącznika.

Ostrzeżenie ogólne nadrukowuje się na powierzchni górnej.

2.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 do dnia 20 maja 2018 r. w odniesieniu do tytoniu do samodzielnego skręcania w prostokątnych torebkach z zawijaną klapką wykonanych z polietylenu, polipropylenu lub laminatu, jak przedstawiono w sekcji 3 załącznika, zastosowanie mają następujące przepisy:
a)
wiadomość informacyjna może być umiejscowiona na płaszczyźnie, która staje się widoczna po częściowym odwinięciu opakowania jednostkowego;
b)
ostrzeżenie ogólne może być umiejscowione na spodniej płaszczyźnie, która staje się widoczna po całkowitym otwarciu opakowania jednostkowego;
c)
wewnętrznej strony klapki, która staje się widoczna po całkowitym otwarciu opakowania jednostkowego, nie zadrukowuje się ani nie wykorzystuje w inny sposób;
d)
ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną umieszcza się przy górnej krawędzi odpowiednich płaszczyzn, na których są nadrukowane.
Artykuł  3

Umiejscowienie ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej na torebkach stojących

1.
W przypadku tytoniu do samodzielnego skręcania w torebkach stojących ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną umieszcza się na płaszczyznach na dnie torebki stojącej, które stają się widoczne po położeniu torebki ("podstawa opakowania jednostkowego"), jak przedstawiono w sekcji 4 załącznika.
2.
Ostrzeżenie ogólne nadrukowuje się na płaszczyźnie nad zagięciem w podstawie opakowania jednostkowego, a wiadomość informacyjną - na płaszczyźnie pod zagięciem. Ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjna zajmują 50 % odpowiednich płaszczyzn, na których są nadrukowane. Do obliczenia powierzchni płaszczyzn wykorzystuje się ich rozmiary po zaklejeniu krawędzi.
Artykuł  4

Przepis przejściowy

Tytoń do samodzielnego skręcania w torebkach wyprodukowany lub dopuszczony do swobodnego obrotu do dnia 20 maja 2018 r. oraz opatrzony ostrzeżeniem ogólnym i wiadomością informacyjną zgodnie z art. 2 ust. 2 może być wprowadzany do obrotu do dnia 20 maja 2019 r.

Artykuł  5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Graficzne przedstawienie dokładnego umiejscowienia ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej, o którym mowa w art. 2 i 3

1. TOREBKA O PŁASKIM DNIE (ART. 2 UST. 1)

grafika

2. TOREBKA Z ZAWIJANĄ KLAPKĄ (ART. 2 UST. 1)

grafika

3. TOREBKA Z ZAWIJANĄ KLAPKĄ (DRUGA MOŻLIWOŚĆ UMIEJSCOWIENIA, ART. 2 UST. 2)

grafika

4. TOREBKA STOJĄCA (ART. 3)

grafika

1 Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.