Decyzja wykonawcza 2014/917/UE ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące wykonania dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do powiadamiania o obecności organizmów szkodliwych i o środkach wprowadzonych lub zamierzonych przez państwa członkowskie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.360.59

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 15 grudnia 2014 r.
ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące wykonania dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do powiadamiania o obecności organizmów szkodliwych i o środkach wprowadzonych lub zamierzonych przez państwa członkowskie

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9460)

(2014/917/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 grudnia 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 1 , w szczególności jej art. 16 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Powiadomienia o obecności organizmów szkodliwych, o których mowa w art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, lub powiadomienia o faktycznym lub podejrzewanym pojawieniu się organizmów szkodliwych, o których mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy tej dyrektywy, powinny zawierać wszelkie informacje umożliwiające Komisji i państwom członkowskim planowanie i wprowadzanie najskuteczniejszych działań na poziomie unijnym lub regionalnym, w zależności od potrzeb. Ważne jest, by zapewnić kompleksową ochronę terytorium Unii przeciwko wszelkim możliwym źródłom ryzyk fitosanitarnych.

(2) Aby umożliwić szybką reakcję, niektóre elementy tych powiadomień powinny być przedkładane w terminie ośmiu dni roboczych od potwierdzenia obecności lub pojawienia się organizmów szkodliwych - mając na względzie ich znaczenie oraz możliwość ich szybkiego przedłożenia - zaś wszystkie wymagane elementy powinny być przedkładane nie później niż trzydzieści dni od takiego potwierdzenia.

(3) Po przekazaniu wymaganych informacji powiadamiające państwo członkowskie jak najszybciej aktualizuje te powiadomienia w przypadku uzyskania jakichkolwiek nowych, istotnych informacji lub wprowadzenia jakichkolwiek nowych, istotnych środków, dopilnowując, by Komisja i pozostałe państwa członkowskie były informowane o wszelkich zmianach,

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Treść powiadomień

1.
Państwa członkowskie przekazują informacje przewidziane w załączniku, przesyłając Komisji i pozostałym państwom członkowskim powiadomienie o obecności lub pojawieniu się wszelkich organizmów szkodliwych, o czym mowa w art. 16 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE, lub powiadomienie o faktycznym pojawieniu się organizmów szkodliwych, o którym mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy tej dyrektywy.
2.
Państwa członkowskie przekazują w stosownych przypadkach informacje przewidziane w załączniku, przesyłając Komisji i pozostałym państwom członkowskim powiadomienie o podejrzewanym pojawieniu się wszelkich organizmów szkodliwych, o którym mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE.
Artykuł  2

Terminy przekazania powiadomień

1.
Powiadomienie zawierające przynajmniej informacje wskazane w pkt 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.6, 6.4 oraz 8 załącznika państwa członkowskie przekazują nie później niż w terminie ośmiu dni roboczych od dnia urzędowego potwierdzenia przez odpowiedzialny organ urzędowy obecności lub faktycznego pojawienia się organizmu szkodliwego, o czym mowa w art. 16 ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE.
2.
Powiadomienie zawierające informacje wskazane w punktach załącznika niewymienionych w ust. 1 państwa członkowskie przekazują nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia urzędowego potwierdzenia przez odpowiedzialny organ urzędowy obecności lub faktycznego pojawienia się organizmu szkodliwego, o czym mowa w art. 16 ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE.
3.
Powiadomienie zawierające przynajmniej informacje wskazane w pkt 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 oraz 8 załącznika państwa członkowskie przekazują nie później niż w terminie ośmiu dni roboczych od powzięcia przez odpowiedzialny organ urzędowy podejrzenia o pojawieniu się organizmu szkodliwego, o czym mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE.
4.
Powiadomienie zawierające informacje wskazane w punktach załącznika niewymienionych w ust. 3 państwa członkowskie przekazują nie później niż w terminie trzydziestu dni od powzięcia przez odpowiedzialny organ urzędowy podejrzenia o pojawieniu się organizmu szkodliwego, o czym mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE.
5.
Państwa członkowskie aktualizują powiadomienia, o których mowa w ust. 1-4, jak tylko uzyskają i zweryfikują wszelkie istotne nowe informacje lub wprowadzą nowe środki.
Artykuł  3

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

TREŚĆ POWIADOMIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

1. Ogólne informacje dotyczące powiadomienia.

1.1. Tytuł. Podanie nazwy systematycznej organizmu szkodliwego, miejsca występowania oraz wskazanie, czy jest to pierwszy przypadek obecności tego organizmu. Nazwą systematyczną jest jedna z następujących nazw:

a) nazwa systematyczna organizmu szkodliwego wymieniona w dyrektywie 2000/29/WE lub w środkach przyjętych na podstawie art. 16 ust. 3 tej dyrektywy, w stosownych przypadkach obejmująca patowar; lub

b) w przypadku gdy lit. a) nie ma zastosowania, nazwa systematyczna zatwierdzona przez organizację międzynarodową, obejmująca patowar, oraz nazwa tej organizacji; lub

c) w przypadku gdy lit. a) i b) nie mają zastosowania, podanie nazwy systematycznej z najbardziej wiarygodnego źródła informacji, z podaniem odniesienia do tego źródła.

Możliwe jest przedstawienie uwag wyjaśniających.

1.2. Streszczenie. Przedstawienie streszczenia informacji w pkt od 3 do 7.

1.3. Wskazanie jednego z następujących elementów:

1) częściowe powiadomienie zgodnie z art. 2 ust. 1 lub 3;

2) powiadomienie zgodnie z art. 2 ust. 2 lub 4;

3) aktualizacja powiadomienia zgodnie z art. 2 ust. 5;

4) uwaga zamykająca dotycząca zakończenia stosowania podjętych środków oraz uzasadnienia zakończenia stosowania tych środków.

2. Informacje dotyczące jednego organu i osób odpowiedzialnych.

2.1. Nazwa jednego organu, o którym mowa w art. 1 ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE, przedkładającego powiadomienie (dalej zwanego "jednym organem"). Wyrażenie "Powiadomienie od", po którym następuje nazwa jednego organu oraz nazwa państwa członkowskiego tego organu.

2.2. Osoba urzędowo wyznaczona do kontaktów w jednym organie. Podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail osoby urzędowo wyznaczonej przez jeden organ do kontaktów w sprawie danego powiadomienia. Wskazanie przyczyn, jeśli podano więcej niż jedną osobę.

3. Miejsce występowania organizmu szkodliwego.

3.1. Możliwie najdokładniejsze wskazanie miejsca występowania organizmu szkodliwego z podaniem przynajmniej regionu administracyjnego (np. gmina, miasto, województwo) stosownie do przypadku.

3.2. W odniesieniu do pkt 3.1 - mapa lub mapy odnośnych miejsc. Możliwe jest przedstawienie w formie uwag informacji na temat granic z zastosowaniem nomenklatury jednostek geograficznych stosowanej przez Eurostat (NUTS) lub kodów geograficznych (Geocodes), zdjęć lotniczych lub współrzędnych GPS.

4. Informacje dotyczące powodów powiadomienia oraz statusu danego obszaru i państwa członkowskiego pod względem obecności organizmu szkodliwego.

4.1. Wskazanie jednego z następujących wariantów:

1) pierwszy przypadek potwierdzonej lub podejrzewanej obecności organizmu szkodliwego na terytorium danego państwa członkowskiego;

2) przypadek potwierdzonego lub podejrzewanego pojawienia się organizmu szkodliwego w części terytorium danego państwa członkowskiego, w której obecność tego organizmu była wcześniej nieznana. W przypadku wariantu 2 i w stosownych przypadkach wskazanie, że organizm szkodliwy pojawił się w części terytorium danego państwa członkowskiego, w którym ten organizm szkodliwy był wcześniej obecny, lecz został zwalczony.

4.2. Status pod względem obecności organizmu szkodliwego na obszarze, na którym stwierdzono jego obecność po urzędowym potwierdzeniu. Wskazanie, wraz z uwagą wyjaśniającą, jednego lub kilku z następujących wariantów:

1) obecny: we wszystkich częściach danego obszaru;

2) obecny: tylko w określonych częściach danego obszaru;

3) obecny: w określonych częściach obszaru, w których nie są uprawiane rośliny żywicielskie;

4) obecny: poddany zwalczaniu;

5) obecny: poddany działaniom powstrzymującym rozprzestrzenianie się;

6) obecny: niska częstość występowania;

7) nieobecny: stwierdzono obecność organizmu szkodliwego, lecz został on zwalczony;

8) nieobecny: stwierdzono obecność organizmu szkodliwego, lecz nie występuje on już z przyczyn innych niż zwalczenie;

9) przejściowy (nie oczekuje się, by obecność organizmu szkodliwego doprowadziła do jego zadomowienia się): dający podstawę do podjęcia działań;

10) przejściowy: dający podstawę do podjęcia działań, jest monitorowany;

11) przejściowy: dający podstawę do podjęcia działań, poddany zwalczaniu;

12) inny.

4.3. Status pod względem obecności organizmu szkodliwego w danym państwie członkowskim przed urzędowym potwierdzeniem obecności lub podejrzenia obecności organizmu szkodliwego. Wskazanie, wraz z uwagą wyjaśniającą, jednego lub kilku z następujących wariantów:

1) obecny: we wszystkich częściach danego państwa członkowskiego;

2) obecny: tylko w niektórych częściach danego państwa członkowskiego;

3) obecny: w określonych częściach państwa członkowskiego, w których nie są uprawiane rośliny żywicielskie;

4) obecny: sezonowo;

5) obecny: poddany zwalczaniu;

6) obecny: poddany działaniom powstrzymującym rozprzestrzenianie się, w przypadku gdy zwalczenie nie jest możliwe;

7) obecny: niska częstość występowania;

8) nieobecny: brak zapisów dotyczących organizmu szkodliwego;

9) nieobecny: organizm szkodliwy został zwalczony;

10) nieobecny: organizm szkodliwy już nie występuje z przyczyn innych niż zwalczenie;

11) nieobecny: zapisy dotyczące organizmu szkodliwego są nieważne;

12) nieobecny: zapisy dotyczące organizmu szkodliwego nie są wiarygodne;

13) nieobecny: jedynie zatrzymany;

14) przejściowy: dający podstawę do podjęcia działań;

15) przejściowy: dający podstawę do podjęcia działań, jest monitorowany;

16) przejściowy: dający podstawę do podjęcia działań, poddany zwalczaniu;

17) inny.

4.4. Status pod względem obecności organizmu szkodliwego w danym państwie członkowskim po urzędowym potwierdzeniu obecności organizmu szkodliwego. Wskazanie, wraz z uwagą wyjaśniającą, jednego lub kilku z następujących wariantów:

1) obecny: we wszystkich częściach danego państwa członkowskiego;

2) obecny: tylko w niektórych częściach danego państwa członkowskiego;

3) obecny: w określonych częściach państwa członkowskiego, w których nie są uprawiane rośliny żywicielskie;

4) obecny: sezonowo;

5) obecny: poddany zwalczaniu;

6) obecny: poddany działaniom powstrzymującym rozprzestrzenianie się, w przypadku gdy zwalczenie nie jest możliwe;

7) obecny: niska częstość występowania;

8) nieobecny: organizm szkodliwy został zwalczony;

9) nieobecny: organizm szkodliwy już nie występuje z przyczyn innych niż zwalczenie;

10) nieobecny: zapisy dotyczące organizmu szkodliwego są nieważne;

11) nieobecny: zapisy dotyczące organizmu szkodliwego nie są wiarygodne;

12) nieobecny: jedynie zatrzymany;

13) przejściowy: dający podstawę do podjęcia działań;

14) przejściowy: dający podstawę do podjęcia działań, jest monitorowany;

15) przejściowy: dający podstawę do podjęcia działań, poddany zwalczaniu;

16) inny.

5. Informacje dotyczące stwierdzenia wystąpienia, pobrania próbki, badań oraz potwierdzenia obecności organizmu szkodliwego.

5.1. W jaki sposób stwierdzono obecność lub pojawienie się organizmu szkodliwego. Wskazanie jednego z następujących wariantów:

1) badanie urzędowe dotyczące organizmu szkodliwego;

2) badanie dotyczące aktualnego lub zwalczonego ogniska występowania organizmu szkodliwego;

3) inspekcje fitosanitarne dowolnego rodzaju;

4) inspekcja śledzenia pochodzenia i dróg rozprzestrzeniania się w określonym przypadku obecności danego organizmu szkodliwego;

5) urzędowa inspekcja do celów innych niż fitosanitarne;

6) informacje od podmiotów zawodowych, laboratoriów lub innych osób;

7) informacje naukowe;

8) inny. Możliwe są dalsze uwagi w samym formularzu lub w formie załączonych dokumentów. W przypadku wariantu 8 konieczne jest podanie szczegółowych informacji. W stosownych przypadkach podanie daty inspekcji, opis metody inspekcji (w tym szczegóły kontroli wzrokowej lub innych rodzajów kontroli stosownie do przypadku) oraz krótki opis miejsca, w którym przeprowadzono inspekcję, a także wyniki inspekcji oraz zdjęcia. W przypadku wariantów 3 i 4 podanie daty inspekcji, opis metody inspekcji (w tym szczegóły kontroli wzrokowej lub innych rodzajów kontroli stosownie do przypadku). Możliwe jest przedstawienie krótkiego opisu miejsca, w którym przeprowadzono inspekcję, a także wyników inspekcji oraz zdjęć.

5.2. Data stwierdzenia organizmu szkodliwego: Wskazanie dnia, w którym odpowiedzialny organ urzędowy stwierdził obecność lub pojawienie się organizmu szkodliwego bądź też otrzymał pierwsze informacje dotyczące stwierdzenia takiej obecności lub pojawienia się. Jeśli organizm szkodliwy został stwierdzony przez osobę inną niż odpowiedzialny organ urzędowy, wskazanie dnia stwierdzenia organizmu szkodliwego przez tę osobę oraz dnia, w którym osoba ta poinformowała o tym odpowiedzialny organ urzędowy.

5.3. Pobieranie próbek do celów badań laboratoryjnych. W stosownych przypadkach podanie informacji dotyczących procedury pobierania próbek do celów badań laboratoryjnych, w tym daty, metody i wielkości próbki. W miarę możliwości załączenie zdjęć.

5.4. Laboratorium. W stosowanych przypadkach podanie nazwy i adresu laboratoriów zaangażowanych w identyfikację danego organizmu szkodliwego.

5.5. Metoda diagnostyczna. Wskazanie jednego z następujących wariantów:

1) metoda zgodna z protokołem poddanym wzajemnej ocenie;

2) inna, z podaniem specyfikacji danej metody. W przypadku wariantu 1) jednoznaczne odesłanie do danego protokołu, a w stosownych przypadkach podanie wszelkich odstępstw od tego protokołu.

5.6. Data urzędowego potwierdzenia tożsamości szkodliwego organizmu.

6. Informacje dotyczące porażonego obszaru oraz intensywności i źródła ogniska choroby na tym obszarze.

6.1. Rozmiar i granice porażonego obszaru. Wskazanie jednego lub kilku z następujących wariantów:

1) obszar porażony (m2, ha, km2);

2) liczba porażonych roślin (w sztukach);

3) ilość produktów roślinnych dotkniętych porażeniem (tony, m3);

4) współrzędne GPS lub jakikolwiek inny konkretny opis granic porażonego obszaru. Przedłożenie przybliżonych danych liczbowych jest możliwe, ale wraz z wyjaśnieniem dotyczącym powodu braku dokładnych danych liczbowych.

6.2. Opis porażonego obszaru i obszarów sąsiednich. Wskazanie jednego lub kilku z następujących wariantów:

1) obszar produkcji - na otwartej przestrzeni

1.1) grunty (orne, pastwisko)

1.2) sad/winnica;

1.3) szkółka;

1.4) las;

2) inne - na otwartej przestrzeni

2.1) prywatny ogród;

2.2) miejsca publiczne;

2.3) obszar ochrony;

2.4) rośliny dzikie na obszarach innych niż obszary ochrony;

2.5) inne, z dokładnym określeniem danego przypadku;

3) warunki zamknięte fizycznie

3.1) szklarnia;

3.2) miejsce prywatne inne niż szklarnia;

3.3) miejsce publiczne inne niż szklarnia;

3.4) inne, z dokładnym określeniem danego przypadku.

Dla każdego wariantu podanie, czy dane porażenie dotyczy jednego lub kilku z następujących elementów: rośliny do sadzenia; inne rośliny; lub produkty roślinne.

6.3. Rośliny żywicielskie na porażonym obszarze i obszarach sąsiednich. Podanie nazw systematycznych roślin żywicielskich na tym obszarze - zgodnie z pkt 6.4. Możliwe są dodatkowe informacje o gęstości występowania roślin żywicielskich na rzeczonym obszarze ze wzmianką o technikach uprawy, szczególnych cechach charakterystycznych siedlisk lub informacje o podejrzewanych produktach roślinnych wyprodukowanych na tym obszarze.

6.4. Porażone rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty. Podanie nazwy systematycznej porażonych roślin żywicielskich.

Możliwe jest podanie odmiany, a w przypadku produktów roślinnych - rodzaju towaru, stosownie do przypadku.

6.5. Wektory obecne na danym obszarze. W stosownych przypadkach wskazanie jednego z następujących wariantów:

a) nazwa systematyczna wektorów przynajmniej na poziomie rodzaju wymieniona w dyrektywie 2000/29/WE lub w środkach przyjętych na podstawie art. 16 ust. 3 tej dyrektywy; lub

b) w przypadku gdy lit. a) nie ma zastosowania, nazwa systematyczna zatwierdzona przez organizację międzynarodową oraz nazwa tej organizacji; lub

c) w przypadku gdy lit. a) i b) nie mają zastosowania, podanie nazwy systematycznej z najbardziej wiarygodnego źródła informacji, z podaniem odniesienia do tego źródła.

Możliwe są dodatkowe informacje o gęstości występowania wektorów lub cechach charakterystycznych roślin istotnych w odniesieniu do wektorów.

6.6. Intensywność ogniska. Opis obecnego rozmiaru porażenia, objawów oraz spowodowanych szkód, a w stosowanych przypadkach włączenie także prognoz, jak tylko takie informacje będą dostępne.

6.7. Źródło ogniska. Stosownie do przypadku - wskazanie potwierdzonej drogi wprowadzenia szkodliwego organizmu do obszaru lub podejrzanej drogi, jeśli potwierdzenia jeszcze nie dokonano. W miarę możliwości załączenie informacji dotyczących potwierdzonego lub przypuszczalnego pochodzenia organizmu szkodliwego.

7. Urzędowe środki fitosanitarne.

7.1. Przyjęcie urzędowych środków fitosanitarnych. Wskazanie jednego z następujących wariantów - z dodaniem uwag wyjaśniających:

1) wprowadzono urzędowe środki fitosanitarne polegające na metodach chemicznych, biologicznych lub fizycznych;

2) wprowadzono urzędowe środki fitosanitarne inne niż środki polegające na metodach chemicznych, biologicznych lub fizycznych;

3) urzędowe środki fitosanitarne zostaną wprowadzone;

4) trwa proces decyzyjny dotyczący wprowadzenia urzędowych środków fitosanitarnych;

5) nie wprowadzono żadnych urzędowych środków fitosanitarnych. Jeśli ustanowiono strefę wydzieloną, podanie w przypadku wariantów 1), 2) i 3), czy środki te wprowadzono w tej strefie czy poza nią. W przypadku wariantu 5) podanie przyczyny niewprowadzenia urzędowych środków fitosanitarnych.

7.2. Data przyjęcia urzędowych środków fitosanitarnych. W przypadku środków tymczasowych - podanie ich przewidywanego trwania.

7.3. Określenie obszaru objętego urzędowymi środkami fitosanitarnymi. Podanie metody wykorzystanej do określenia obszaru objętego urzędowymi środkami fitosanitarnymi. Jeśli przeprowadzono badania - wyniki tych badań.

7.4. Cele urzędowych środków fitosanitarnych. Wskazanie jednego z następujących wariantów:

1) zwalczenie;

2) powstrzymanie rozprzestrzeniania się, w przypadku gdy zwalczenie nie jest możliwe.

7.5. Środki mające wpływ na przepływ towarów. Wskazanie jednego z następujących wariantów:

1) środki dotykają przywozu towarów do Unii lub ich przepływu w Unii;

2) środki nie dotykają przywozu towarów do Unii lub ich przepływu w Unii. W przypadku wariantu 1) - opis środków.

7.6. Szczególne badania. Jeśli prowadzone badania stanowią część urzędowych środków fitosanitarnych, podanie ich metodyki, długości i zakresu.

8. Analiza/ocena zagrożenia organizmem szkodliwym. Wskazanie następujących opcji:

1) analiza zagrożenia organizmem szkodliwym nie jest wymagana (organizm szkodliwy jest wymieniony w załączniku I lub II do dyrektywy 2000/29/WE lub jest objęty środkami przyjętymi na mocy art. 16 ust. 3 tej dyrektywy);

2) analiza zagrożenia organizmem szkodliwym lub wstępna analiza zagrożenia organizmem szkodliwym jest w trakcie opracowywania;

3) istnieje wstępna analiza zagrożenia organizmem szkodliwym;

4) istnieje analiza zagrożenia organizmem szkodliwym. W przypadku wariantów 3) i 4) - opis głównych ustaleń oraz załączenie odpowiedniej analizy zagrożenia organizmem szkodliwym lub podanie źródła, gdzie można tę analizę znaleźć.

9. Łącza do istotnych stron internetowych lub innych źródeł informacji.

10. Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji z prośbą o przedłożenie Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin informacji dotyczących jednego lub kilku elementów ujętych w pkt 1.1, 1.3, 3.1, 4.1- 4.4, 5.1-5.6, 6.1-6.7, 7.1-7.6 oraz 8.

1 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.