Decyzja wykonawcza 2013/67/UE zmieniająca decyzję 2004/416/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Brazylii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.31.75

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 29 stycznia 2013 r.
zmieniająca decyzję 2004/416/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Brazylii

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 339)

(2013/67/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 31 stycznia 2013 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2004/416/WE(2) ustanawia tymczasowe środki nadzwyczajne w celu zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed wprowadzaniem organizmów szkodliwych, w szczególności Guignardia citricarpa Kiely i Xanthomonas campestris w odniesieniu do owoców Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybryd, pochodzących z Brazylii.

(2) Z dostępnych informacji wynika, że tymczasowe środki nadzwyczajne w odniesieniu do Xanthomonas campestris nie są konieczne.

(3) W świetle zmian, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat, należy zapewnić dalsze stosowanie pozostałych środków.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/416/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2004/416/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"Decyzja Komisji 2004/416/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Brazylii";

2)
art. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od pkt 16.4 sekcji I części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE, owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy (zwane dalej owocami cytrusowymi), pochodzące z Brazylii, mogą być wprowadzane na terytorium Unii wyłącznie, jeśli spełniają wymagania określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Nie naruszając przepisów dyrektywy Komisji 94/3/WE(*), każde państwo członkowskie przywożące owoce cytrusowe pochodzące z Brazylii przedstawia, najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku, Komisji i innym państwom członkowskim szczegółowe sprawozdanie techniczne z wyników kontroli zdrowia roślin przeprowadzanych na tych owocach zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE między dniem 1 maja a 30 listopada tego roku.

Artykuł 3

Między dniem 1 maja a 30 listopada każdego roku Komisja nieustannie śledzi rozwój sytuacji. W przypadku gdy okaże się, że środki nadzwyczajne są niewystarczające, by zapobiec wprowadzaniu Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy wywołujące choroby Citrus) lub że nie były one przestrzegane, Komisja podejmuje bardziej rygorystyczne lub alternatywne środki w ramach procedury określonej w art. 16 ust. 3 dyrektywy 2000/29/WE.

______

(*) Dz.U. L 32 z 5.2.1994, s. 37.";

3)
w art. 5 słowa "najpóźniej do [...] 2008 r." zastępuje się słowami "każdego roku";
4)
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
a)
wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców wymienionych w pkt 16.1, 16.2, 16.3 i 16.5 sekcji I części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE, stosuje się poniższe wymagania:";

b)
skreśla się pkt 1.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2) Dz.U. L 151 z 30.4.2004, s. 61.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.