Decyzja wykonawcza 2013/643/UE ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach planów szczepień... - OpenLEX

Decyzja wykonawcza 2013/643/UE ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach planów szczepień interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Hiszpanii w 2007 i 2008 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.301.3

Akt indywidualny
Wersja od: 12 listopada 2013 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 7 listopada 2013 r.
ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach planów szczepień interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Hiszpanii w 2007 i 2008 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7281)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2013/643/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 12 listopada 2013 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii 1 , w szczególności jej art. 3 ust. 3 i 4 oraz art. 3 ust. 6 tiret drugie,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 2 (zwane dalej "rozporządzeniem finansowym"), w szczególności jego art. 84,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 84 rozporządzenia finansowego oraz art. 94 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 3 (zwanego dalej "zasadami stosowania") zaciągnięcie zobowiązań na wydatki z budżetu Unii musi być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania określającą zasadnicze elementy działania powodującego wydatek i przyjętą przez instytucję lub przez organy, którym instytucja ta przekazała uprawnienia.

(2) W decyzji 2009/470/WE określono procedury regulujące wkład finansowy Unii przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Aby przyczynić się do jak najszybszego zwalczenia choroby niebieskiego języka, Unia powinna wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowalne poniesione przez państwa członkowskie. W art. 3 ust. 6 tiret drugie wspomnianej decyzji ustanowiono zasady dotyczące wartości procentowej, którą należy zastosować do kosztów poniesionych przez państwa członkowskie.

(3) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 4 ustanowiono zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG. W art. 3 tego rozporządzenia ustanowiono zasady dotyczące wydatków kwalifikujących się do wsparcia finansowego Unii.

(4) Decyzją Komisji 2008/655/WE 5 przyznano wkład finansowy Unii przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2007 i 2008 r.

(5) W dniu 14 kwietnia 2009 r. Hiszpania złożyła oficjalny wniosek o zwrot, jak określono w art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. Uwagi Komisji, sposób obliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Hiszpanii pismami z dnia 26 grudnia 2012 r. i z dnia 9 lipca 2013 r. Zgodę władz hiszpańskich otrzymano w dniu 4 września 2013 r.

(6) Wypłatę wkładu finansowego Unii należy uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(7) Władze Hiszpanii całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 4 decyzji 2009/470/WE i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(8) W związku z powyższym należy teraz ustalić, zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2008/655/WE, całkowitą kwotę wsparcia finansowego Unii przeznaczonego na wydatki kwalifikowalne poniesione w związku ze zwalczaniem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2007 i 2008 r.

(9) Wypłacono już pierwszą transzę w wysokości 8.000.000,00 EUR, drugą transzę w wysokości 17.000.000,00 EUR i trzecią transzę w wysokości 15.000.000,00 EUR.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wkład finansowy Unii przeznaczony na wydatki związane ze zwalczaniem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2007 i 2008 r. ustala się na 41.158.940,11 EUR. Stanowi on decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 84 rozporządzenia finansowego.

Artykuł  2

Biorąc pod uwagę, że całkowity wkład Unii wynosi 41.158.940,11 EUR, do zapłaty pozostaje saldo wkładu finansowego w wysokości 1.158.940,11 EUR.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji

1 Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.
2 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
3 Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.
5 Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 66.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.