Decyzja wykonawcza 2011/820/UE zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed upływem którego państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z państw trzecich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.327.66

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2011 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 7 grudnia 2011 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed upływem którego państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8929)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/820/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 grudnia 2011 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków(1), w szczególności jej art. 21 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2002/56/WE przewiduje, że z mocą od określonych terminów, państwa członkowskie nie mogą określać dla własnych potrzeb równoważności sadzeniaków ziemniaka zebranych w państwach trzecich z sadzeniakami ziemniaka zebranymi w Unii i spełniającymi wymogi tej dyrektywy.

(2) Ponieważ jednak działania w celu ustanowienia równoważności unijnej dla sadzeniaków ziemniaka ze wszystkich zainteresowanych państw trzecich nie zostały zakończone, dyrektywa 2002/56/WE zezwoliła państwom członkowskim na przedłużenie do dnia 31 marca 2011 r. okresu ważności decyzji w sprawie równoważności, które zostały już przyjęte dla sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych państw trzecich nieobjętych równoważnością unijną. Data ta została wybrana poprzez odniesienie do końca okresu wprowadzania do obrotu sadzeniaków ziemniaka.

(3) Ponieważ wspomniane działania nadal nie zostały zakończone, a nowy sezon handlowy rozpocznie się pod koniec 2011 r., niezbędne jest upoważnienie państw członkowskich do przedłużenia okresu ważności krajowych decyzji dotyczących równoważności.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/56/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W art. 21 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2002/56/WE datę "31 marca 2011 r." zastępuje się datą "31 marca 2014 r.".

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.