Decyzja wykonawcza 2011/754/UE w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.310.17

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2011 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8289)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/754/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 listopada 2011 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności(1), w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 30 maja 2002 r. zawarto umowę między krajowymi biurami ubezpieczeniowymi państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw stowarzyszonych, zwaną dalej "umową". Na mocy tej umowy wszystkie krajowe biura ubezpieczeniowe zagwarantowały zaspakajanie roszczeń zgodnie z przepisami prawa krajowego w sprawie ubezpieczenia obowiązkowego, w odniesieniu do wypadków, do których doszło na ich terytorium, spowodowanych ruchem pojazdów użytkowanych zwykle na terytorium innego państwa członkowskiego lub na terytorium Republiki Czeskiej, Chorwacji, Cypru, Węgier, Islandii, Norwegii, Słowacji, Słowenii i Szwajcarii, niezależnie od tego, czy takie pojazdy są ubezpieczone.

(2) Zgodnie z decyzją Komisji 2003/564/WE z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych(2) od dnia 1 sierpnia 2003 r. państwa członkowskie miały zaprzestać kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do pojazdów użytkowanych zwykle na terytorium innego państwa członkowskiego lub na terytorium Republiki Czeskiej, Chorwacji, Cypru, Węgier, Islandii, Norwegii, Słowacji, Słowenii i Szwajcarii.

(3) W wyniku przyjęcia uzupełnienia nr 1 zakres umowy poszerzono na biura ubezpieczeniowe Estonii, Łotwy, Litwy, Malty i Polski. Zgodnie z decyzją Komisji 2004/332/WE z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych(3) od dnia 30 kwietnia 2004 r. państwa członkowskie miały zaprzestać kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do pojazdów użytkowanych zwykle na terytorium Estonii, Łotwy, Litwy, Malty i Polski.

(4) W wyniku przyjęcia uzupełnienia nr 2 zakres umowy poszerzono na biuro ubezpieczeniowe Andory. Zgodnie z decyzją Komisji 2005/849/WE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych(4) od dnia 1 stycznia 2006 r. państwa członkowskie miały zaprzestać kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do pojazdów użytkowanych zwykle na terytorium Andory.

(5) W wyniku przyjęcia uzupełnienia nr 3 zakres umowy poszerzono na biura ubezpieczeniowe Bułgarii i Rumunii. Zgodnie z decyzją Komisji 2007/482/WE z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych(5) od dnia 1 sierpnia 2007 r. państwa członkowskie miały zaprzestać kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do pojazdów użytkowanych zwykle na terytorium Bułgarii i Rumunii. W dniu 29 maja 2008 r. krajowe biura ubezpieczeniowe dokonały konsolidacji umowy, włączając do niej treść uzupełnień nr 1-3.

(6) W dniu 26 maja 2011 r. krajowe biura ubezpieczeniowe państw członkowskich, a także biura Andory, Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii podpisały uzupełnienie nr 1 do skonsolidowanej umowy, na mocy którego zakres umowy rozszerzono o krajowe biuro ubezpieczeniowe Serbii. W uzupełnieniu tym zawarto praktyczne ustalenia dotyczące zniesienia kontroli ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów użytkowanych zwykle na terytorium Serbii i podlegających postanowieniom umowy.

(7) Spełnione są zatem wszystkie warunki konieczne do zniesienia kontroli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów użytkowanych zwykle na terytorium Serbii zgodnie z dyrektywą 2009/103/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Od dnia 1 stycznia 2012 r. państwa członkowskie zaprzestają kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do pojazdów użytkowanych zwykle na terytorium Serbii, podlegających postanowieniom uzupełnienia nr 1 do skonsolidowanej umowy między krajowymi biurami ubezpieczeniowymi państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw stowarzyszonych.

Artykuł  2

Państwa członkowskie informują niezwłocznie Komisję o środkach podjętych w celu stosowania niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

Michel BARNIER

Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11.

(2) Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 23.

(3) Dz.U. L 105 z 14.4.2004, s. 39.

(4) Dz.U. L 315 z 1.12.2005, s. 16.

(5) Dz.U. L 180 z 10.7.2007, s. 42.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.