Decyzja wykonawcza 2011/272/UE w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2010

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.119.70

Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 2011 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2010

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2958)

(2011/272/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 maja 2011 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(1), w szczególności jego art. 30 i 32,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przekazanych przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia oraz ze świadectwem kompletności, dokładności i prawdziwości przekazanych ksiąg oraz ze sprawozdaniami jednostek certyfikujących, rozlicza rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 6 wymienionego rozporządzenia.

(2) Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW(2) wydatkami uwzględnianymi w odniesieniu do roku budżetowego 2010 są wydatki dokonane przez państwa członkowskie między dniem 16 października 2009 r. a dniem 15 października 2010 r.

(3) Artykuł 10 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW(3) stanowi, że kwota, która na mocy decyzji w sprawie rozliczenia rachunków, o której mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy wymienionego rozporządzenia, jest możliwa do odzyskania od każdego państwa członkowskiego lub jest wpłacana na rzecz każdego państwa członkowskiego, ustalana jest poprzez potrącanie płatności miesięcznych w danym roku budżetowym tj. w roku 2010, z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z ust. 1. Komisja potrąca tę kwotę od płatności miesięcznej odnoszącej się do wydatku poniesionego w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym podejmowana jest decyzja w sprawie rozliczenia rachunków, bądź ją do niej dodaje.

(4) Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie przed dniem 31 marca 2011 r. o wynikach tej weryfikacji oraz o niezbędnych poprawkach.

(5) Roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych w przypadku niektórych agencji płatniczych. Kwoty rozliczone przez państwo członkowskie oraz kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz państwa członkowskiego są wymienione w załączniku I.

(6) Informacje przekazane przez niektóre inne agencje płatnicze wymagają przeprowadzenia dodatkowego postępowania, a ich rachunki nie mogą zostać rozliczone niniejszą decyzją. W załączniku II wymienione są agencje płatnicze, których to dotyczy.

(7) Na mocy art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/2006 wszelkie przekroczenia terminów w sierpniu, wrześniu oraz październiku są brane pod uwagę w decyzji w sprawie rozliczenia rachunków. Część wydatków zadeklarowanych przez niektóre państwa członkowskie w tych miesiącach w roku 2010 została dokonana po przekroczeniu obowiązujących terminów. Niniejsza decyzja powinna zatem ustanowić odpowiednie redukcje.

(8) Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 i art. 9 rozporządzenia (WE) nr 883/2006 Komisja dokonała już redukcji lub zawieszenia szeregu płatności miesięcznych, uwzględniając wydatki w roku budżetowym 2010. W celu uniknięcia jakiegokolwiek przedwczesnego bądź jedynie chwilowego zwrotu przedmiotowych kwot, nie powinny one zostać uznane w niniejszej decyzji i powinny być dalej rozpatrywane w ramach procedury kontroli zgodności rozliczeń zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

(9) Zgodnie z art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 50 % konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi państwo członkowskie, którego to dotyczy, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło w terminie czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego lub w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi. Artykuł 32 ust. 3 wymienionego rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do przesłania Komisji razem z rocznym sprawozdaniem finansowym skróconego zestawienia procedur odzyskania wszczętych w wyniku nieprawidłowości. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które podlegają zwrotowi, są określone w rozporządzeniu (WE) nr 885/2006. W załączniku III do wymienionego rozporządzenia przedstawione są tabele, które państwa członkowskie muszą dostarczyć w 2011 r. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych wynikających z nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż odpowiednio cztery lata lub osiem lat. Decyzja ta pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie zgodności na mocy art. 32 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

(10) Zgodnie z art. 32 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 państwa członkowskie mogą zdecydować o niekontynuowaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego bądź w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych wynikających z nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu Wspólnoty. W skróconym zestawieniu, o którym mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, przedstawiono kwoty, w odniesieniu do których państwa członkowskie podjęły decyzję o niekontynuowaniu odzyskiwania, oraz powody tej decyzji. Kwoty te nie są ponoszone przez państwa członkowskie, których to dotyczy, lecz zostają w związku z powyższym pokryte z budżetu Wspólnoty. Decyzja ta pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie zgodności na mocy art. 32 ust. 8 wspomnianego rozporządzenia.

(11) Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja nie ma wpływu na późniejsze decyzje Komisji wykluczające z finansowania unijnego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich, z wyjątkiem agencji płatniczych określonych w art. 2, dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) w odniesieniu do roku budżetowego 2010.

Kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego, wraz z kwotami wynikającymi z zastosowania art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, są określone w załączniku I.

W odniesieniu do roku budżetowego 2010 rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków finansowanych przez (EFRG), określonych w załączniku II, są wyłączone z niniejszej decyzji i będą przedmiotem przyszłej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji
Dacian CIOLOȘ
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1.

(3) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 90.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH

ROK BUDŻETOWY 2010

Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz

PC2010 - Wydatki / dochody przeznaczone na określony cel agencji płatniczych, których rachunki sąSuma a + bRedukcje i zawieszenia za cały rok budżetowy(1)Redukcje zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005Suma po uwzględnieniu redukcji i zawieszeńPłatności dokonywane na rzecz państwa członkowskiego za dany rok budżetowyKwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego(2)
rozliczonewyłączone
= wydatki / dochody przeznaczone na określony cel zadeklarowane w deklaracji rocznej= suma wydatków / dochodów przeznaczonych na określony cel w deklaracjach miesięcznych
abc = a + bdef = c + d + egh = f - g
BEEUR647 022 004,470,00647 022 004,470,00- 4 071 365,25642 950 639,22647 080 216,45- 4 129 577,23
BGEUR286 087 489,120,00286 087 489,120,000,00286 087 489,12286 153 300,39- 65 811,27
CZEUR590 768 895,810,00590 768 895,81- 11 170,270,00590 757 725,54590 956 536,34- 198 810,80
DKDKK0,000,000,000,00- 76 071,13- 76 071,130,00- 76 071,13
DKEUR977 146 407,690,00977 146 407,69- 898,560,00977 145 509,13977 145 838,81- 329,68
DEEUR5 368 597 376,44204 807 708,315 573 405 084,75- 7 108 483,29- 777 055,165 565 519 546,305 565 435 172,8784 373,43
EEEUR66 476 461,470,0066 476 461,47- 10 003,080,0066 466 458,3966 476 119,07- 9 660,68
IEEUR1 294 105 534,430,001 294 105 534,43- 95 332,91- 198 768,341 293 811 433,181 293 308 382,76503 050,42
ELEUR0,002 351 084 629,502 351 084 629,500,000,002 351 084 629,502 351 084 629,500,00
ESEUR5 933 089 314,480,005 933 089 314,48- 6 576 269,81- 2 741 048,705 923 771 995,975 924 971 356,89- 1 199 360,92
FREUR8 676 912 625,490,008 676 912 625,49- 6 239 003,81- 3 773 500,038 666 900 121,658 671 911 995,44- 5 011 873,79
ITEUR4 789 319 204,54109 253 680,014 898 572 884,55- 7 643 605,11- 15 478 497,774 875 450 781,674 828 577 843,5346 872 938,14
CYEUR42 357 645,200,0042 357 645,20- 24 368,210,0042 333 276,9942 334 173,44- 896,45
LVEUR99 301 864,250,0099 301 864,250,000,0099 301 864,2599 322 634,85- 20 770,60
LTLTL0,000,000,000,00- 49,20- 49,200,00- 49,20
LTEUR260 362 763,000,00260 362 763,000,000,00260 362 763,00260 362 768,91- 5,91
LUEUR34 261 821,410,0034 261 821,41- 1 827,40- 2 520,3334 257 473,6834 083 680,99173 792,69
HUEUR929 050 557,470,00929 050 557,47- 21 609,300,00929 028 948,17929 453 768,54- 424 820,37
MTEUR4 151 442,450,004 151 442,450,000,004 151 442,454 151 442,46- 0,01
NLEUR0,00894 473 110,44894 473 110,440,000,00894 473 110,44894 473 110,440,00
ATEUR720 495 998,160,00720 495 998,160,00- 17 473,39720 478 524,77720 469 403,959 120,82
PLPLN0,000,000,000,00- 172 333,24- 172 333,240,00- 172 333,24
PLEUR1 893 899 000,450,001 893 899 000,4511 077 828,030,001 904 976 828,481 904 981 824,47- 4 995,99
PTEUR742 160 393,720,00742 160 393,72- 3 222 797,45- 613 270,88738 324 325,39737 421 400,45902 924,94
ROEUR664 139 035,580,00664 139 035,58- 3 839 715,120,00660 299 320,46663 811 604,58- 3 512 284,12
SIEUR91 430 983,170,0091 430 983,170,000,0091 430 983,1791 385 407,6545 575,52
SKEUR269 733 122,590,00269 733 122,590,000,00269 733 122,59269 732 365,22757,37
FIEUR593 762 064,550,00593 762 064,55- 11 361,66- 10 284,02593 740 418,87593 813 483,42- 73 064,55
SESEK0,000,000,000,00- 74 494,66- 74 494,660,00- 74 494,66
SEEUR724 189 835,450,00724 189 835,45- 44 111,340,00724 145 724,11724 028 340,59117 383,52
UKGBP0,000,000,000,00- 61 187,71- 61 187,710,00- 61 187,71
UKEUR3 163 533 813,440,003 163 533 813,44- 1 465 907,520,003 162 067 905,923 142 153 280,1219 914 625,80
PCWydatki(3)Dochody przeznaczone na określony cel(3)Fundusz cukrowniczyArtykuł 32 (= e)Suma (= h)
Wydatki(4)Dochody przeznaczone na określony cel(4)
05 07 01 06670105 02 16 0268036702
ijklmn = i + j + k + l + m
BEEUR- 58 211,980,000,000,00- 4 071 365,25- 4 129 577,23
BGEUR- 65 811,270,000,000,000,00- 65 811,27
CZEUR- 198 810,800,000,000,000,00- 198 810,80
DKDKK0,000,000,000,00- 76 071,13- 76 071,13
DKEUR- 329,680,000,000,000,00- 329,68
ijklmn = i + j + k + l + m
DEEUR861 428,590,000,000,00- 777 055,1684 373,43
EEEUR- 9 660,680,000,000,000,00- 9 660,68
IEEUR704 349,260,000,00- 2 530,50- 198 768,34503 050,42
ELEUR0,000,000,000,000,000,00
ESEUR1 541 687,780,000,000,00- 2 741 048,70- 1 199 360,92
FREUR- 1 238 373,760,000,000,00- 3 773 500,03- 5 011 873,79
ITEUR62 351 435,910,000,000,00- 15 478 497,7746 872 938,14
CYEUR- 896,450,000,000,000,00- 896,45
LVEUR- 19 819,69- 950,910,000,000,00- 20 770,60
LTLTL0,000,000,000,00- 49,20- 49,20
LTEUR- 5,910,000,000,000,00- 5,91
LUEUR176 313,020,000,000,00- 2 520,33173 792,69
HUEUR- 424 820,370,000,000,000,00- 424 820,37
MTEUR- 0,010,000,000,000,00- 0,01
NLEUR0,000,000,000,000,000,00
ATEUR26 594,210,000,000,00- 17 473,399 120,82
PLPLN0,000,000,000,00- 172 333,24- 172 333,24
PLEUR241 163,52- 246 159,510,000,000,00- 4 995,99
PTEUR1 516 195,820,000,000,00- 613 270,88902 924,94
ROEUR- 2 810 230,93- 702 053,190,000,000,00- 3 512 284,12
SIEUR45 575,520,000,000,000,0045 575,52
SKEUR757,370,000,000,000,00757,37
FIEUR6 412,80- 69 193,330,000,00- 10 284,02- 73 064,55
SESEK0,000,000,000,00-74 494,66-74 494,66
SEEUR117 383,520,000,000,000,00117 383,52
UKGBP0,000,000,000,00-61 187,71-61 187,71
UKEUR19 914 625,800,000,000,000,0019 914 625,80
(1) Dotyczy uwzględnionych w systemie płatniczym redukcji i zawieszeń, do których dodano w szczególności korekty wynikające z nieprzestrzegania terminów płatności ustalonych na sierpień, wrzesień oraz październik 2010 r.

(2) W celu obliczenia kwoty podlegającej zwrotowi przez państwo członkowskie lub płatnej na jego rzecz uwzględniono sumę z deklaracji rocznej - w przypadku wydatków rozliczonych (kol. a) lub sumę z deklaracji miesięcznych - w przypadku wydatków wyłączonych (kol. b).

Zastosowanie ma kurs wymiany określony w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2006.

(3) Jeśli część dotycząca dochodów przeznaczonych na określony cel jest na korzyść państwa członkowskiego, należy ją zadeklarować w pozycji 05 07 01 06.

(4) Jeśli część funduszu cukrowniczego dotycząca dochodów przeznaczonych na określony cel jest na korzyść państwa członkowskiego, należy ją zadeklarować w pozycji 05 02 16 02. Uwaga: Nomenklatura 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

ZAŁĄCZNIK  II

ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH ROK BUDŻETOWY 2010 - EFRG

Wykaz agencji płatniczych, których rachunki zostały wyłączone i które podlegają kolejnej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków
Państwo członkowskieAgencja płatnicza
NiemcyRheinland-Pfalz
GrecjaOPEKEPE
WłochyARBEA
NiderlandyDienst Regelingen

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.