Decyzja wykonawcza 2010/748/UE w sprawie zmiany decyzji 2007/441/WE upoważniającej Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.318.45

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2010 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany decyzji 2007/441/WE upoważniającej Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(2010/748/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 grudnia 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej(1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji dnia 18 lutego 2010 r. Włochy wniosły o upoważnienie do przedłużenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w celu dalszego ograniczania prawa do odliczania podatku VAT w związku z wydatkami na niektóre drogowe pojazdy silnikowe, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

(2) Pismem z dnia 13 lipca 2010 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Włochy. Pismem z dnia 15 lipca 2010 r. Komisja zawiadomiła Włochy, że posiada wszystkie informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku.

(3) Decyzją Rady 2007/441/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. upoważniającą Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej(2) upoważniono Włochy do ograniczenia do 40 % prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) od wydatków na drogowe pojazdy silnikowe, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Decyzja 2007/441/WE stanowi też, że korzystanie do celów prywatnych z pojazdów podlegających ograniczeniu prawa do odliczenia zgodnie z powyższą decyzją nie jest traktowane jako odpłatne świadczenie usług. Decyzja 2007/441/WE zawiera definicje pojazdów i wydatków objętych jej zakresem stosowania, a także wykaz pojazdów, które są jednoznacznie wyłączone z zakresu stosowania tej decyzji.

(4) Zgodnie z art. 6 decyzji 2007/441/WE Włochy przedstawiły Komisji sprawozdanie obejmujące pierwsze dwa lata stosowania decyzji, w tym przegląd ograniczenia procentowego. Informacje przekazane przez Włochy pokazują, że ograniczenie do 40 % prawa do odliczenia odpowiada rzeczywistości, jeśli chodzi o wykorzystanie przedmiotowych pojazdów do celów działalności gospodarczej i celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Należy zatem upoważnić Włochy do stosowania środka w kolejnym określonym przedziale czasowym, do dnia 31 grudnia 2013 r.

(5) W przypadku uznania przez Włochy za konieczne przedłużenia środka poza rok 2013, należy przedłożyć Komisji nowe sprawozdanie wraz z wnioskiem o przedłużenie, do dnia 1 kwietnia 2013 r.

(6) Dnia 29 października 2004 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej. Ustanowiony niniejszą decyzją środek stanowiący odstępstwo powinien wygasnąć w dniu wejścia w życie dyrektywy zmieniającej, jeśli data ta będzie wcześniejsza niż data wygaśnięcia środka określona niniejszą decyzją.

(7) Odstępstwo nie ma wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z podatku od wartości dodanej.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/441/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2007/441/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Wniosek o przedłużenie środka określonego niniejszą decyzją przedkłada się Komisji do dnia 1 kwietnia 2013 r.

Do wniosku o przedłużenie tych środków załącza się sprawozdanie obejmujące przegląd stosowanego ograniczenia procentowego dotyczącego prawa do odliczenia VAT nakładanego na wydatki związane z pojazdami silnikowymi, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej.";

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Niniejsza decyzja traci moc z dniem wejścia w życie przepisów unijnych określających rodzaj wydatków związanych z pojazdami silnikowymi, w przypadku których odliczenie podatku od wartości dodanej podlega ograniczeniom, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2013 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2010 r.

W imieniu Rady
K. PEETERS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 33.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.