Decyzja wykonawcza 2010/688/UE upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.294.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2010 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY
z dnia 15 października 2010 r.
upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(2010/688/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 12 listopada 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE(1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 10 grudnia 2009 r., Włochy wystąpiły z wnioskiem o upoważnienie dotyczące środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w celu dalszego przyznawania niektórym podatnikom zwolnień z podatku od wartości dodanej (VAT). Z zastosowaniem tego środka podatnicy ci byliby w dalszym ciągu zwolnieni z niektórych lub wszystkich obowiązków wynikających z VAT, o których mowa w rozdziałach 2-6 tytułu XI dyrektywy 2006/112/WE.

(2) Pismem z dnia 11 stycznia 2010 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Włochy. Pismem z dnia 12 stycznia 2010 r. Komisja powiadomiła Włochy, że posiada wszystkie informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku.

(3) Na mocy tytułu XII dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie mogą stosować specjalny system dla małych przedsiębiorstw. Środek, który ma zostać przedłużony, stanowi odstępstwo od art. 285 tej dyrektywy w przypadku jego stosowania w odniesieniu do Włoch, jedynie w zakresie, w jakim pułap rocznych obrotów w ramach systemu jest wyższy od progu 5.000 EUR.

(4) Decyzją Rady 2008/737/WE z dnia 15 września 2008 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej(2) Włochy zostały upoważnione, w drodze odstępstwa, do przyznawania zwolnień z VAT podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają 30.000 EUR, do dnia 31 grudnia 2010 r. Ponieważ wyższy próg wynikał z ograniczenia obowiązków w zakresie podatku VAT w odniesieniu do najmniejszych przedsiębiorstw, chociaż ci ostatni mają wciąż prawo korzystać z systemu VAT na zasadach ogólnych zgodnie z art. 290 dyrektywy 2006/112/WE, Włochy powinny zostać upoważnione do dalszego stosowania środka przez ograniczony okres czasu.

(5) W swym wniosku z dnia 29 października 2004 r. dotyczącym dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG celem uproszczenia zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej Komisja uwzględniła przepisy umożliwiające państwom członkowskim ustalenie górnego progu rocznych obrotów w ramach systemu zwolnienia z VAT na 100.000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej, z możliwością corocznej aktualizacji tej kwoty. Przedstawiony przez Włochy wniosek o przedłużenie jest zgodny z wnioskiem Komisji.

(6) Według informacji przedstawionych przez Włochy środek doprowadził do szacunkowego obniżenia wpływów z podatków pobieranych na końcowym etapie konsumpcji o mniej niż 0,2 %.

(7) Odstępstwo nie ma wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W ramach odstępstwa od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Włochy do przyznania zwolnienia z VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 30.000 EUR.

Włochy mogą podnieść ten pułap w celu utrzymania wartości realnej zwolnienia.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej doręczenia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie dyrektywy zmieniającej kwotę pułapu rocznego obrotu, poniżej którego podatnicy mogą być zwolnieni z podatku VAT, lub do dnia 31 grudnia 2013 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 15 października 2010 r.

W imieniu Rady
E. SCHOUPPE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 249 z 18.9.2008, s. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.