Decyzja Rady z dnia 6 maja 2020 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.152I.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 maja 2020 r.

DECYZJA RADY
z dnia 6 maja 2020 r.
dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

(2020/C 152 I/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 maja 2020 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 1 , w szczególności jego art. 44,

a także mając na uwadze, co następuje:

- budżet ogólny Unii na rok budżetowy 2020 został ostatecznie przyjęty w dniu 27 listopada 2019 r. 2 ,

- w dniu 15 kwietnia 2020 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2020,

- sytuacja związana z Covid-19, w tym niedawne środki wymagające dodatkowego finansowania budżetu, wywiera coraz większa presję na finanse państw członkowskich. Szybkie przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 3/2020, ujmującego nadwyżkę z roku budżetowego 2019 w budżecie na rok 2020, jest zatem konieczne w celu uwzględnienia tego dochodu na jak najwcześniejszym etapie do celów pozycji dotyczących zasobów własnych. W związku z tym uzasadnione jest skrócenie - zgodnie z art. 3 ust. 3 regulaminu wewnętrznego Rady - ośmiotygodniowego okresu odnoszącego się do informowania parlamentów narodowych ustanowionego w art. 4 protokołu nr 1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 zostało przyjęte w dniu 6 maja 2020 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2020 r.
W imieniu Rady
G. GRLIĆ RADMAN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 57 z 27.2.2020, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.