Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Joëlle Elvinger na członka Trybunału Obrachunkowego (C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.232.73

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.

Powołanie Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

P9_TA(2019)0061

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Joëlle Elvinger na członka Trybunału Obrachunkowego (C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

(Konsultacja)

(2021/C 232/16)

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2021 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0122/2019),

- uwzględniając art. 129 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0030/2019),

A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej dokonała oceny kwalifikacji kandydatki, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2019 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do wysłuchania kandydatki zgłoszonej przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Joëlle Elvinger na członka Trybunału Obrachunkowego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli państw członkowskich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.