Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie składu liczbowego komisji stałych (2016/3040(RSO)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.242.44

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

Skład liczbowy komisji stałych

P8_TA(2017)0001

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie składu liczbowego komisji stałych (2016/3040(RSO))

(2018/C 242/07)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2018 r.)

Parlament Europejski,

-
uwzględniając projekt decyzji Konferencji Przewodniczących,
-
uwzględniając swoją decyzję z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień komisji stałych 1 ,
-
uwzględniając art. 196 Regulaminu,
1.
podejmuje decyzję o następującym składzie liczbowym komisji stałych i podkomisji:
I.
Komisja Spraw Zagranicznych: 73 członków,
II.
Komisja Rozwoju: 28 członków,
III.
Komisja Handlu Międzynarodowego: 41 członków,
IV.
Komisja Budżetowa: 41 członków,
V.
Komisja Kontroli Budżetowej: 30 członków,
VI.
Komisja Gospodarcza i Monetarna: 61 członków,
VII.
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: 55 członków,
VIII.
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności: 69 członków,
IX.
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii: 67 członków,
X.
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 40 członków,
XI.
Komisja Transportu i Turystyki: 49 członków,
XII.
Komisja Rozwoju Regionalnego: 43 członków,
XIII.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 46 członków,
XIV.
Komisja Rybołówstwa: 27 członków,
XV.
Komisja Kultury i Edukacji: 31 członków,
XVI.
Komisja Prawna: 25 członków,
XVII.
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych: 60 członków,
XVIII.
Komisja Spraw Konstytucyjnych: 25 członków,
XIX.
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia: 37 członków,
XX.
Komisja Petycji: 36 członków, Podkomisja Praw Człowieka: 30 członków, Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony: 30 członków;
2.
postanawia, odnosząc się do projektu decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 12 stycznia 2017 r. dotyczącej składu prezydiów komisji, że prezydia komisji mogą składać się z co najwyżej czterech wiceprzewodniczących;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Radzie i Komisji.
1 Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 160.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.