Dz.U.UE.C.2018.458.225

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Tony'ego Jamesa Murphy'ego na członka Trybunału Obrachunkowego (C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

(Konsultacja)

P8_TA(2018)0008

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy

(2018/C 458/14)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2018 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0402/2017),
- uwzględniając art. 121 Regulaminu,
- uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0002/2018),
A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
B. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;
1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Tony'ego Jamesa Murphy'ego na członka Trybunału Obrachunkowego;
2. wzywa państwa członkowskie do zwrócenia uwagi, a w miarę możliwości korzystania z modelu otwartego konkursu stosowanego przez Irlandię przy selekcjonowaniu ich kandydatów;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.