Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.458.76

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: ustanowienie rejestru Unii

P8_TA(2018)0012

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii (D054274-02 - 2017/3013(RPS))

(2018/C 458/09)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2018 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii (D054274-02),
- uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE, w szczególności jej art. 12 i 19 1 ,
- uwzględniając opinię wydaną dnia 30 listopada 2017 r. przez komitet, o którym mowa w art. 23 ust. 1 wspomnianej dyrektywy,
- uwzględniając pismo Komisji z dnia 5 grudnia 2017 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,
- uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 11 stycznia 2018 r. skierowane do przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Komisji,
- uwzględniając art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 2 ,
- uwzględniając zalecenie w sprawie decyzji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,
- uwzględniając art. 106 ust. 4 lit. d) i art. 105 ust. 6 Regulaminu,
- uwzględniając brak sprzeciwów zgłoszonych w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął w dniu 17 stycznia 2018 r.,
A. mając na uwadze, że w celu zachowania integralności środowiskowej unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) operatorom statków powietrznych i inni operatorom biorącym udział w EU ETS nie wolno wykorzystywać uprawnień wydanych przez państwo członkowskie, w stosunku do którego zobowiązania dla operatorów statków powietrznych i innych operatorów upływają, i w związku z tym należy wprowadzić niezbędne środki ochronne;
B. mając na uwadze, że art. 19 dyrektywy 2003/87/WE upoważnia Komisję do przyjęcia środków odnoszących się do standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą;
C. mając na uwadze, że w dniu 8 grudnia 2017 r. Komisja formalnie przedłożyła Parlamentowi projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii (projekt środków dotyczących procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą), co rozpoczęło trzymiesięczny okres kontroli, podczas którego Parlament może wnieść sprzeciw wobec projektu aktu;
D. mając na uwadze, że środki ochronne ujęte w projekcie środków dotyczących procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą powinny wejść w życie w trybie pilnym, aby mogły stać się skuteczne, dzięki czemu uprawnienia do emisji będą mogły być przyznawane nieodpłatnie, w zamian za międzynarodowe jednostki emisji, lub sprzedawane na aukcjach w roku 2018; mając również na uwadze, że pełne wykorzystanie przez Parlament trzymiesięcznego okresu kontroli zostawiłoby zbyt mało czasu, by środki ochronne ujęte w projekcie środków dotyczących procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą mogły wejść w życie przed przyznaniem uprawnień na rok 2018;
1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji;
2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i tytułem informacji Radzie.
1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
2 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.