Decyzja nr H12 z dnia 19 października 2021 r. dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.93.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2022 r.

DECYZJA nr H12
z dnia 19 października 2021 r.
dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią)
(2022/C 93/06)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO,

uwzględniając art. 72 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 1 , zgodnie z którym Komisja Administracyjna odpowiada za rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych lub spraw dotyczących wykładni, wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2 ,

uwzględniając art. 90 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 dotyczący przeliczania walut,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wiele przepisów, takich jak np. art. 5 lit. a), art. 21 ust. 1, art. 29, 34, 52, art. 62 ust. 3, art. 65 ust. 6 i 7, art. 68 ust. 2 oraz art. 84 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, a także art. 25 ust. 4 i 5, art. 26 ust. 7, art. 54 ust. 2, art. 70, 72, 73, 78 oraz 80 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 dotyczy sytuacji, w których do celów wypłaty, ustalenia wysokości lub ponownego ustalenia wysokości świadczenia lub składki, do celów zwrotu lub do celów wyrównywania należności i procedury odzyskiwania wierzytelności musi zostać ustalony kurs wymiany.

(2) Art. 90 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 upoważnia Komisję Administracyjną do określenia daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany przy wyliczaniu określonych świadczeń lub składek.

(3) Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE 3  przypomina, że państwa członkowskie muszą wprowadzić odpowiednie środki w celu uwzględnienia możliwych wahań kursów walut wynikających ze stosowania rozporządzenia podstawowego lub rozporządzeń wykonawczych. Środki te są zgodne z celem odpowiednich przepisów rozporządzenia podstawowego lub rozporządzenia wykonawczego określonych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.

działając zgodnie z warunkami określonymi w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.
Do celów niniejszej decyzji kurs wymiany oznacza dzienny kurs wymiany publikowany przez Europejski Bank Centralny.
2.
O ile nie określono inaczej w niniejszej decyzji, przez kurs wymiany rozumie się kurs opublikowany w dniu, w którym wykonuje się daną operację.
3.
Instytucja państwa członkowskiego, która do celów ustalenia uprawnienia i pierwszego ustalenia wysokości świadczenia musi przeliczyć daną kwotę, stosuje:
a)
w przypadku gdy zgodnie z przepisami krajowymi lub rozporządzeniem (WE) nr 883/2004, instytucja bierze pod uwagę kwoty np. zarobków lub świadczeń w pewnym okresie przed datą, dla której zostało wyliczone świadczenie - kurs wymiany opublikowany ostatniego dnia tego okresu;
b)
w przypadku gdy zgodnie z przepisami krajowymi lub rozporządzeniem (WE) nr 883/2004, do celów ustalenia wysokości świadczenia instytucja bierze pod uwagę jedną kwotę - kurs wymiany opublikowany pierwszego dnia miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym przepis musi być zastosowany.
4.
Ustęp 3 stosuje się odpowiednio, gdy instytucja państwa członkowskiego musi przeliczyć kwotę w celu ponownego ustalenia wysokości świadczenia w związku ze zmianą stanu faktycznego lub sytuacji prawnej osoby zainteresowanej.
5.
Instytucja wypłacająca świadczenie, które jest regularnie waloryzowane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, w przypadku gdy kwoty w innych walutach mają wpływ na to świadczenie, przy ponownym ustalaniu jego wysokości stosuje kurs wymiany opublikowany w pierwszym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego waloryzacja przysługuje, chyba że przepisy krajowe stanowią inaczej.
6.
Do celów art. 90 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 data, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany stosowanego względem dwóch walut, to:
a)
w przypadku wniosku o wyrównywanie z zaległych/bieżących płatności, dzień roboczy bezpośrednio poprzedzający dzień, w którym wnioskodawca przesłał ostateczny wniosek o wyrównanie z zaległych/bieżących płatności lub
b)
w przypadku wniosku o odzyskanie należności, dzień roboczy bezpośrednio poprzedzający dzień, w którym strona występująca przesłała pierwszy wniosek o odzyskanie należności.

Do celów niniejszego punktu dzień roboczy oznacza dzień roboczy Europejskiego Banku Centralnego, w którym publikuje on dzienny referencyjny kurs wymiany walut.

7.
Do celów stosowania art. 65 ust. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz art. 70 rozporządzenia (WE) nr 987/2009, przy dokonywaniu porównania między kwotą rzeczywiście wypłaconą przez instytucję miejsca zamieszkania a maksymalną kwotą zwrotu, o której mowa w trzecim zdaniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (kwota świadczenia, do którego dana osoba byłaby uprawniona zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, któremu ostatnio podlegała, gdyby zarejestrowała się w służbach zatrudnienia tego państwa członkowskiego) datą, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, jest pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, w którym zakończył się okres, którego dotyczył zwrot.
8.
Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia jej publikacji.
9.
Niniejsza decyzja zastępuje decyzję nr H3 z dnia 15 października 2009 r. 4
Przewodnicząca Komisji Administracyjnej
Greta Metka BARBO SKERBINC
1 Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1..
2 Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1..
3 Sprawa C-473/18, ECLI:EU:C:2019:662
4 Decyzja nr H3 z dnia 15 października 2009 r. dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 56), zmieniona decyzją nr H7 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeglądu decyzji nr H3 dotyczącej daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (Dz.U. C 52 z 11.2.2016, s. 13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.