Decyzja nr 299 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego - podziemnych zasobów naturalnych - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-6 "Pelowo" położonym w obwodzie Plewen.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.236.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 września 2010 r.

DECYZJA NR 299

z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego - podziemnych zasobów naturalnych - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-6 "Pelowo" położonym w obwodzie Plewen

(2010/C 236/10)

(Dz.U.UE C z dnia 1 września 2010 r.)

REPUBLIKA BUŁGARII

RADA MINISTRÓW

Zgodnie z art. 50 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 4 i art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych oraz uwzględniając naruszenia odnotowane podczas przeprowadzania procedury, spowodowane oferentem nie spełniającym obowiązkowych wymogów określonych w ustawie o podziemnych zasobach naturalnych i uznaniem dokumentacji przetargowej jako mającą zastosowanie w procedurze,

RADA MINISTRÓW POSTANAWIA:

1) Procedura udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego - podziemnych zasobów naturalnych - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-6 "Pelowo" położonym w obwodzie Plewen zostaje zakończona.

2) Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki podejmuje konieczne działania w celu zwrócenia depozytów oferentom po wejściu w życie niniejszej decyzji.

3) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego w ciągu 14 dni od jej obwieszczenia oferentom.

Premier

Boyko BORISOV

W Sekretarz generalny rady ministrów

Rosen ZHELYAZKOV

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.