Decyzja nr 2020/3 (2023/555) Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej (po przeprowadzeniu konsultacji z członkami Regionalnego Komitetu Sterującego) w sprawie zastępcy dyrektora Stałego Sekretariatu Wspólnoty Transportowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.73.39

Akt indywidualny
Wersja od: 10 marca 2023 r.

DECYZJA NR 2020/3 REGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO WSPÓLNOTY TRANSPORTOWEJ
(po przeprowadzeniu konsultacji z członkami Regionalnego Komitetu Sterującego) w sprawie zastępcy dyrektora Stałego Sekretariatu Wspólnoty Transportowej [2023/555]

REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY WSPÓLNOTY TRANSPORTOWEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową, w szczególności jego art. 24 ust. 1 i art. 30,

uwzględniając decyzję 2019/2 Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 28 stycznia 2019 r.,

uwzględniając decyzję 2019/3 Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad dotyczących rekrutacji, warunków pracy oraz równomiernej reprezentacji geograficznej członków personelu Stałego Sekretariatu Wspólnoty Transportowej,

uwzględniając uzgodnione wnioski z posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 18 maja 2020 r. oraz późniejsze konsultacje z Radą Ministerialną, a także konkluzje z 8. Posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 30 czerwca,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Pani Ljuba Siljanoska zostaje mianowana zastępcą dyrektora Stałego Sekretariatu.

Artykuł  2

Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Stałego Sekretariatu Wspólnoty Transportowej: Masarikova 5, 11000 Belgrad (Serbia).

Artykuł  3

Mianowania dokonuje się na okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji i może ono zostać przedłużone maksymalnie dwukrotnie.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Sporządzono w Sarajewie dnia 6 lipca 2020 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.