Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.295.50

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2008 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 31 pażdziernika 2008 r.
ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/831/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 listopada 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych(1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych(2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(2) We wspomnianym wykazie figuruje szereg kombinacji substancji i rodzajów produktów, w przypadku których wszyscy uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu albo państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca w zakresie oceny nie otrzymało w terminie określonym w art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 żadnej dokumentacji.

(3) W związku z tym na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 8 listopada 2007 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej.

(4) W okresie trzech miesięcy od ogłoszenia tej informacji w formie elektronicznej niektóre przedsiębiorstwa wyraziły zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do niektórych substancji i rodzajów produktów zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007.

(5) Należy zatem ustanowić nowy termin składania dokumentacji dotyczącej wspomnianych substancji i typów produktów zgodnie z art. 12 ust. 3 akapit drugi wymienionego rozporządzenia.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Nowy termin składania dokumentacji dotyczącej substancji i rodzajów produktów wymienionych w załączniku upływa dnia 1 grudnia 2009 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2008 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

ZAŁĄCZNIK 

Substancje i rodzaje produktów, dla których nowy termin składania dokumentacji upływa dnia 1 grudnia 2009 r.

NazwaNumer WENumer CASRodzaj produktuRMS
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-52ES
2,2'-ditiobis[N-metylobenzamid]219-768-52527-58-46PL
2,2'-ditiobis[N-metylobenzamid]219-768-52527-58-413PL
Nadtlenek 2-butanonu215-661-21338-23-41HU
Nadtlenek 2-butanonu215-661-21338-23-42HU
Nadtlenek 2-butanonu215-661-21338-23-43HU
Nadtlenek 2-butanonu215-661-21338-23-46HU
2-chloroacetamid201-174-279-07-23EE
2-chloroacetamid201-174-279-07-26EE
2-chloroacetamid201-174-279-07-213EE
Monochlorowodorek dodecylguanidiny237-030-013590-97-16ES
Tlenek etylenu200-849-975-21-82NO
Glioksal203-474-9107-22-22FR
Glioksal203-474-9107-22-23FR
Glioksal203-474-9107-22-24FR
Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy203-768-7110-44-16DE
Mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu/Citriodiol255-953-742822-86-61UK
Mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu/Citriodiol255-953-742822-86-62UK
Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny)polimer374572-91-51FR
Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny)polimer374572-91-55FR
Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny)polimer374572-91-56FR
Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny)polimer374572-91-513FR
Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny)polimer57028-96-31FR
Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny)polimer57028-96-35FR
Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny)polimer57028-96-36FR
Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny)polimer57028-96-313FR
Poliwinylopyrolidon jodupolimer25655-41-81SE
(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu246-376-124634-61-56DE
Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu223-296-53811-73-22SE
Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu223-296-53811-73-23SE
Kwas salicylowy200-712-369-72-71LT
Kwas salicylowy200-712-369-72-72LT
Kwas salicylowy200-712-369-72-73LT
Kwas salicylowy200-712-369-72-74LT
Ditlenek krzemu - amorficzny231-545-47631-86-93FR
Chlorek srebra232-033-37783-90-63SE
Chlorek srebra232-033-37783-90-64SE
Chlorek srebra232-033-37783-90-65SE
Chlorek srebra232-033-37783-90-613SE
Ditlenek siarki231-195-27446-09-51DE
Ditlenek siarki231-195-27446-09-52DE
Ditlenek siarki231-195-27446-09-54DE
Ditlenek siarki231-195-27446-09-55DE
Ditlenek siarki231-195-27446-09-56DE
Ditlenek siarki231-195-27446-09-513DE
Tiabendazol205-725-8148-79-82ES
Tiabendazol205-725-8148-79-813ES
Triklosan222-182-23380-34-53DK
Polimer formaldehydu i akroleinypolimer26781-23-73HU

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.