Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2023 r. dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej zatrudnionych w Brukseli i Luksemburgu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.201I.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2021 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie dni wolnych od pracy w 2023 r. dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej zatrudnionych w Brukseli i Luksemburgu
(2021/C 201 I/02)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 1 , w szczególności art. 61 tego regulaminu pracowniczego oraz art. 16 i 91 tych warunków,

uwzględniając wspólne przepisy ustanawiające dni wolne od pracy dla urzędników Wspólnot Europejskich 2 , a w szczególności ich art. 1 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 61 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i art. 16 i 91 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej należy przyjąć wykaz dni wolnych od pracy w 2023 r. dla urzędników i innych pracowników zatrudnionych w Brukseli i Luksemburgu.

(2) W 2023 r. Niedziela Wielkanocna przypada 9 kwietnia.

(3) W 2023 r. 24 grudnia wypada w niedzielę.

(4) Wykaz dni wolnych od pracy w 2023 r. skonsultowano z Kolegium Dyrektorów Administracji dnia 24 marca 2021 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dni wolne od pracy w 2023 r. dla urzędników i innych pracowników zatrudnionych w Brukseli i Luksemburgu ustala się następująco:

2 stycznia

dzień po Nowym Roku

6 kwietnia

Wielki Czwartek

7 kwietnia

Wielki Piątek

10 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja

Święto Pracy

9 maja

rocznica deklaracji Roberta Schumana z 1950 r.

18 maja

Święto Wniebowstąpienia

19 maja

dzień po Wniebowstąpieniu

29 maja

Drugi dzień Zielonych Świątek

23 czerwca*

święto narodowe Luksemburga

*przysługuje urzędnikom i innym pracownikom zatrudnionym w Luksemburgu

21 lipca*

święto narodowe Belgii

*przysługuje urzędnikom i innym pracownikom zatrudnionym w Brukseli

15 sierpnia

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

1 listopada

Wszystkich Świętych

2 listopada

Dzień Zaduszny

25 grudnia do

29 grudnia

5 dni, koniec roku

OGÓŁEM W 2023 R.

18 dni

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2021 r.
W imieniu Komisji
Johannes HAHN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s.1.
2 Skonsolidowana wersja regulaminu pracowniczego opublikowana przez służby Komisji w styczniu 2003 r., s. IV-2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.