Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2022 r. zatwierdzająca w imieniu Unii Europejskiej zmianę w dodatku 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.435.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2022 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 14 listopada 2022 r.
zatwierdzająca w imieniu Unii Europejskiej zmianę w dodatku 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony
(2022/C 435/07)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2012/735/UE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony 1 , w szczególności jej art. 4,

uwzględniając decyzję Rady 2016/2369/UE z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Oczekuje się na wejście w życie Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony (zwanej dalej "umową"). Umowa stosuje się tymczasowo do wszystkich trzech państw.

(2) Jednak w art. 209 umowy przewiduje się możliwość dodania nowych oznaczeń geograficznych do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy po zakończeniu procedury sprzeciwu i po zbadaniu oznaczeń geograficznych, jak określono w art. 208 tej umowy.

(3) Kolumbia przedłożyła Unii wniosek o dodanie nowego oznaczenia geograficznego do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy. Unia zakończyła procedurę sprzeciwu i badanie jednego nowego oznaczenia geograficznego Kolumbii.

(4) Peru przedłożyło Unii wniosek o dodanie nowych oznaczeń geograficznych do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy. Unia zakończyła procedurę sprzeciwu i badanie jednego nowego oznaczenia geograficznego Peru.

(5) Ekwador przedłożył Unii wniosek o dodanie nowych oznaczeń geograficznych do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy. Unia zakończyła procedurę sprzeciwu i badanie jednego nowego oznaczenia geograficznego Ekwadoru.

(6) Art. 257 ust. 2 umowy stanowi, że Podkomitet ds. Własności Intelektualnej, ustanowiony przez strony zgodnie z art. 257 ust. 1 umowy, jest odpowiedzialny za ocenę informacji, o których mowa w art. 209 umowy, i za przedłożenie Komitetowi ds. Handlu, ustanowionemu przez strony zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy, zmian dodatku 1 do załącznika XIII do umowy.

(7) W dniu 20 października 2022 r. Podkomitet ds. Własności Intelektualnej ocenił informacje dotyczące dwóch nowego oznaczenia geograficznego Kolumbii, sześciu nowych oznaczeń geograficznych Peru i trzech nowych oznaczeń geograficznych Ekwadoru i zaproponował Komitetowi ds. Handlu wprowadzenie odpowiednich zmian do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy.

(8) Art. 13 ust. 1 lit. d) umowy stanowi, że Komitet ds. Handlu jest odpowiedzialny za ocenę i podejmowanie decyzji przewidzianych w umowie w odniesieniu do wszelkich kwestii, które zostały mu przekazane przez wyspecjalizowane organy ustanowione zgodnie z umową.

(9) Zgodnie z art. 14 ust. 3 umowy w przypadkach, o których mowa w art. 12 ust. 4, każda decyzja zostaje przyjęta przez stronę UE i zainteresowane państwo andyjskie-sygnatariusza i wchodzi w życie wyłącznie między tymi stronami. Ponieważ sprawy te dotyczą wyłącznie stosunków dwustronnych między stroną UE a Kolumbią, stroną UE i Ekwadorem, stroną UE i Peru i zostały omówione na trzech dwustronnych sesjach Podkomitetu ds. Własności Intelektualnej, zastosowanie mają postanowienia art. 12 ust. 4.

(10) Należy zatem zmienić dodatek 1 do załącznika XIII do umowy, a zmiany należy zatwierdzić w imieniu Unii,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Zmiany w dodatku 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony, określone w projektach decyzji Komitetu ds. Handlu, zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii.

Projekty decyzji Komitetu ds. Handlu znajdują się w załączniku do niniejszej decyzji.

Szef delegacji Unii w Komitecie ds. Handlu jest upoważniony do zatwierdzenia decyzji tego Komitetu w imieniu Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Po przyjęciu decyzje Komitetu ds. Handlu zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

DECYZJA NR 1/2022 KOMITETU DS. HANDLU

z dnia [...] 2022 r.

zmieniająca dodatek 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony

KOMITET DS. HANDLU,

uwzględniając Umowę o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony, w szczególności jej art. 13 ust. 1 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 21 listopada 2017 r. Kolumbia przedłożyła Unii wniosek o dodanie nowego oznaczenia geograficznego do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy zgodnie z art. 209 umowy. Unia zakończyła procedurę sprzeciwu i badanie jednego nowego oznaczenia geograficznego Kolumbii.

(2) W dniu 20 października 2022 r. zgodnie z art. 257 ust. 2 umowy Podkomitet ds. Własności Intelektualnej na posiedzeniu z udziałem strony Unii i Kolumbii ocenił informacje dotyczące oznaczenia geograficznego i zaproponował Komitetowi ds. Handlu wprowadzenie zmian do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy.

(3) Należy zatem zmienić dodatek 1 do załącznika XIII do umowy.

(4) Decyzja o wprowadzeniu zmian do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy może zostać przyjęta na posiedzeniu Komitetu ds. Handlu z udziałem strony Unii i Kolumbii zgodnie z art. 14 ust. 3 umowy o handlu, ponieważ odnosi się ona wyłącznie do stosunków dwustronnych między nimi i nie wpływa na prawa i obowiązki innego państwa andyjskiego-sygnatariusza,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W tabeli w pkt a) "Oznaczenia geograficzne Kolumbii obejmujące produkty rolne i środki spożywcze, wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane" w dodatku 1 do załącznika XIII do umowy dodaje się pozycję zawartą w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję sporządzoną w dwóch egzemplarzach podpisują przedstawiciele Komitetu ds. Handlu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu stron w zakresie wprowadzania zmian umowy. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w

ZAŁĄCZNIK

a) "Oznaczenia geograficzne Kolumbii obejmujące produkty rolne i środki spożywcze, wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane"
BOCADILLO VELEÑOPasta owocowa

ZAŁĄCZNIK  2

DECYZJA NR 2/2022 KOMITETU DS. HANDLU

z dnia [...] 2022 r.

zmieniająca dodatek 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony

KOMITET DS. HANDLU,

uwzględniając Umowę o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony, w szczególności jej art. 13 ust. 1 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 października 2017 r. Peru przedłożyło Unii wniosek o dodanie nowych oznaczeń geograficznych do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy zgodnie z art. 209 umowy. Unia zakończyła procedurę sprzeciwu i badanie jednego nowego oznaczenia geograficznego Peru.

(2) W dniu 20 października 2022 r. zgodnie z art. 257 ust. 2 umowy Podkomitet ds. Własności Intelektualnej na posiedzeniu z udziałem strony Unii i Peru ocenił informacje dotyczące oznaczeń geograficznych i zaproponował Komitetowi ds. Handlu wprowadzenie odpowiednich zmian do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy.

(3) Należy zatem zmienić dodatek 1 do załącznika XIII do umowy.

(4) Decyzja o wprowadzeniu zmian do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy może zostać przyjęta na posiedzeniu

Komitetu ds. Handlu z udziałem strony Unii i Peru zgodnie z art. 14 ust. 3 umowy o handlu, ponieważ odnosi się ona wyłącznie do stosunków dwustronnych między nimi i nie wpływa na prawa i obowiązki innego państwa andyjskiego-sygnatariusza,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W tabeli w pkt c) "Oznaczenia geograficzne Peru obejmujące produkty rolne i środki spożywcze, wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane" w dodatku 1 do załącznika XIII do umowy dodaje się pozycje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję sporządzoną w dwóch egzemplarzach podpisują przedstawiciele Komitetu ds. Handlu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu stron w zakresie wprowadzania zmian umowy. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w

ZAŁĄCZNIK

c) "Oznaczenia geograficzne Peru obejmujące produkty rolne i środki spożywcze, wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane"
ACEITUNA DE TACNAOliwka
CACAO AMAZONAS PERÚKakao
CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑAKawa
CAFÉ VILLA RICAKawa
LOCHE DE LAMBAYEQUEOwoce
MACA JUNÍN-PASCOProdukt roślinny

ZAŁĄCZNIK  3

DECYZJA NR 3/2022 KOMITETU DS. HANDLU

z dnia [...] 2022 r.

zmieniająca dodatek 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony

KOMITET DS. HANDLU,

uwzględniając Umowę o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony, w szczególności jej art. 13 ust. 1 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 28 listopada 2018 r. Ekwador przedłożył Unii wniosek o dodanie nowych oznaczeń geograficznych do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy zgodnie z art. 209 umowy. Unia zakończyła procedurę sprzeciwu i badanie jednego nowego oznaczenia geograficznego Ekwadoru.

(2) W dniu 20 października 2022 r. zgodnie z art. 257 ust. 2 umowy Podkomitet ds. Własności Intelektualnej na posiedzeniu z udziałem strony Unii i Ekwadoru ocenił informacje dotyczące oznaczeń geograficznych i zaproponował Komitetowi ds. Handlu wprowadzenie odpowiednich zmian do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy.

(3) Należy zatem zmienić dodatek 1 do załącznika XIII do umowy.

(4) Decyzja o wprowadzeniu zmian do dodatku 1 do załącznika XIII do umowy może zostać przyjęta na posiedzeniu

Komitetu ds. Handlu z udziałem strony Unii i Ekwadoru zgodnie z art. 14 ust. 3 umowy o handlu, ponieważ odnosi się ona wyłącznie do stosunków dwustronnych między nimi i nie wpływa na prawa i obowiązki innego państwa andyjskiego-sygnatariusza,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W tabeli w pkt d) "Oznaczenia geograficzne Ekwadoru obejmujące produkty rolne i środki spożywcze, wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane" w dodatku 1 do załącznika XIII do umowy dodaje się pozycje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję sporządzoną w dwóch egzemplarzach podpisują przedstawiciele Komitetu ds. Handlu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu stron w zakresie wprowadzania zmian umowy. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w

ZAŁĄCZNIK

d) "Oznaczenia geograficzne Ekwadoru obejmujące produkty rolne i środki spożywcze, wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane"
CAFÉ DE GALAPAGOSKawa
MANÍ DE TRANSKUTUKÚOrzeszki ziemne
PITAHAYA AMAZÓNICA DE PALORAOwoce
1 Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 356 z 24.12.2016, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.