Decyzja Komisji z 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.296.13

Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z 23 października 2006 r.
zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4973)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2006/721/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 października 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności(1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 30 października 2003 r. przedsiębiorstwo Vitatene Antibiotics SAU skierowało wniosek do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa o wprowadzenie na rynek likopenu z Blakeslea trispora jako nowej żywności lub nowego składnika żywności.

(2) W dniu 6 kwietnia 2004 r. właściwe organy Niemiec wydały sprawozdanie z wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że zaproponowane zastosowania likopenu z Blakeslea trispora są bezpieczne dla ludzi.

(3) W dniu 27 kwietnia 2004 r. Komisja przekazała sprawozdanie z wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim.

(4) Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania na rynek danego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu.

(5) W związku z tym w dniu 22 listopada 2004 r. zasięgnięto konsultacji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

(6) W dniu 21 kwietnia 2005 r. EFSA przyjął "Opinię Panelu Naukowego ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii na wniosek Komisji w związku z wnioskiem o wprowadzenie zawierającej α-tokoferol zawiesiny likopenu z Blakeslea trispora na bazie oleju jako nowego składnika żywności.".

(7) Ostateczną konkluzją opinii było stwierdzenie, że wymagane użycie likopenu z Blakeslea trispora poskutkowałoby dodatkowym spożyciem na poziomie 2 mg dziennie. Stwierdzono w niej również, że spożycie takie nie stanowi powodu do obaw z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności.

(8) Dodatki do żywności mieszczące się w zakresie dyrektywy Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi(2) są wyłączone z zakresu rozporządzenia (WE) nr 258/97. Decyzja niniejsza nie stanowi zatem upoważnienia do wykorzystywania likopenu z Blakeslea trispora jako barwnika spożywczego.

(9) Na podstawie oceny naukowej ustalono, że likopen z Blakeslea trispora w postaci zawiesiny zawierającej α-tokoferol spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Likopen z Blakeslea trispora w formie opisanej w załączniku I może zostać wprowadzony na rynek Wspólnoty jako nowy składnik żywności stosowany do produkcji środków spożywczych zgodnie ze specyfikacją w załączniku II.

Artykuł  2

Nazwę "likopen" umieszcza się na w wykazie składników środków spożywczych, które go zawierają lub, jeżeli brak takiego wykazu na etykiecie produktu.

Artykuł  3

Vitatene Antibiotics SAU powiadomi Komisję po upływie trzech lat od przyjęcia niniejszej decyzji o wprowadzanych do obrotu w UE grupach produktów żywnościowych zawierających likopen z Blakeslea trispora oraz o odpowiadających im poziomach zawartości tej odmiany likopenu.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Vitatene Antibiotics SAU, Avd. de Antibioticos, 59-61, 24080 Leon, Hiszpania.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

SPECYFIKACJA LIKOPENU Z BLAKESLEA TRISPORA

Definicja

Otrzymywany w drodze ekstrakcji i krystalizacji z fermentującego grzyba Blakeslea trispora, produkt dostarczany jest w postaci 5 % lub 20 % roztworu likopenu w oleju słonecznikowym o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, przy czym 1 % zawartości likopenu stanowi α-tokoferol. Likopen z Blakeslea trispora składa się w ≥ Ý 90 % z samych transizomerów i w 1-5 % z cis-izomerów.

Specyfikacja

Nazwa chemiczna

likopen

Numer CAS

502-65-8 (likopen z samych trans-izomerów)

Wzór chemiczny

C40H56

Wzór strukturalny

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Ciężar cząsteczkowy

536,85

Próba chemiczna

nie mniej niż 95 %

Czystość

Imidazol: Nie więcej niż 1 mg/kg

Popiół siarczanowy: Nie więcej niż 1 %

Inne karotenoidy: Nie więcej niż 5 %

Mikotoksyny:

Aflatoksyna B1: nie występuje

Trichoteceny (T2): nie występuje

Ochratoksyna: nie występuje

Zearaleon: nie występuje

Mikrobiologia:

Pleśnie: nie więcej niż 100/g

Drożdże: nie więcej niż 100/g

Salmonella: nie występuje w 25 g

Escherichia coli: nie występuje w 5 g

ZAŁĄCZNIK  II

ZASTOSOWANIA LIKOPENU Z BLAKESLEA TRISPORA

Grupa zastosowańNajwyższy dopuszczalny poziom likopenu
Tłuszcze do smarowania0,2-0,5 mg/100 g
Produkty na bazie mleka i przetwory mleczne0,3-0,6 mg/100 g
Przyprawy, mieszanki przypraw korzennych, dodatki smakowe, pikle0,6 mg/100 g
Musztarda0,5 mg/100 g
Sosy pikantne i pieczeniowe0,7 mg/100 g
Zupy i mieszanki do zup0,6 mg/100 g
Cukier, konserwanty, słodycze0,5 mg/100 g

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.