Decyzja EBC/2021/48 (2021/1944) zmieniająca decyzję (UE) 2020/1997 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2021 r - OpenLEX

Decyzja EBC/2021/48 (2021/1944) zmieniająca decyzję (UE) 2020/1997 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2021 r

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.397.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2021 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2021/1944
z dnia 2 listopada 2021 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2020/1997 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2021 r. (EBC/2021/48)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro.

(2) Na podstawie szacunkowych danych dotyczących zapotrzebowania na monety w 2021 r. przedstawionych EBC przez państwa członkowskie, których walutą jest euro, decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1997 (EBC/2020/57) 1  EBC zatwierdził całkowitą wielkość emisji monet przeznaczonych do obiegu oraz emisji monet kolekcjonerskich nie przeznaczonych do obiegu w roku 2021.

(3) Zgodnie z art. 3 decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43) 2  w przypadku zajścia prawdopodobieństwa, że rzeczywiste zapotrzebowanie na monety euro w danym państwie członkowskim należącym do strefy euro przewyższy zatwierdzoną wielkość emisji monet dla danego roku kalendarzowego, dane państwo członkowskie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie EBC.

(4) W dniu 1 września 2021 r. De Nederlandsche Bank, działając również w imieniu ministerstwa finansów Niderlandów, zwrócił się o zwiększenie ilości monet euro, które Niderlandy mogą wyemitować w 2021 r., o dodatkową kwotę 50 mln EUR - z 0,1 mln EUR do 50,1 mln EUR, aby umożliwić mu reagowanie na nieoczekiwany wzrost popytu na monety w wyniku złagodzenia lockdownu związanego z pandemią COVID-19, ponownego otwarcia sklepów i efektu sezonowego.

(5) W dniu 8 września 2021 r. Latvijas Banka zwrócił się o zwiększenie ilości monet euro, które Łotwa może wyemitować w 2021 r., o dodatkową kwotę 5,1 mln EUR - z 5,7 mln EUR do 10,8 mln EUR, aby umożliwić mu reagowanie na nieoczekiwany wzrost popytu na monety wynikający z wpływu pandemii COVID-19 na obieg monet na Łotwie.

(6) W dniu 4 października 2021 r. Národná banka Slovenska zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie ilości monet euro, które Słowacja może wyemitować w 2021 r., o dodatkową kwotę 2 mln EUR - z 16 mln EUR do 18 mln EUR, w związku z wyższą emisją netto monet euro w porównaniu z 2020 r. i 2019 r. w związku ze skutkami pandemii COVID-19 i wyższym zapotrzebowaniem przewidywanym na okres przedświąteczny w 2021 r.

(7) W trosce o zapewnienie efektywności oraz w drodze odstępstwa od postanowień art. 3 ust. 7 decyzji (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43) w odniesieniu do szczególnego doraźnego wniosku o zatwierdzenie ze strony Łotwy i Słowacji Rada Prezesów powinna wdrożyć te zmiany poprzez zmianę decyzji (UE) 2020/1997 (EBC/2020/57).

(8) Decyzja (UE) 2020/1997 (EBC/2020/57) powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany

W tabeli w art. 2 decyzji (UE) 2020/1997 (EBC/2020/57) wprowadza się następujące zmiany:

1)
wiersz dotyczący Łotwy otrzymuje brzmienie:
"Łotwa10,60,210,8"
2)
wiersz dotyczący Niderlandów otrzymuje brzmienie:
"Niderlandy50,00,150,1"
3)
wiersz dotyczący Słowacji otrzymuje brzmienie:
"Słowacja16,02,018,0"
Artykuł  2

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej jej adresatów.

Artykuł  3

Adresaci

Niniejsza decyzja jest adresowana do państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 2 listopada 2021 r.
Christine LAGARDE
Prezes EBC
1 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1997 z dnia 24 listopada 2020 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2021 r. (EBC/2020/57) (Dz.U. L 410 z 7.12.2020, s. 104).
2 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/2332 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro (EB/2015/43) (Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 123).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.