Decyzja EBC/2020/54 (2020/1575) w sprawie oceny i działań następczych w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń w przypadku gdy osoba, której dotyczy zgłoszenie, jest pracownikiem wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.359.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2020 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/1575
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie oceny i działań następczych w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń w przypadku gdy osoba, której dotyczy zgłoszenie, jest pracownikiem wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2020/54)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W zasadach etyki zawodowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wprowadzono w ostatnim czasie zmiany zasad EBC w zakresie zgłaszania naruszeń 1 . Informacje dotyczące naruszeń przekazywane za pośrednictwem wewnętrznej platformy utworzonej w tym celu przez EBC (zwanej dalej "narzędziem do zgłaszania naruszeń") mogą dotyczyć pracowników EBC wysokiego szczebla, to jest pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 1, 2 oraz 4 Kodeksu postępowania dla pracowników wysokiego szczebla EBC 2 .

(2) Skuteczne działanie zasad przekazywania informacji o naruszeniach wymaga dokładnej oceny i działań następczych w odniesieniu do wszystkich informacji przekazywanych za pośrednictwem nowego narzędzia do zgłaszania naruszeń. Takie oceny i działania następcze powinny być przeprowadzane zgodnie z jednolitą procedurą, w ramach kompetencji wyznaczonego właściwego organu.

(3) Należy określić procedurę mającą zastosowanie do oceny i działań następczych w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracownika wysokiego szczebla EBC jako osoby, która dopuściła się naruszenia lub która jest z tą osobą powiązana.

(4) Zapewnienie sprawnego wdrożenia zmienionych Zasad etyki zawodowej oraz pewności prawnej w zakresie oceny i działań następczych w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracownika wysokiego szczebla EBC jako osoby, która dopuściła się naruszenia lub która jest z tą osobą powiązana, wymaga wejścia w życie niniejszej decyzji trzeciego dnia po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Definicje

W braku odmiennych postanowień terminy użyte w niniejszej decyzji mają znaczenie nadane im w Zasadach etyki zawodowej EBC.

Artykuł  2

Właściwy organ

W przypadku gdy zgłoszenie przekazane za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń dotyczy pracownika wysokiego szczebla EBC jako osoby, która dopuściła się naruszenia lub która jest z tą osobą powiązana, właściwym organem w zakresie oceny takiego zgłoszenia, przekazania informacji zwrotnej sygnaliście lub przeprowadzenia działań następczych, jest:

a)
prezes EBC; lub
b)
jeżeli pracownikiem wysokiego szczebla, którego dotyczy zgłoszenie, jest prezes EBC - wiceprezes EBC.
Artykuł  3

Procedury oceny i działań następczych

1. 
Działania następcze w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracownika wysokiego szczebla EBC jako osoby, która dopuściła się naruszenia lub która jest z tą osobą powiązana, przeprowadza się zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/456 (EBC/2016/3) 3 , jeżeli dany przypadek jest objęty zakresem zastosowania tej decyzji.
2. 
Działania następcze w odniesieniu do przypadków przekazania informacji o naruszeniach, o których mowa w ust. 1, które nie są objęte zakresem zastosowania decyzji (UE) 2016/456 (EBC/2016/3), przeprowadza się zgodnie z okólnikiem administracyjnym 01/2006 w sprawie wewnętrznych administracyjnych postępowań wyjaśniających (Administrative Circular 01/2006 on internal administrative inquiries) 4 .
3. 
Niezależnie od postanowień ust. 2 właściwy organ wyznaczony na podstawie art. 2:
a)
może - przed rozstrzygnięciem, czy otrzymane informacje uzasadniają przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego - przekazać otrzymane informacje Komitetowi ds. Etyki EBC w celu uzyskania jego stanowiska;
b)
jeżeli uzna, że otrzymane informacje uzasadniają przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia administracyjnego, może zdecydować - w drodze odstępstwa od postanowień art. 4 ust. 1-4 okólnika administracyjnego 01/2006 - o bezpośrednim wszczęciu dochodzenia administracyjnego oraz podjąć odpowiednie decyzje na podstawie art. 4 ust. 5 i 6 okólnika administracyjnego 01/2006, co obejmuje możliwość przeprowadzenia dochodzenia administracyjnego samodzielnie przez właściwy organ wyznaczony zgodnie z art. 2, przy czym do przeprowadzenia dochodzenia wyznacza w takim przypadku osobę lub komisję o odpowiedniej randze.
Artykuł  4

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w trzecim dniu po dniu jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 27 października 2020 r.
Christine LAGARDE
Prezes EBC
1 Zmiana Zasad etyki zawodowej EBC, dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Kodeks postępowania dla pracowników wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. C 89 z 8.3.2019, s. 2).
3 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/456 z dnia4 marca 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii (EBC/2016/3) (Dz.U. L 79 z 30.3.2016, s. 34).
4 Okólnik administracyjny 01/2006 przyjęty w dniu21 marca 2006 r., dostępnych na stronie internetowej EBC.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.