Decyzja EBC/2016/5 (2016/457) w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.79.41

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2016 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/457
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (EBC/2016/5)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie,

uwzględniając wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) 1 , w szczególności art. 1 ust. 4, część czwartą tytuł I, II, IV, V, VI i VII oraz część szóstą,

uwzględniając wytyczne EBC/2014/31 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 2 , w szczególności art. 1 ust. 3 oraz art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Standardowe kryteria i minimalne wymogi w zakresie jakości kredytowej określające kryteria kwalifikowania aktywów rynkowych jako zabezpieczenia na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu określone są w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), w szczególności w art. 59 oraz w części czwartej tytuł II.

(2) Zgodnie z art. 1 ust. 4 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie zmieniać instrumenty, wymogi, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Zgodnie z art. 59 ust. 6 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) Eurosystem zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy określona emisja, emitent, dłużnik lub gwarant spełnia wymogi jakości kredytowej Eurosystemu na podstawie informacji, jakie uzna za właściwe w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Eurosystemu przed ryzykiem.

(3) W drodze odstępstwa od wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej dotyczących aktywów rynkowych, zgodnie z art. 8 wytycznych EBC/2014/31 wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej nie mają zastosowania do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez rządy centralne państw członkowskich strefy euro objętych programem Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego, chyba że Rada Prezesów uzna, że dane państwo członkowskie nie spełnia warunków udzielenia wsparcia finansowego lub warunków programu makroekonomicznego.

(4) Decyzja EBC/2013/13 3 wprowadziła nadzwyczajny środek w postaci tymczasowego zawieszenia stosowania minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską. Po zakończeniu przez Republikę Cypryjską realizacji działań w zakresie zarządzania długiem oraz po potwierdzeniu spełniania przez Republikę Cypryjską warunków programu dostosowań ekonomicznych i finansowych, do którego przystąpiła, na mocy decyzji EBC/2013/22 4 ponownie przywrócono rynkowym instrumentom dłużnym emitowanym lub w pełni gwarantowanym przez Republikę Cypryjską status kwalifikowanego zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu z zastrzeżeniem, że do instrumentów tych będą stosowane określone redukcje wartości, oraz pod warunkiem że Republikę Cypryjską uważać się będzie za państwo członkowskie strefy euro realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

(5) Aktualnie, zgodnie z art. 1 ust. 3 wytycznych EBC/2014/31, na potrzeby art. 8 tych wytycznych Republikę Cypryjską uważa się za państwo członkowskie strefy euro realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 tych wytycznych, rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Cypryjską podlegają określonym redukcjom wartości wskazanym w załączniku II do tych wytycznych.

(6) Na podstawie wniosku Republiki Cypryjskiej realizowany przez nią program Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dniem 7 marca 2016 r. został anulowany 5 . Zgodnie z art. 1 umowy pomocy finansowej pomiędzy europejskim mechanizmem stabilności (EMS), Republiką Cypryjską i Central Bank of Cyprus 6 dniem zakończenia programu EMS jest dzień 31 marca 2016 r. Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Republika Cypryjska nie może być już zatem uważana za państwo członkowskie objęte programem Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od tego dnia warunki tymczasowego zawieszenia stosowania minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską, zgodnie z art. 8 ust. 2 wytycznych EBC/2014/31, przestaną być spełniane.

(7) Rada Prezesów zdecydowała zatem, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską powinny mieć zastosowanie standardowe kryteria i wymogi w zakresie jakości kredytowej Eurosystemu oraz że takie instrumenty dłużne będą podlegały standardowym redukcjom wartości określonym w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/65 (EBC/2015/35) 7 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kryteria kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską

1.
Na potrzeby art. 8 wytycznych EBC/2014/31 Republiki Cypryjskiej nie uważa się już za państwo członkowskie strefy euro objęte programem Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
2.
W odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską zastosowanie mają minimalne wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej określone w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), w szczególności art. 59 oraz w części czwartej tytuł II.
3.
Rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Cypryjską przestają podlegać określonym redukcjom wartości wskazanym w załączniku II do decyzji EBC/2014/31.
4.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej decyzji, wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) oraz wytycznych EBC/2014/31 wdrożonych na poziomie krajowym przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 marca 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC

1 Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3.
2 Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 28.
3 Decyzja EBC/2013/13 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (Dz.U. L 133 z 17.5.2013, s. 26).
4 Decyzja EBC/2013/22 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez rząd Republikę Cypryjską (Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 27).
5 Oświadczenie dyrektor zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde dotyczące Cypru, 7 marca 2016 r., komunikat prasowy nr 16/94.
6 Dostępna na stronie internetowej EMS pod adresem www.esm.europa.eu.
7 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2015/35) (Dz.U. L 14 z 21.1.2016, s. 30).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.