Decyzja EBC/2004/6

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.205.7

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału europejskiego banku centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne
(EBC/2004/6)

(2004/503/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 czerwca 2004 r.)

RADA ZARZĄDZAJĄCA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 28 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja EBC/2003/18 z dnia 18 grudnia 2003 r. określająca środki niezbędne dla opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (1) ustaliła, w jaki sposób i do jakiego poziomu krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę euro (poniżej określane jako "uczestniczące krajowe banki centralne"), powinny dokonać opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na dzień 1 stycznia 2004 r.

(2) W związku z następującym w dniu 1 maja 2004 r. przystąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczestnictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) decyzja EBC/2004/5 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (2) określi z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. wagi w kluczu subskrypcji rozszerzonego kapitału EBC przypisane każdemu uczestniczącemu krajowemu bankowi centralnemu (poniżej określane, odpowiednio, jako "wagi klucza kapitałowego" oraz "klucz kapitałowy").

(3) Subskrybowany kapitał EBC od dnia 1 maja 2004 r. będzie wynosił 5.564.669.247,19 EUR.

(4) W związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym niezbędne jest przyjęcie nowej decyzji EBC uchylającej decyzję EBC/2003/18 z dniem 1 maja 2004 r. oraz określającej, w jaki sposób i do jakiego poziomu uczestniczące krajowe banki centralne powinny opłacić kapitał EBC na dzień 1 maja 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zakres i forma opłaconego kapitału

Każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien dokonać opłacenia całości subskrybowanego przez siebie kapitału EBC na dzień 1 maja 2004 r. Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. 2 decyzji EBC/2004/5, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień 1 maja 2004 r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli:

Uczestniczący krajowy bank centralny

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

141.910.195,14

Deutsche Bundesbank

1.176.170.750,76

Bank of Greece

105.584.034,30

Banco de España

432.697.551,32

Banque de France

827.533.093,09

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51.300.685,79

Banca d'Italia

726.278.371,47

Banque centrale du Luxembourg

8.725.401,38

De Nederlandsche Bank

222.336.359,77

Oesterreichische Nationalbank

115.745.120,34

Banco de Portugal

98.233.106,22

Suomen Pankki

71.711.892,59

Artykuł 2

Dostosowanie wpłaconego kapitału

Każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych dokonał już opłacenia swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC mającym zastosowanie do dnia 30 kwietnia 2004 r., zgodnie z decyzją EBC/2003/18. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dany uczestniczący krajowy bank centralny dokona przekazania dodatkowych kwot na rzecz EBC albo też, odpowiednio, EBC dokona zwrotnego przekazania odpowiednich kwot na rzecz danego uczestniczącego krajowego banku centralnego w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1. Przekazy takie zostaną dokonane zgodnie z warunkami decyzji EBC/2004/7 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określającej warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (3).

Artykuł  3

Postanowienia końcowe

1.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2004 r.
2.
Decyzja EBC/2003/18 zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 maja 2004 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 22 kwietnia 2004 r.

Prezes EBC
Jean-Claude TRICHET

______

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 29.

(2) Patrz str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3) Patrz str. 9 niniejszego Dziennika Urzędowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.