Decyzja 99/2019 (2019/1229) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 99/2019 (2019/1229) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.192.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 99/2019
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1229]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/591 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek siana i słomy 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/589 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej przesyłek zwierząt akwakultury 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/599 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej 3 .

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa dotyczącego zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w części 1.2 w pkt 115 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32019 R 0591: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/591 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Dz.U L 100I z 11.4.2019, s. 20)";

2)
w części 4.2 w pkt 86 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32019 R 0589: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/589 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Dz.U. L 100I z 11.4.2019, s. 14)";

3)
w części 7.2 w pkt 49 (decyzja Komisji 2007/453/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32019 D 0599: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/599 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Dz.U. L 103 z 12.4.2019, s. 31)".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2019/589 i (UE) 2019/591 oraz decyzji wykonawczej (UE) 2019/599 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2019 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 100I z 11.4.2019, s. 20.
2 Dz.U. L 100I z 11.4.2019, s. 14.
3 Dz.U. L 103 z 12.4.2019, s. 31.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.