Decyzja 98/461/WE w sprawie finansowania stałych kosztów systemu zarządzania pomocą techniczną dla Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajów i terytoriów zamorskich (PTZ)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1998.202.64

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 1998 r.

DECYZJA RADY
z dnia 13 lipca 1998 r.
w sprawie finansowania stałych kosztów systemu zarządzania pomocą techniczną dla Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajów i terytoriów zamorskich (PTZ)

(98/461/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 18 lipca 1998 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając czwartą Konwencję AKP-WE podpisaną w Lomé dnia 15 grudnia 1989 r. i zmienioną porozumieniem podpisanym na Mauritiusie w dniu 4 listopada 1995 r.,

uwzględniając decyzję Rady 91/482/EWG z dnia 25 lipca 1991 r., w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Europejską Wspólnotą Gospodarczą(1),

uwzględniając umowę wewnętrzną w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową w ramach drugiego Protokołu finansowanego czwartej Konwencji AKP-WE, zwane dalej "umową wewnętrzną", w szczególności jego art. 9,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

konieczne jest pokrycie w okresie czterech lat stałych kosztów wynikających z zastąpienia Europejskiego Stowarzyszenia Współpracy na rzecz Zarządzania Pomocą Techniczną dla Państw AKP i PTZ;

odnośne koszty stałe pokryte zostałyby z dochodów pochodzących z odsetek od zdeponowanych funduszy, określonych w art. 9 ust. 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kwota 5,5 miliona ECU zostaje potrącona od dochodów pochodzących z odsetek od funduszy zdeponowanych u upoważnionych płatników w Europie, określonych w art. 319 ust. 4 czwartej Konwencji AKP-WE, na sfinansowanie stałych kosztów zastąpienia Europejskiego Stowarzyszenia Współpracy na rzecz Zarządzania Pomocą Techniczną dla Państw AKP i PTZ.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 1998 r.

W imieniu Rady
W. SCHÜSSEL
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 263 z 19.9.1991, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 97/803/WE (Dz.U. L 329 z 29.11.1997, str. 50).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.