Decyzja 96/415/WE w sprawie zawarcia porozumień administracyjnych dotyczących handlu produktami tekstylnymi między Wspólnotą Europejską a niektórymi członkami Światowej Organizacji Handlu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.173.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 1996 r.

DECYZJA RADY
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zawarcia porozumień administracyjnych dotyczących handlu produktami tekstylnymi między Wspólnotą Europejską a niektórymi członkami Światowej Organizacji Handlu

(96/415/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lipca 1996 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113 wraz z art. 228 ust. 2 zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja zawarła z niektórymi członkami Światowej Organizacji Handlu porozumienia administracyjne dotyczące handlu produktami tekstylnymi, w postaci uzgodnionych protokołów lub wymiany not, które jako "porozumienia administracyjne" w rozumieniu art. 2 ust. 17 Porozumienia WTO odtwarzają odpowiednie postanowienia poprzednich dwustronnych porozumień dotyczących handlu produktami tekstylnymi na mocy Porozumienia w sprawie międzynarodowego handlu tekstyliami (MFA);

niniejsze porozumienia administracyjne w sprawie handlu produktami tekstylnymi powinny zostać zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Porozumienia administracyjne w sprawie handlu produktami tekstylnymi między Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi wymienionymi w Załączniku do niniejszej decyzji są zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

Teksty porozumień administracyjnych w sprawie handlu produktami tekstylnymi są dołączone do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby(-ób) upełnomocnionych do podpisania porozumień administracyjnych określonych w art. 1, które są wiążące dla Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 1996 r.

W imieniu Rady
R. SERRI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wykaz krajów

Argentyna

Bangladesz

Hongkong

Indie

Indonezja

Makao

Malezja

Pakistan

Peru

Filipiny

Singapur

Korea Południowa

Sri Lanka

Tajlandia

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.