Decyzja 96/366/WE w sprawie wykonania art. 8 Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.145.16

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 1996 r.

DECYZJA RADY
z dnia 11 czerwca 1996 r.
w sprawie wykonania art. 8 Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

(96/366/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 19 czerwca 1996 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 8 ust. 1 lit. a) Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory(1) podpisanego w Luksemburgu 28 czerwca 1990 r. stanowi, że w okresie pięciu lat i dłuższym, jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy określonej w ust. 1 lit. b) Księstwo Andory upoważni Wspólnotę do wprowadzania do swobodnego obrotu, w imieniu i na rzecz Księstwa Andory, towarów wysłanych z państw trzecich do Księstwa Andory;

artykuł 8 ust. 1 lit. b) stanowi, iż po upływie tego okresu oraz zgodnie z art. 20 Księstwo Andory może korzystać z prawa wprowadzania towarów do swobodnego obrotu, po uzyskaniu zgody Umawiających się Stron;

Księstwo Andory zwróciło się z wnioskiem o korzystanie z prawa wprowadzenia towarów do swobodnego obrotu;

w deklaracji przyjętej 30 października 1995 r. Rada wyraziła, zasadniczo, zgodę na wniosek Księstwa Andory o korzystanie z danego prawa;

Rada powinna określić oficjalne stanowisko Wspólnoty jako Umawiającej się Strony;

należy przyjąć termin na przygotowanie się do korzystania z danego prawa,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 

Od 1 lipca 1996 r. Wspólnota Europejska zaprzestaje wprowadzania do swobodnego obrotu, w imieniu i na rzecz Księstwa Andory, towarów wysłanych z państw trzecich do Księstwa Andory.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 czerwca 1996 r.

W imieniu Rady
W. VELTRONI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 374 z 31.12.1990, str. 16.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.