Decyzja 95/355/Euratom dotycząca zawarcia przez Komisję, w imieniu i na rzecz Wspólnoty, Protokołu Ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.211.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1995 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 28 czerwca 1995 r.
dotycząca zawarcia przez Komisję, w imieniu i na rzecz Wspólnoty, Protokołu Ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej

(95/355/Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 6 września 1995 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada w swojej decyzji z dnia 20 lutego 1995 r. zatwierdziła zawarcie przez Komisję Protokołu Ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Protokół ustaleń w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Kanady w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej zostaje niniejszym zawarty w imieniu i na rzecz Wspólnoty.

Tekst Protokołu ustaleń stanowi dodatek do niniejszej decyzji.

Członek Komisji właściwy w sprawach nauki, badań i rozwoju lub jej wyznaczony przedstawiciel jest umocowany do podpisania Protokołu ustaleń w celu związania nim Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 1995 r.

W imieniu Komisji
Jacques SANTER
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.