Decyzja 95/302/WE zmieniająca decyzję 94/984/WE ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla... - OpenLEX

Decyzja 95/302/WE zmieniająca decyzję 94/984/WE ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla przywozu świeżego mięsa drobiowego z niektórych państw trzecich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.185.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 1995 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 13 lipca 1995 r.
zmieniająca decyzję 94/984/WE ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla przywozu świeżego mięsa drobiowego z niektórych państw trzecich
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(95/302/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 sierpnia 1995 r.)

KOMISJAWSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/494/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz świeżego mięsa drobiowego z państw trzecich(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 93/121/WE(2), w szczególności jej art. 11 i 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzja Komisji 94/984/WE(3) ustaliła warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie świeżego mięsa drobiowego z niektórych państw trzecich;

obecnie jest możliwe, zgodnie z informacją otrzymaną z Brazylii i wynikami kontroli przeprowadzonej przez służby Komisji w tym kraju, ponowne przejrzenie podziału regionalnego w Brazylii; należy opóźnić tę zmianę w celu umożliwienia władzom Brazylii rozpatrzenie wniosków wspomnianej kontroli;

na podstawie ostatnio otrzymanej informacji wydaje się, że Izrael nie może zastosować się do wymogów świadectwa wzór B; Izrael może jednak zastosować się do wymogów świadectwa wzór A w odniesieniu do wątróbki gęsiej;

decyzje Komisji 94/963/WE(4) i 95/98/WE(5) ustanowiły sytuację z punktu widzenia Finlandii i Szwecji w odniesieniu do choroby rzekomego pomoru drobiu; dlatego przypisy dotyczące Państw Członkowskich lub ich części korzystających z dodatkowych gwarancji, zgodnie z art. 3 (A) ust. 1, należy rozszerzyć, włączając również Państwa Członkowskie;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji Komisji 94/984/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w Załączniku:

a) wiersz:

"BR

Brazylia

Stany Rio Grande do Sul i Santa Catarina

A"

otrzymuje brzmienie:

"BR-1

Brazylia

Stany Rio Grande do Sul i Santa Catarina, Panama, Săo Paulo i Mato Grosso do Sul (1)

A" ;

b) wiersz:

"IL

Izrael

B"

otrzymuje brzmienie:

"IL

Izrael

A(2)" ;

c) dodaje się przypisy w brzmieniu:

"(1) stosuje się od 1 września 1995 r.

(2) dotyczy tylko wątróbki gęsiej."

2) w załączniku II część 2, wzory A i B zastępuje się odpowiednio wzorami A i B w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 1995 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 35.

(2) Dz.U. L 340 z 31.12.1993, str. 39.

(3) Dz.U. L 378 z 31.12.1994, str. 11.

(4) Dz.U. L 371 z 31.12.1994, str. 29.

(5) Dz.U. L 75 z 4.4.1995, str. 28.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.