Decyzja 94/465/WE w sprawie wykazu zakładów w Botswanie, które otrzymały zezwolenie na przywóz produktów mięsnych do Wspólnoty

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.190.25

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 1994 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 lipca 1994 r.
w sprawie wykazu zakładów w Botswanie, które otrzymały zezwolenie na przywóz produktów mięsnych do Wspólnoty
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(94/465/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 lipca 1994 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa(1), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (EWG) nr 1601/92(2), w szczególności jej art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

zakłady w państwach trzecich nie mogą otrzymać zezwolenia na wywóz produktów mięsnych do Wspólnoty jeżeli nie spełniają ogólnych i szczególnych warunków ustanowionych w dyrektywie 72/462/EWG;

zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 72/462/EWG, Botswana przedłożyła dane dotyczące jednego zakładu dopuszczonego do wywozu do Wspólnoty;

wspólnotowa kontrola na miejscu wykazała, że normy higieny tego zakładu są wystarczające a zatem może on zostać umieszczony w pierwszym wykazie zakładów, z których zezwala się na przywóz produktów mięsnych;

przywóz produktów mięsnych z zakładu znajdującego się na wykazie w Załączniku do niniejszej decyzji nadal podlega dotychczas ustanowionym przepisom, ogólnym przepisom Traktatu, a w szczególności innym wspólnotowym regulacjom weterynaryjnym, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.
Zakład w Botswanie wymieniony w Załączniku otrzymuje niniejszym zezwolenie na przywóz produktów mięsnych do Wspólnoty.
2.
Przywóz z tego zakładu nadal podlega przepisom weterynaryjnym Wspólnoty ustanowionym w innych aktach prawnych, w szczególności przepisom dotyczącym ochrony zdrowia.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 1994 r.

W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28.

(2) Dz.U. L 173 z 27.6.1992, str. 13.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ZAKŁADÓW

Nr zatwierdzeniaZakładAdres
1BMC Canning BranchLobatse, Botswana

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.