Decyzja 94/375/WE w sprawie członkostwa Wspólnoty w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.173.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 1994 r.

DECYZJA RADY
z dnia 6 czerwca 1994 r.
w sprawie członkostwa Wspólnoty w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym

(94/375/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 07 lipca 1994 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając Statut Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada Europejska na posiedzeniu w Edynburgu w dniach 11 i 12 grudnia 1992 r. zaprosiła Radę i Europejski Bank Inwestycyjny do pilnego i pozytywnego rozpatrzenia możliwości jak najszybszego utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, zwanego dalej "Funduszem";

Fundusz powinien stanowić efektywny i skuteczny instrument, za pomocą którego Wspólnota, razem z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi instytucjami finansowymi, będzie mogła wnieść znaczący wkład w rozwój sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury transportu, telekomunikacji i energetyki, jak również w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP);

inwestycje w sieci transeuropejskie mają zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i, zgodnie z procedurami określonymi w Statucie Funduszu, niektóre z tych inwestycji mogą pociągać za sobą konieczność podjęcia działań w krajach przyległych, jeśli inwestycje te obejmują projekty transgraniczne;

inwestycyjne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest zasadniczym czynnikiem wzmacniającym tworzenie nowych miejsc pracy;

Fundusz będzie wspierał inwestycje w obydwu tych obszarach w celu realizacji wspólnotowych celów;

szybkie utworzenie Funduszu będzie stymulować trwały i zrównoważony rozwój we Wspólnocie;

artykuł 30 Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego upoważnia Radę Gubernatorów Banku do utworzenia Funduszu; Rada podjęła decyzję o utworzeniu Funduszu oraz przyjęciu jego Statutu;

Wspólnota może się stać członkiem Funduszu;

między Funduszem, a finansowymi i budżetowymi działaniami Wspólnoty zostanie zapewniona właściwa koordynacja;

Komisja będzie przekazywać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdania Funduszu wraz z dalszymi informacjami mającymi szczególne znaczenie dla interesów Wspólnoty;

w celu osiągnięcia celów Funduszu byłoby właściwe postrzeganie go jako wielostronnego banku rozwoju do celów dyrektywy Rady 89/647/EWG (3) i dyrektywy Komisji 91/31/EWG (4);

w zakresie przyjęcia niniejszej decyzji Traktat przyznaje uprawnienia wyłącznie w art. 235,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym Wspólnota, reprezentowana przez Komisję, staje się członkiem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Artykuł  2

Komisja informuje Radę o pracy organów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W szczególności Komisja powiadamia Radę, jak najszybciej, o zagadnieniach mających być przedmiotem obrad na zgromadzeniu ogólnym Funduszu.

Rada może, na wniosek Państw Członkowskich lub Komisji, przeanalizować te zagadnienia.

Z zastrzeżeniem przepisów art. 3 Komisja, zajmując stanowisko w tych sprawach na zgromadzeniu ogólnym Funduszu, powinna brać pod uwagę wynik tej analizy.

Artykuł  3

Rada, działając na wniosek Komisji oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim, będzie jednomyślnie podejmować decyzję odnośnie do stanowiska Wspólnoty w sprawie możliwości podniesienia kapitału Funduszu oraz jej udziału w takim podniesieniu.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 czerwca 1994 r.

W imieniu Rady
Y. PAPANTONIOU
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 115 z 26.4.1993, str. 238.

(2) Dz.U. L 173 z 7.7.1994, str. 1.

(3) Dyrektywa Rady 89/647/EWG z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie wskaźnika wypłacalności instytucji kredytowych (Dz.U. L 386 z 30.12.1989, str. 14). Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 92/30/EWG (Dz.U. L 110 z 28.4.1992, str. 52).

(4) Dyrektywa Komisji 91/31/EWG z dnia 19 grudnia 1990 r. dostosowująca techniczną definicję "wielostronnych banków eksploatacyjnych" w dyrektywie Rady 89/647/EWG z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie wskaźnika wypłacalności dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 17 z 23.1.1991, str. 20).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.