Decyzja 94/315/WPZiB w sprawie wspólnego stanowiska, określonego na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej, dotycząca ograniczenia stosunków gospodarczych z Haiti

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.139.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 1994 r.

DECYZJA RADY
z dnia 30 maja 1994 r.
w sprawie wspólnego stanowiska, określonego na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej, dotycząca ograniczenia stosunków gospodarczych z Haiti

(94/315/WPZiB)

(Dz.U.UE L z dnia 2 czerwca 1994 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. J.2,

uwzględniając rezolucję nr 917 (1994) przyjętą w dniu 6 maja 1994 r. przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

1. Stosunki gospodarcze z Haiti ulegają ograniczeniu zgodnie z odpowiednimi obowiązkowymi postanowieniami rezolucji nr 917 (1994) przyjętej w dniu 6 maja 1994 r. przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2. Państwa Członkowskie przyjmują niezwłocznie środki ustawowe, wykonawcze lub administracyjne konieczne do zamrożenia funduszy i zasobów finansowych określonych w ust. 4 tej rezolucji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 1994 r.

W imieniu Rady
G. MORAITIS
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.